| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

List of Participans (in alpabeth order)

 1. AHSAN AMMAR, LL.B, Pákistán
 2. Mgr. Tereza ANTLOVÁ, Česká republika
  Prostituce – hranice závislé práce?
 3. Mgr. Ing. Ján BAHÝĽ, Česká republika
  Podmínky vymezování nových zastavitelných ploch
 4. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Tordesillaská smlouva - dohoda o budoucí hranici
 5. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Dozor státního zástupce nad výkonem vazby z pohledu dodržování základních lidských práv
 6. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 7. JUDr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
  Udělování dlouhodobých víz z pohledu Veřejného ochránce práv
 8. JUDr. Martin BEJBL, Česká republika
 9. Prof. Dr. Tomasz BEKRYCHT, Polsko
  The notion of "theory-conceptions" in Polish legal interpretation
 10. Mgr. Silvia BEŇOVÁ, Slovensko
  Komparácia právnej úpravy prostitúcie vo vybraných štátoch Európskej únie
 11. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 12. JUDr. Stanislav BIROŠÍK, Slovensko
  Banková záruka v intenciách právnej úpravy Slovenskej republiky
 13. Aleš BLAHUT, Česká republika
 14. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Prostituce, pornografie a nemoci z povolání
 15. Mgr. Lukáš BOHÁČEK, Česká republika
  Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU ve světle rozsudku 30 Cdo 3378/2018
 16. Terezie BOKOVÁ, Česká republika
  Tam a zase zpátky? Příběh imigrační detence v připravované reformě CEAS
 17. Kristýna BÓNOVÁ, Česká republika
 18. JUDr. Radislav BRAŽINA, Ph.D., Česká republika
  Odůvodnění rozhodnutí jako princip dobré správy
 19. Luboš BRIM, Česká republika
  Pojem přičitatelnosti v normativní teorii, ryzí nauce právní a v současném právním myšlení
 20. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 21. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
 22. Mgr. Robin BRZOBOHATÝ, Česká republika
  Konstrukce participačních práv dětí na základě pojetí individualistického a relačního pojetí subjektivity
 23. Martin BULLA, Slovensko
  Challenges for the development of private international labour law
 24. Štěpán BURDA, Česká republika
 25. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  (Bude doplněno později)
 26. Mag. Jürgen BUSCH, LL.M., D.E.A., Rakousko
 27. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Projevy goldenplatingu na úseku právní úpravy zemědělství
 28. doc. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD., Slovensko
  Ústavný rámec postavenia verejného ochrancu práv v Slovenskej republike
 29. Mgr. Kateřina CILEČKOVÁ, Česká republika
  Participace dětí v řízeních ve věcech péče o nezletilé
 30. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  K vybraným rozhodnutím ve věcech trestného činu vraždy
 31. Eduard CSUDAI, Slovensko
  Pluralita vs. unitarita v prístupoch bývalých krajín Československa ohľadom kreácie ľudsko-právnych inštitúcií
 32. JUDr. Václav ČAPKA, Česká republika
 33. Mgr. David ČEP, Ph.D., Česká republika
 34. Mgr. Lucia ČERŇANOVÁ, PhD., Slovensko
  Vplyv environmentálnych záťaží na degradáciu pôdy
 35. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Fines v Digestech
 36. Mgr. Michal ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Význam hranic pro právo označení zeměpisného původu a význam práva označení pro hranice
 37. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Vliv Veřejného ochránce práv na rozhodování soudů
 38. Mgr. Terézia ČOKYNOVÁ, Slovensko
  Národný front ako hranica politických práv
 39. Dita ČOLÁKOVÁ, Česká republika
 40. JUDr. Miloš DESET, PhD., Slovensko
  Vybrané otázky objasňovania trestných činov vrážd
 41. Ieva DEVIATNIKOVAITE, Litva
 42. JUDr. Simona DIBLÍKOVÁ, Česká republika
 43. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Aktuality z rozhodovací praxe rakouského Nejvyššího soudního dvora
 44. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Dřeviny na orné půdě: agrolesnictví
 45. Petr DOSTALIK, Česká republika
 46. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ, PhD., Slovensko
  Peňažná zábezpeka pri nájme v slovenskom právnom poriadku, s osobitným dôrazom na krátkodobý nájom bytu
 47. Mgr. Václav DVORSKÝ, Česká republika
  Mezioblastní právo soukromé: hranice uvnitř státu na příkladu meziválečného Československa a Polska
 48. Bc. Monika DVOŘÁČKOVÁ, Česká republika
 49. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Identita skutkového základu žaloby - neřešitelný problém?
 50. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Pravidla MMA a jejich význam pro trestní právo
 51. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 52. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
 53. Mgr. Júlia FLOREKOVÁ, Slovensko
  Representation by the legal aid centre and practicing law without a license
 54. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Způsoby regulace změn využítí území
 55. doc. JUDr. Ondřej FRINTA, Ph.D., Česká republika
  Svéprávnost nezletilého a smlouva o přepravě
 56. JUDr. Dita FRINTOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Porušení povinností ze smlouvy o přepravě nezletilým cestujícím
 57. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 58. Lucia GANDŽALOVÁ, Slovensko
 59. Mgr. Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Vývojové tendencie v úprave rozhodného práva pre účinky postúpenia pohľadávky na tretie strany
 60. JUDr. Katarina GEŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Určovacie žaloby v judikatúre slovenských a českých súdov
 61. Prof. Dr. Mariusz GOLECKI, Polsko
 62. Mgr. Lenka GREŠOVÁ , Slovensko
 63. Lukáš GRODL, Česká republika
  Should the discussion on whether non-state law might be elected as the governing law of contract be silenced forever?
 64. Mgr. Tomáš GRYGAR, Česká republika
  Nad meritorní působnosti vyvlastňovacího zákona ve vazbě na práva třetích osob
 65. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Obrácení důkazního břemene v aktuální judikatuře
 66. Dr. Gábor HAJDU, Maďarsko
 67. Mgr. Jan HAK, Česká republika
  (Ne)dostatečnost plošné ochrany zemědělského půdního fondu v Česku
 68. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Od sexuálních služeb k sexuální asistenci
 69. JUDr. Gabriela HALÍŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Prostituce jako samostatná výdělečná činnost?
 70. Mgr. František HALML, Česká republika
  Zvláštní žalobní legitimace veřejného ochránce práv
 71. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, PhD., Slovensko
  Analyza stave de lege lata sexualnych trestnych cinov v SR
 72. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 73. JUDr. Zuzana HAMUĽÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Verejný ochranca práv (ombudsman) a dobrá verejná správa
 74. Jakub HANÁK, Česká republika
  Povinnost vlastníků pečovat o půdu
 75. Mgr. Tereza HANELOVÁ, Česká republika
  Sociální detence v ombudsmanské praxi
 76. Bc. Iva HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
 77. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
 78. Adam HEXNER, Česká republika
 79. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Weinberger jako teoretik právní argumentace
 80. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Přezkum exekučních titulů v judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu
 81. Mgr. Adam HOLUBÁŘ, Česká republika
  Otázka plurality ručitelů při zaručení se za ručitele
 82. Dr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Engliš, Weyr a brněnská normativní civilistika
 83. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Regionální (právní) historiografie? K hranicím mezi "malými" a "velkými" dějinami na příkladu Pozořicka
 84. Iveta HORÁKOVÁ, Česká republika
 85. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejný ochránce práv a aktivní legitimace k podání žaloby k ochraně veřejného zájmu
 86. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Erotické služby - práce, jako práce?
 87. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 88. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Účinky zahájení insolvenčního řízení na výkon rozhodnutí prodejem věci
 89. Prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
  bude upřesněn
 90. Mgr. Jan HŮLEK, Česká republika
 91. Klára HUMPOLÍKOVÁ, Česká republika
 92. Mgr. Karel HUNEŠ, Česká republika
  Ochrana půdy a přestupkové právo
 93. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 94. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 95. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Aplikace pesticidů v zemědělsky obhospodařované půdě a jejich dopad na včelařství
 96. JUDr. Alena CHALOUPKOVÁ, Česká republika
  Struktura zemědělských subjektů, pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny
 97. Mgr. Tomáš CHALUPSKÝ, Česká republika
 98. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Postupná proměna instituce veřejného ochránce práv
 99. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Nesprávné použití unijního práva v oblasti práva duševního vlastnictví
 100. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 101. JUDr. Jakub CHROMÝ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Portrét vražd na úředních osobách
 102. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Eroze půdy očima právníka a očima geologa
 103. Dr. KONCZ IBOLYA KATALIN, PhD, Maďarsko
 104. Mgr. Klára ILLE, Česká republika
 105. Mgr. Ján IVANČÍK, Slovensko
  Princípy, zásady a pravidlá v Rímskom práve – determinácia pojmových hraníc a vzájomných presahov
 106. Štěpán JAKL, Česká republika
  Ochrana půdy s ohledem na obsah organické složky
 107. Mgr. Viera JAKUŠOVÁ, Slovensko
  Hľadanie efektívneho systému kontroly dodržiavania subjektívnych práv orgánmi verejnej moci
 108. doc., JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
 109. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 110. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Závdavek jako institut zajišťující pohledávku
 111. prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc., Česká republika
  Čtyři problémy trestní odpovědnosti za trestné činy proti životu a zdraví
 112. Doc. JUDr. Vieroslav JÚDA, PhD., Slovensko
  Svetlá a tiene brnianskej školy normatívnej teórie
 113. JUDr. Elena JÚDOVÁ, PhD., Slovensko
  Aktuálne otázky rozhodovania v cezhraničných dedičských veciach v Slovenskej republike
 114. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 115. Przemysław KACZMAREK, Polsko
 116. doc. Mgr. Marek KÁČER, PhD., Slovensko
  Teória ako slúžka praxe
 117. Mgr. Vojtěch KADLUBIEC, Česká republika
  Prostituce jako závislá práce a ochrana sexuálních pracovníků před násilím
 118. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 119. dr hab. Tomasz KAMIŃSKI, Polsko
 120. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
 121. Ondřej KLABAČKA, Česká republika
  Problematické aspekty podmíněného propuštění u osob, na kterých byla vykonána vazba
 122. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 123. Mgr. Zuzana KLINCOVÁ, Slovensko
  Uzavretie darovacej zmluvy za účelom zabezpečenia zmluvy o pôžičke
 124. Mgr. Bc. Martin KOLOUŠEK , Česká republika
  Teorie spravedlnosti v myšlení normativní teorie právní a její relevance dnes
 125. JUDr. Viktória KOĽVEKOVÁ, Slovensko
  Niekoľko poznámok k možnostiam využitia zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku
 126. Mgr. Kateřina KOMÁROVÁ, Česká republika
  Monokulturní zemědělství z pohledu práva
 127. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
 128. Bc. Kateřina KONČEKOVÁ, Česká republika
 129. Martin KORNEL, Česká republika
  Nad (špatnou) praxí a úvahy de lege ferenda
 130. Mgr. Adam KÖSZEGHY, Slovensko
  Hranice - vývoj práva medzinárodného obchodu v Československu po roku 1948
 131. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Participační práva dítěte ve vazbě na změnu pohlaví
 132. Bc. Denisa KOTROUŠOVÁ, Česká republika
  Právní postavení dítěte zúčastněného na provozu rodinného závodu
 133. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Délka vazby u souvisejících trestních stíhání
 134. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 135. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Zjišťování skutkového stavu
 136. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nezletilé dítě v. rodiče v. stát
 137. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
 138. JUDr. Zdenek KREJCI, Ph.D., Česká republika
  Lze nadále používat výsledky metody prachové identifikace jako důkaz v trestním řízení?
 139. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 140. doc. JUDr. Filip KŘEPELKA, Ph.D., Česká republika
  Úskalí implementace GDPR jako přímé úpravy k širokému užití
 141. Ing. Mgr. Barbora KŘÍŽOVÁ, Česká republika
  Současná právní regulace nakládání s půdou v ČR ve světle klimatické změny
 142. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 143. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 144. JUDr. Ivana KURÁKOVÁ, Slovensko
  Zaistenie maloletých migrantov
 145. Mgr. Miroslava KUŠNÍRIKOVÁ, Slovensko
  Procesné postavenie mladistvého zamestnanca v civilnom procese
 146. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Development of European PIL rules for intellectual property rights
 147. JUDr. Eva LADIVEROVÁ, Slovensko
  Komparácia právnej úpravy prostitúcie vo vybraných štátoch Európskej únie
 148. mgr Jakub ŁAKOMY, Polsko
 149. Ing. Roman LANDGRÁF, Česká republika
 150. Mgr. et Mgr. Martin LANGPAUL, Česká republika
  Trestné činy v dopravě
 151. student Valeria LARIONOVA, Rusko
 152. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Preventivní systematické návštěvy veřejného ochránce práv v zařízeních pro cizince
 153. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  O hromadných žalobách z pohledu EU a ČR
 154. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Bezdůvodné obohacení jako nástroj překlenutí stavu non liquet?
 155. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 156. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
 157. Mgr. Jiří LIFKA, Česká republika
 158. Mgr. Adrián LUKÁČIK, Slovensko
  Ľudská dôstojnosť a výkon európskeho zatýkacieho rozkazu
 159. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Sankcionování trestných činů v dopravě pohledem soudců Nejvyššího soudu
 160. Mgr. Jan MACURA, Česká republika
  Expedice volebního soudu na hranice ústavnosti
 161. Mgr. Adam MÁČAJ, Slovensko
  Detencia a medzinárodné štandardy v kontexte verejného obstarávania v Slovenskej republike
 162. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
  Právna úprava vinohradníctva ako nástroja ochrany viníc ako typu pozemkov
 163. PhDr. Adam MADLEŇÁK, PhD., Slovensko
  Poskytnem neskôr
 164. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Nejvyšší soud a jeho ustupující „role sjednotitele judikatury v oblasti procesního práva“
 165. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Význam Brněnské normativní školy pro současnou právní teorii.
 166. Mgr. Kateřina MACHOVCOVÁ, Česká republika
 167. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
 168. Mgr. Bc. Radovan MALACHTA, Česká republika
  Vzájemná důvěra jako cesta k bezpodmínečnému automatickému uznávání cizích soudních rozhodnutí
 169. JUDr. Jan MALÝ, Česká republika
  Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě
 170. Jana MARKOVÁ, Česká republika
 171. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné činy súvisiace so zneužívaním navýkových látok v právnej úprave Českej a Slovenskej republiky
 172. Martin MATAS, Česká republika
 173. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
  Aktuální judikatura Ústavního soudu k popěrnému právu dlužníka ve vztahu k pohledávce zajištěného věřitele
 174. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
  Ombudsman: Na cestě k národní lidskoprávní instituci?
 175. Mgr. Peter MELICHER, Slovensko
 176. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Ochrana před diskriminací v činnosti veřejného ochránce práv
 177. JUDr. Tomáš MÉSZÁROS, PhD., Slovensko
  Expozé maďarského právneho pozitivizmu
 178. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Právo na osobnú slobodu vs. nepodmienečný trest odňatia slobody
 179. JUDr. Matúš MICHALOVIČ, PhD., Slovensko
  Sekvestrácia uhlíka v poľnohospodárskych pôdach - súčasný stav a možnosti ďalšieho rozvoja
 180. Bc. Filip MIKLOVIČ, Slovensko
  "Vitajte v slobodnej krajine" (Prekročenie kvázihraníc Československa)
 181. Martina MÍKOVÁ, Česká republika
 182. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Realizácia práva na združovanie erotických zamestnancov
 183. Barbora MITÁŠOVÁ, Česká republika
 184. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Funkce jistoty v právu upravujícím nájem bytu a domu a některá s ní spjatá úskalí
 185. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Hranice mezi nájmem a pachtem
 186. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Současná právní regulace nakládání s půdou v ČR ve světle klimatické změny
 187. Jakub NEUMANN, Slovensko
  Ústava SR ako množina nezmeniteľných hodnôt?
 188. Mgr. Denisa NEVICKÁ, PhD., Slovensko
  Hranica medzi prostitúciou a masážou, alebo ako je upravené poskytovanie erotických služieb na Slovensku?
 189. Dr. Istvan NOVAK, PhD., Maďarsko
 190. Jakub NOVÁK, Česká republika
 191. JUDr. Marek NOVÁK, Česká republika
  Povolená míra rušení v sousedských vztazích pohledem římského a novodobého práva
 192. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Soudní dvůr EU jako Humpty Dumpty: pojem "domácí právo" v posudku 1/17
 193. Dr. Eva NYERGES, Maďarsko
 194. Andrea OLŠOVSKÁ, Slovensko
  Neštandardné formy výkonu práce
 195. Veronika ONDRÁŠKOVÁ , Česká republika
 196. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Hranice a suverenita v islámské právní kultuře
 197. Anna OSTROWSKA, Doctor of Juristic Science, Polsko
 198. Mgr. Nikola PACALAJOVÁ, Slovensko
 199. Mgr. Maroš PAVLOVIČ, Slovensko
  Vplyv ústavnej ochrany pôdy na vývoj pozemkového práva v Slovenskej republike
 200. Dr Wladyslaw PEKSA, (PhD), Polsko
 201. Marek PERINGER, Česká republika
  "Regubliny" jako prostředek územně plánovací regulace využívání a ochrany území
 202. Nadezhda PESTOVA, Rusko
  Источники международного трудового права и их имплементация в правовую систему РФ
 203. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
  Postavení opatrovníka – advokáta v judikatuře Ústavního soudu ve vztahu k jeho odměně
 204. Jakub PEŠTÁL, Česká republika
 205. JUDr. Jana PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako slabší strany v o.s.ř. a recentní judikatuře
 206. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 207. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 208. Mgr. Tomáš PLISKA, Česká republika
  Proč se bát psychopatů: kriminologické a psychologické aspekty psychopatie
 209. JUDr. Tomáš POBIJAK, Slovensko
  Preukazovanie dobrej viery štatutárneho orgánu v sporoch o náhradu škody
 210. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 211. Mgr. Petr POLÁK, Česká republika
  Ombudsman jako národní orgán pro rovné zacházení ve světle nedávných evropských standardů
 212. JUDr.PhDr. Stanislav POLNAR, Ph.D. et Ph.D. , Česká republika
  Použití zbraně na československých hranicích 1918 - 1989
 213. Mgr. Klára POLOPRUTSKÁ, Česká republika
 214. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Aktuální judikatura Ústavního soudu k přípustnosti dovolání
 215. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejný ochránce práv na úseku ochrany před nečinností veřejné správy
 216. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 217. Mgr. Tereza PROFELDOVÁ, Česká republika
 218. Mgr. Tereza PROFELDOVÁ, Česká republika
 219. Mgr. Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Význam a právní souvislosti travních porostů při ochraně půdy
 220. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 221. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 222. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
 223. Patrik PROVAZNÍK, Česká republika
 224. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 225. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Pozemkové úpravy a katastr nemovitostí
 226. Mgr. Karolína PŘIBYLOVÁ, Česká republika
 227. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  Svéprávnost nezletilého a správa jmění
 228. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví
 229. PhD student Gulnur RASHEVA, Kazachstán
  On the issue of strengthening control over the use of pesticides in agriculture
 230. Jakub RAZIM, Česká republika
  Mezní právo a jeho rituály v přemyslovské epoše
 231. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb
 232. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-575/16 Komise proti České republice jako příklad nesprávné aplikace unijního práva?
 233. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Štandardizácia určovania doby liečby poškodeného
 234. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 235. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
 236. prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
 237. prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
 238. Mgr. Veronika RUSSNÁKOVÁ , Česká republika
  Smluvní pokuta ve světle judikatury Nejvyššího soudu
 239. Mgr. Ondrej RUŽIČKA, Slovensko
  Keď parlament súdi
 240. JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D., Česká republika
 241. Mgr. Samuel RYBNIKÁR, PhD., Slovensko
 242. Mgr. Karel ŘEPA, Česká republika
 243. Mgr. Nikolas SABJÁN, LL.M, Slovensko
  Kritika ideológie práva v právnej teórii Hansa Kelsena a jej význam pre súčasnosť
 244. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Hranice mílového práva Českých Budějovic
 245. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 246. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 247. Mgr. Hana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Specifika využití půdy pro chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
 248. JUDr. Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ, Česká republika
  Vzájemnost jako předpoklad pro uznání cizího rozhodnutí
 249. doc. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  GDPR: bezmezně v mezích práva EU?
 250. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 251. Olga SEMENOVA, Rusko
  медицинская ошибка: некоторые вопросы уголовной ответственности.
 252. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
 253. Mgr. Veronika SKALICKÁ, Česká republika
  Právo na osobní svobodu v kontextu s ne/zákonně nařízenými odposlechy a záznamem telekomunikačního provozu
 254. Mgr. Katarína SKOLODOVÁ, Slovensko
  Právna úprava poskytovania sexuálnych služieb - nevyhnutnosť alebo exces?
 255. Jan SKRÁŠEK, Česká republika
 256. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 257. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Aktuálny vývoj európskeho medzinárodného práva súkromného v judikatúre Súdneho dvora
 258. Jakub SLAVÍK, Česká republika
 259. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 260. Mgr. Igor SLOVÁK, Slovensko
  Trestnoprávne aspekty samovrážd
 261. Mgr. Michal SMEJKAL, Ph.D., Česká republika
  Závazný pokyn v záři červené
 262. Nikola SMETANOVÁ, Česká republika
 263. Doc. JUDr. Petr SMOLÍK, Ph.D., Česká republika
  Soudní výkon rozhodnutí dle ZŘS a dispoziční zásada - ano či ne?
 264. Tereza SNOPKOVÁ, Česká republika
  Ochrana půdy a katastr nemovitostí
 265. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn
 266. Mgr. Jakub SOSNA, Česká republika
  bude doplněn
 267. doc. JUDr. Marek STARÝ, Ph.D., Česká republika
  Hranice a činnosti zemských měřičů v době stavovské
 268. JUDr. Simona STOČESOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Privilegované skutkové podstaty trestných činů proti životu a zdraví
 269. Mgr. Jan STRYA, Česká republika
  Weinberger, fenomenologie a idealismus
 270. Mgr. Matěj STŘÍTESKÝ, Česká republika
  Přemísťování pacientů ve výkonu ústavní ochranné léčby
 271. Mgr. Jan SVOBODA, Česká republika
  Možný rozpor principu 3E a ochrany hospodářské soutěže v oblasti (ICT) veřejných zakázek
 272. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Veřejný ochránce práv a odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
 273. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Odškodnění za porušení osobní svobody
 274. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Drogové trestné činy a problémy spojené s ich dokazovaním
 275. Alžbeta SZTUKOVÁ, Slovensko
  Náhrada škody způsobené nedospělci v judikatuře Nejvyššího soudu v letech 1918-1940
 276. Mgr. Anna ŠABATOVÁ, Ph.D., Česká republika
 277. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Kvalifikované skutkové podstaty trestných činů proti životu a zdraví
 278. JUDr. Katarína ŠEVCOVÁ, PhD., Slovensko
  Rozhodovacia činnosť Veľkého senátu Najvyššieho súdu SR a prejudiciálne účinky jeho rozhodnutí
 279. prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Slovensko
  Niektoré dôkazné súvislosti vyšetrovania trestných činov proti životu a zdraviu
 280. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Veřejný ochránce práv a osoby se zdravotním postižením
 281. JUDr Markéta ŠKVOROVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 282. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Hranice - Historie celní regulace
 283. JUDr. Kristýna ŠTĚPÁNKOVÁ , Česká republika
  Výslech poškozeného
 284. JUDr. Martin ŠTRKOLEC, PhD., Slovensko
  Poškodení a obete trestných činov proti životu a zdraviu v kontexte právnej úpravy Slovenskej republiky
 285. JUDr. Jana ŠVÁBOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kriminalizace HIV pozitivních osob
 286. doc. JUDr. Marek ŠVEC, PhD., LL.M, Slovensko
  Poskytnem neskôr
 287. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Použití unijního práva v rozporu se zásadou energetické solidarity: Rozhodnutí Tribunálu Evropské unie ve věci OPAL
 288. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Za hranicemi: Nerostné surovin mimo jurisdikce států
 289. Vítek ŠVEJDA, Česká republika
 290. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 291. David TEXL, Česká republika
 292. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Bude upřesněno
 293. Dr. Zoltán TÓTH J., PhD, Maďarsko
 294. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 295. Jan TRANŽÍK, Česká republika
 296. Mgr. et Mgr. Zdeněk TRÁVNÍČEK, Česká republika
  Weinbergerovo pojetí významu normativní věty
 297. Mgr. Lukáš TURAY, Slovensko
  Trestnoprávne aspekty samovrážd
 298. Mgr. Bc. Linda TVRDÍKOVÁ, Česká republika
  Dialog s normativní teorií
 299. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 300. Mgr. Marcela UHŘÍČKOVÁ, Česká republika
  Kritický rozbor judikatury ke zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv
 301. Juraj VAČOK, Slovensko
  Hľadanie efektívneho systému kontroly dodržiavania subjektívnych práv orgánmi verejnej moci
 302. doc. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
 303. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD LLM, Maďarsko
 304. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Weinbergerův koncept právního normativismu
 305. Eliška VEJROSTOVÁ, Česká republika
 306. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Získávání informací pro výkon působnosti Veřejného ochránce práv a jejich ochrana
 307. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Smluvní pokuta ve smlouvách uzavřených se spotřebiteli mimo obchodní prostory
 308. Dr. Zoltán VÍG, Maďarsko
 309. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Půda jako základ pro provádění staveb
 310. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
 311. Mgr. Filip VINCENT, Slovensko
  K niektorým aspektom trestného činu vraždy a trestného činu úkladnej vraždy
 312. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
  Veřejný ochránce práv a cizinici: Jak ombudsman pomáhá občanům EU a jejich rodinným příslušníkům?
 313. Lukáš VÍTEK, Česká republika
 314. Eliška VLADÍKOVÁ, Česká republika
 315. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 316. Mgr. Filip VLČEK, Česká republika
  Použitelnost Nařízení Řím I v mezinárodním rozhodčím řízení
 317. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 318. JUDr. Vojtěch VOMÁČKA, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Unijní požadavky na ochranu půdy: Co se stalo s rámcovou směrnicí?
 319. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné činy proti životu a zdraviu v rozhodovacej činnosti súdov
 320. Vojtěch VRBA, Česká republika
  Poválečná židovská migrace a Československo: legalita v ilegalitě
 321. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Kontrolní úloha Veřejného ochránce práv při omezení osobní svobody ze strany Policie České republiky
 322. RNDr., Jiří WEINBERGER, Česká republika
  Vzpomínka na Prof. O. Weinbergera
 323. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Půda a těžba
 324. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Svéprávnost dítěte a jeho zastoupení
 325. Prof. Dr. Bartosz WOJCIECHOWSKI, Polsko
  Discretionary Power of Judges
 326. Jan WÜNSCH, Česká republika
 327. JUDr. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
  Dohody o volbě soudu po brexitu
 328. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Potrebujeme nový trestný čin - ,,Femicide"?
 329. JUDr. Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Česká republika
  Ústavně konformní interpretace a aplikace institutu vazby aneb kdy může být dotčeno právo na osobní svobodu aplikací trestního řádu
 330. JUDr. Pavel ZÁLIŠ, Česká republika
  Hranice pozemků podle zákona XII desek
 331. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Druh práce v erotických službách
 332. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Jednotná v rozmanitosti – regionální unifikace kolizní úpravy ve věcech majetkových poměrů manželů
 333. Mgr. Anna ZEMANDLOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Účinky zahájení insolvenčního řízení na výkon rozhodnutí prodejem věci
 334. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
 335. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 336. Mgr. Hana ZIMKOVÁ, Česká republika
 337. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Participačné práva maloletého dieťaťa v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností
 338. Małgorzata ŻMUDKA, Polsko
 339. JUDr. Karolina ŽÁKOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Ekologická újma na půdě: odpovídá česká právní úprava současným výzvám?
 340. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Vybrané právní aspekty pozemků sloužících silniční dopravě

nahoru