| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2017 > Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Zásady trestního práva hmotného i procesního a jejich uplatňování v praxi

 1. Candidate of law sciences Hanna AUDZEI, Candidate of law sciences, Bělorusko
 2. Sabina BÁŇOVÁ, Česká republika
 3. Dr Robert BARTKÓ , PhD LL.M , Maďarsko
 4. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 5. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 6. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 7. Ema BLAŽKOVÁ, Česká republika
 8. Martina BOJANOVSKÁ, Česká republika
 9. Čeněk BŘENDA, Česká republika
 10. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 11. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Nutná obhajoba a právnická osoba - vše jasné?
 12. JUDr. Kateřina ČERVINKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 13. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 14. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Vybrané aspekty základných zásad trestného konania v historicko-právnom kontexte na Slovensku a v Čechách
 15. Simona FEDOROVA , Slovensko
 16. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
  Zásada materiální pravdy v českém trestním řízení
 17. Bc. Denisa FIANTOVÁ, Česká republika
 18. Dominik FOJT, Česká republika
  Zásada „ne bis in idem“ v prostoru Evropské unie
 19. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 20. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 21. Jana HAJŽMANOVÁ, Česká republika
 22. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Uplatňovanie principu nemo tenetur se ipsum accusare v oblasti drogovej kriminality
 23. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 24. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Soulad propuštění příslušníka bezpečnostního sboru se zásadami trestního práva
 25. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 26. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
 27. Ilona JAKUBČÍKOVÁ, Česká republika
 28. Veronika JANATOVÁ, Česká republika
 29. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Aplikace § 2 odst. 5 trestního řádu v průběhu trestního řízení
 30. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Přiměřenost trestu ve světle nálezu Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
 31. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Nejnovější trendy v aplikaci zásady subsidiarity trestní represe
 32. Tatsiana KHATSIANEVICH, Candidate of law sciences, Bělorusko
 33. Mgr. Karel KNAIFL, Česká republika
  Modely retroaktivity v trestním právu hmotném
 34. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Princip subsidiarity trestní represe a judikatura Nejvyššího soudu ČR
 35. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Zásady uplatňované při ukládání trestů
 36. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
  Zásada akcesority účastenství z hlediska viny a trestu
 37. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Zásada oficiality a kriminalistické stopy?
 38. JUDr. Dominika KUČEROVÁ, Slovensko
  Základné zásady ukladania ochranných opatrení a ich aplikácia v praxi
 39. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Zásada senátního rozhodování - poroty či přísedící?
 40. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 41. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 42. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  K základním zásadám dokazování a jejich uplatnění v "moderním" trestním řízení
 43. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada sudcu pre prípravné konanie.
 44. doc. JUDr. Darina MAŠĽANYOVÁ, CSc., Slovensko
  Ublíženie na zdraví a zásada subsidiarity trestnej represie
 45. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné a európske záruky práva nebyť trestne stíhaný dva krát
 46. Martin MIČKAL, Česká republika
  Zásada kontradiktornosti ve světle rekodifikace trestního práva procesního
 47. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Upuštění od potrestání pachatele
 48. mgr Magdalena NASUTA, PhD student, Polsko
 49. JUDr. Júlia ONDROVÁ, PhD., Slovensko
  Ústavné obmedzenia obsahu trestnoprávnych noriem
 50. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 51. doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD., Slovensko
  Aplikácia zásady "nemo tenetur se ipsum accusare" v trestnom konaní proti právnickým osobám ý
 52. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 53. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 54. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Základní zásady trestního řízení a poskytování informací veřejnosti v přípravném řízení
 55. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci
 56. Ferenc SÁNTHA, PhD, Maďarsko
 57. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 58. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Projevy funkcí a zásad zahlazení odsouzení
 59. David STŘÍŽ, Česká republika
 60. Dorota SVOBODOVÁ, Česká republika
 61. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestná zodpovednosť právnických osôb v kontexte trestných činov proti životu a zdraviu
 62. Milan ŠAJER, Česká republika
 63. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  (Ne)soulad institutu soukromé žaloby se základními principy českého trestního práva
 64. Ján ŠEVČÍK, Česká republika
 65. prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Slovensko
  K niektorých zásadám trestného stíhania právnických osôb.
 66. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Prezumpcia neviny vo svetle novelizácie slovenského trestného práva
 67. doc. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné právo ako ultima ratio v otázkach postihu domáceho násilia
 68. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 69. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, Slovensko
  Základné atribúty dokazovania
 70. Mgr. Dominik VANEK, Slovensko
  Zásada práva na zákonného sudcu pri používaní informačno-technických prostriedkov
 71. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Konkurence zásady rychlosti řízení a zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností
 72. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
 73. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada zodpovednosti za zavinenie a trestné činy proti životu a zdraviu
 74. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
 75. Veronika ZSIRAI, Maďarsko
 76. JUDr. Michal ŽOFČÁK, Slovensko
  Zásada - právo na spravodlivý proces, súdnu ochranu a zákonného sudcu

Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy

 1. Mgr. Denisa BAČOVSKÁ, Česká republika
 2. mgr Adrian BIELECKI, Phd candidate, Polsko
 3. Kateřina BRANDEJSOVÁ, Česká republika
 4. Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Slovensko
  Postup správnych orgánov pri ukladaní sankcií v prípade súbehu správnych deliktov
 5. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek
 6. Dr (PhD) Daria DANECKA, Polsko
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 7. Ieva DEVIATNIKOVAITE, Litva
 8. Žaneta DOČKALÍKOVÁ, Česká republika
 9. Jakub DOSEDĚL, Česká republika
 10. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Nepřímý pachatel přestupku
 11. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
 12. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za přestupky příslušníků bezpečnostních sborů podle nové právní úpravy.
 13. Mgr. Alena FLORIÁNOVÁ, Česká republika
 14. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 15. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Fyzická osoba jako pachatel v nové právní úpravě
 16. Jan GREGOR, Česká republika
 17. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Správní trestání a zásada nullum crimen sine lege scripta jako limit pro podzákonnou normotvorbu
 18. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 19. Mgr. Karel HUNEŠ, Česká republika
 20. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 21. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 22. JUDr. Josef CHÝLE, Ph.D., Česká republika
  Změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového přestupkového zákona.
 23. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Mimořádné snížení pokuty
 24. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Reforma správního trestání a disciplinární delikty
 25. JUDr. Vít KLAPAL, Česká republika
 26. Dominika KNAPOVÁ, Česká republika
 27. PhD ANNA KOREPINA, Rusko
 28. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Disciplinárne delikty členov samosprávnych stavovských organizácií a nová úprava zodpovednosti za správne delikty v Českej republike a na Slovensku
 29. Mgr. Marie KOTRLÁ, Česká republika
 30. dr Barbara KOWALCZYK , Polsko
 31. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 32. Mgr. Nela KŘUPALOVÁ, Česká republika
 33. phd katarzyna KUŁAK-KRZYSIAK, Polsko
 34. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 35. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Působnost nového přestupkového zákona ve vztahu k přestupkům spáchaným v cizině
 36. Mgr. Petr LESA, Česká republika
 37. Mgr. Tomáš MAŇAS, Česká republika
 38. Mgr Jakub MARTINEC, Česká republika
  Sousedské konflikty jako přestupky dle nové úpravy odpovědnosti za přestupky
 39. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
 40. Dr Magdalena MICHALAK, Phd, Polsko
 41. Mgr. Jindřich MIKULÁŠTÍK, Česká republika
 42. Mgr. et Mgr Ing. Josef NEKVAPIL, Česká republika
 43. Mgr. Adam ONDRUCH, Česká republika
  Odpovědnost za přestupky vojáků
 44. Dr Jerzy PARCHOMIUK, Ph.D., Polsko
 45. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 46. JUDr.Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Úvahy ku kodifikácii správneho práva trestného v podmienkach SR a jej rozsah
 47. Mgr. Patrícia PEVALOVÁ, Česká republika
  Věková hranice odpovědnosti za přestupky
 48. Ing. Jaroslav PIŠTĚK, Česká republika
 49. Mgr. Bc. Kateřina POSPÍŠILOVÁ , Česká republika
 50. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Reforma správního trestání a její důsledky
 51. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 52. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  Rozjímání nad mezemi a limity správního trestání
 53. dr. Łukasz PRUS, Polsko
 54. Mgr. Miroslav PŘIDAL, Česká republika
 55. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  K vybraným dopadům reformy správního trestání do oblasti veřejného stavebního práva z pohledu praxe ombudsmana
 56. Wojciech RADECKI, Česká republika
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 57. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 58. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Úvahy o materiálním znaku skutkové podstaty přestupku po reformě správního trestání
 59. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 60. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 61. prof. JUDr. Vladimír SLÁDEČEK, DrSc., Česká republika
  K nové koncepci správního trestání
 62. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 63. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 64. Mgr. Jitka STRAKOVÁ, Česká republika
 65. Mgr. Martin STUDNIČKA, Česká republika
 66. Jaroslava SUKENÍKOVÁ, Česká republika
 67. Ing. Robert ŠKRÁŠEK, Česká republika
 68. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Polehčující a přitěžující okolnosti podle nového přestupkového zákona
 69. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 70. Mgr. Pavlína TOMANCOVÁ, Česká republika
 71. Ing.Mgr Daniel TYRAJ, Česká republika
 72. Mgr. Štěpán UHER, Česká republika
 73. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Specifické odchylky v odpovědnosti za přestupky
 74. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
 75. Eva VŠETEČKOVÁ, Česká republika
 76. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Změny v oblasti postihů za přestupky ve světle reformy správního trestání
 77. Adam ZEMAN, Česká republika
 78. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
 79. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 80. Mgr. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika

Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého

 1. Sandra BARNETOVÁ, Česká republika
 2. Martin BULLA, Slovensko
  Určovanie fóra v prípadoch pracovných zmlúv zamestnancov v leteckej doprave
 3. JUDr. Filip ČERNÝ , Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 4. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 5. Mgr. Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Cezhraničná mobilita obchodných spoločností v Európskej únii: premiestňovanie sídla obchodnej spoločnosti ako sú-časť slobody usadiť sa
 6. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 7. Jiří HRADSKÝ, Česká republika
 8. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 9. JUDr. Dominik KRÁLIK, Slovensko
  Európska úprava koncernových podnikateľských zoskupení
 10. Michaela KURKOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 12. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
  Aplikácia „lex mercatoria“ v zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom
 13. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Aktuální vývoj judikatury Soudního dvora EU v oblasti evropského insolvenčního práva
 14. JUDr. Tomáš MACH, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Bude doplněno
 15. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Bude upřesněno
 16. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
 17. Mgr. Pavla PLACHÁ, Ph.D., Česká republika
 18. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Litispendence v evropském mezinárodním právu soukromém
 19. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Výlučné a nevýlučné prorogační dohody
 20. JUDr. et Mgr. Lukáš RYŠAVÝ, Ph.D., Česká republika
  Volba práva a nová „římská nařízení“
 21. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
  Európsky príkaz na zablokovanie účtov
 22. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Plusy a mínusy európskeho medzinárodného práva súkromného
 23. Denisa ŠIMANSKÁ , Česká republika
 24. Mgr. Štěpán ŠTARHA, Česká republika
 25. Adam TIETZ, Česká republika
 26. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
 27. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Regulations on Matrimonial Property Regimes and Succession – Two Instruments, Single Applicable Law?

Vliv výsledku sněmovních voleb na ústavní mechanismy

 1. Mgr. Daniel ASKARI, Česká republika
  Konstruktivní odpovědi ústavního státu na destabilizujicí politické tendence
 2. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť poslancov parlamentu za ústavnosť zákona pri abstraktnej kontrole ústavnosti
 3. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
 4. doc. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Volebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky
 5. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 6. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Proces kreovania vládneho kabinetu po parlamentných voľbách
 7. Jakub KLODWIG, Česká republika
 8. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Politická roztříštěnost Poslanecké sněmovny a slabé vlády
 9. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Proporcionálny volebný systém a jeho vplyv na zloženie parlamentu v Slovenskej republike v kontexte ďalších ústavnoprávnych aspektov
 10. Radim NENÁL, Česká republika
 11. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 12. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Činnosť parlamentnej opozície v kontexte s legislatívnym procesom v Národnej rade Slovenskej republiky
 13. Karel ŘEPA, Česká republika
 14. Prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko
 15. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vliv výsledku sněmovních voleb na orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 16. JUDr. Zuzana VIKARSKÁ, MJur, MPhil, Ph.D., Česká republika
 17. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno dle výsledku voleb :-)

(Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné

 1. Mgr. Katarína BAVLŠÍKOVÁ, Česká republika
  Zákon č. 86/1950 Sb. ( Trestný zákon ) a jeho aplikácia v ČSR
 2. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 3. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 4. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Problematika zpracování věci v rámci VN 1937
 5. JUDr. Miroslav FICO, PhD., Slovensko
 6. doc. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LL.M., M.A., Slovensko
  Ján Kitonič – neplánovane kodifikátorom?
 7. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  "Und nun, wer wird es nicht sehr schwer und kützlicht finden, nach Homer eine Iliade zu schreiben?“ K. A. Martini a (západo)haličský občanský zákoník
 8. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rodinné právo vo svetle kodifikácií počnúc 19. storočím do súčasnosti
 9. Dominik MACEK, Česká republika
  Kodifikace trestního práva v poúnorovém Československu
 10. Mgr. Lenka MARTINCOVÁ, Slovensko
 11. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Rekodifikační dopady - příklad výpovědi z nájmu bytu
 12. JUDr. Jana MURÁNSKA, PhD., Slovensko
  Manželské majetkové právo v československom právnom poriadku a tendencie jeho vývoja v podmienkach samostatnej Českej a Slovenskej republiky
 13. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 14. Mgr. Marek NOVÁK, Česká republika
  Římskoprávní pohled na nabývání plodů v novodobých kodifikacích
 15. Andrea OLŠOVSKÁ, Slovensko
  Kodifikácia Zákonníka práce a jej vzťah k Občianskemu zákonníku v SR
 16. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Bolestné v návrhu občanského zákoníku z roku 1937
 17. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Dispozice s uvolněným zástavním právem v Osnově čs. občanského zákoníku 1937 a NOZ
 18. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Věno jako institut manželského majetkového práva v ABGB a v osnově 1937 – srovnávací analýza
 19. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Střípky k Osnově 1937
 20. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
 21. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 22. Martin ŠLOSAR, Česká republika
 23. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Československý Zákon o rodinnom práve z roku 1949 - osvedčený hodnotový pilier súčasného rodinného práva?
 24. doc. JUDr. Mgr. Vojtech VLADÁR, PhD., Slovensko
  Rekodifikácia práva Latinskej cirkvi
 25. Stanislav VOCHYÁN , Česká republika
 26. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Od kupce k obchodníkovi a rychle zpět (k prvorepublikové snaze o rekodifikaci obchodního práva)
 27. Vojtěch VRBA, Česká republika
 28. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko

Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí

 1. dr Elżbieta AMBROŻEJ, Polsko
 2. prof. JUDr. Milan BAKEŠ, DrSc., Česká republika
  Vliv dani na stabilitu podnikatelského prostředí
 3. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Francouzský koncept veřejného účetnictví
 4. doc. JUDr. PhDr. Ilona BAŽANTOVÁ, CSc., Česká republika
  Efektivita daňové soustavy na příkladu Englišovy daňové reformy
 5. JUDr. Ing. Jaroslav BIČ, Slovensko
  Stabilita vs. zložité vzťahy v spoločnosti s ručením obmedzeným
 6. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Novelizácia Daňového poriadku účinná od roku 2018 (Na ceste za lepším podnikateľským prostredím)?
 7. Piotr BUŁAWA, Polsko
  Všeobecné prominutí daně jako pramen stability
 8. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  Bude doplněno později
 9. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Stabilizace podnikání v zemědělství prostřednictvím poskatování zemědělských dotací
 10. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  bude doplňeno
 11. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Daňová politika a jej vplyv na kreovanie podnikateľského prostredia (teoretické východiská)
 12. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Poskytovatelé investičních služeb po účinnosti směrnice MIFID II
 13. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
 14. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
 15. Dr. Judit GLAVANITS, PhD., Maďarsko
 16. prof. Dr. hab Jan GLUCHOWSKI, Polsko
  bude doplněno
 17. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Kodifikace daňových norem jako faktor stability podnikatelského prostředí
 18. Mgr. Lukáš HRDLIČKA, Česká republika
  Nakládání s informacemi přijatými v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 19. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
 20. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
 21. prof. Elena CHERNIKOVA, DrSc., Česká republika
  Právní principy hospodářsky-orientovaného národního daňového systému
 22. Hoffman ISTVÁN, PhD., dr. habil., Maďarsko
 23. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 24. Michal JANOVEC, Česká republika
  Stabilní finanční instituce jako základ stabilni ekonomiky
 25. dr Marta KLOPOCKA-JASINSKA, Polsko
  Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw człowieka w sprawach podatkowych
 26. mgr Natalia KOCIAK, Polsko
 27. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Možnosti ochrany veriteľa v prípade úpadku dlžníka.
 28. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 29. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
 30. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Porušení rozpočtové kázně
 31. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Evidence tržeb jako prvek stabilizace
 32. Dr. Ewa LOTKO, Polsko
 33. JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Vplyv kolaboratívnej ekonomiky na podnikateľské prostredie
 34. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Soutěž právních řádů a stabilita právního prostředí
 35. Mgr. Zuzana MARETHOVÁ, Česká republika
  Nejvyšší správní soud a jeho vliv na stabilitu a stabilizaci podnikatelského prostředí
 36. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Veřejné rozpočty a jejich stabilita
 37. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 38. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Nestabilita interpretace daňového práva – je vždy špatná pro podnikatele?
 39. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Compliance jako jeden ze základních atributů stabilní finanční instituce
 40. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  bude doplněno
 41. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  „Exit Tax“ po novom už aj v slovenskom zákone o dani z príjmov
 42. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 43. JUDr. Jozef SABÓ, Ph.D., Slovensko
  Osobný rozsah smernice o materských a dcérskych spoločnostiach
 44. PhDr., Mgr. Pavel SEKNIČKA, Ph.D., Česká republika
  Společenská odpovědnost podniku a stabilita podnikání
 45. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Upřesním později
 46. JUDr. Alena SCHILLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 47. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Stabilita podnikání a poplatky k ochraně životního prostředí
 48. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Vliv předběžných tržních konzultací na spolupráci mezi zadavateli a dodavateli
 49. JUDr. Monika STOJÁKOVÁ, Slovensko
  Zavádzanie a vplyv antidumpingových ciel na podnikateľské prostredie
 50. JUDr. Dominika ŠAJTYOVÁ , MBA, Slovensko
 51. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Ochrana inkasa DPH pomocí EET
 52. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  ..
 53. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  bude upresnený
 54. JUDr. Miroslav ŠTRKOLEC, PhD., Slovensko
  Zmeny daňovej legislatívy a ich vplyv na stabilitu podnikateľského prostredia
 55. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 56. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  Stabilita daňových nástrojů a její vliv na podnikatelské prostředí
 57. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Zveřejňování informací správcem daně jako zdroj nejistoty v podnikatelském prostředí
 58. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Vliv problémů globální ekonomiky na stabilitu podnikatelského prostředí
 59. bachelor Vladimir VESELOVSKII, Rusko
  Legal regulation of crypto-currency in Russia
 60. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako limit podnikatelského prostředí
 61. Dr. Barna Bence WELLMANN, Maďarsko
 62. Dr. Urszula ZAWADZKA-PĄK, Polsko
 63. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Předcházení selhání úvěrových institucí, jako stabliziační prvek podnikatelského prostředí

Právo a jazyk

 1. Irfan ALI, LL.B, Pákistán
 2. Mgr. Dominik ANDRESKA, LL.M., Česká republika
 3. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Jazyk a pragmatické pojetí pravdy
 4. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Jazyk pramene a jazyk překladu
 5. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
  Tvorba a jazyk rozhodnutí v moderních podmínkách
 6. Ilya EFREMOV, Rusko
 7. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 8. Božena FILIPOVÁ, Česká republika
 9. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Teória rečových aktov a právny realizmus
 10. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Jazyk práva a médií
 11. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 12. Mgr. PaedDr. Věra HARTMANNOVÁ, Česká republika
  Základní zdroje jazykových informací
 13. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 14. JUDr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Formování moderní české právní terminologie
 15. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 16. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 17. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Odlišná stanoviska jako nástroj sebeprezentace soudců
 18. Mgr. Kateřina JANKŮ, Česká republika
 19. Mgr. Ilona JANŮ, Česká republika
 20. Mgr. Miroslav KANTEK, Česká republika
  Jazykové hry v kontextu práva
 21. Gergely KARÁCSONY, PhD, Maďarsko
 22. dr. jur. Barna Arnold KESERŰ, PhD, Maďarsko
 23. Mgr. Bc. Martin KOLOUŠEK , Česká republika
  Problém pravidla v kontextu práva
 24. Valentina KONANOVA, Rusko
 25. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 26. Anton LIUTYNSKII, Dr, Rusko
 27. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
 28. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 29. Matvey SHCHUKIN, bachelor student, Rusko
 30. Fatima SHOUKAT, Pákistán
 31. Mgr. Bc. Terezie SMEJKALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 32. Mgr. Vlastislav STAVINOHA, Česká republika
  The Language and Trade Mark Protection
 33. Martin ŠKOP, Česká republika
  Jak je důležité znát jazyk v procesu tvorby práva
 34. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Fakta a normy - nekonečný příběh
 35. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 36. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Příběh v mediaci
 37. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 38. Ramil ZARIPOV, Rusko
 39. Anna ZAYNAK, Rusko

Pacta (non solum) sunt servanda?

 1. JUDr. Zuzana ADAMOVÁ, PhD., Slovensko
  Autorský zákon a vybrané zásady európskeho súkromného práva
 2. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad závazností vedlejších (tzv. extrastatutárních) dohod společníků kapitálových společností
 3. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 4. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 5. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 6. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
  Působnost orgánů v monistickém systému řízení akciové společnosti
 7. Luboš BRIM, Česká republika
  Právní nemožnost plnění
 8. Hynek BROŽ, Česká republika
 9. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 10. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
  Vývoj právní úpravy směnečných sporů na Slovensku
 11. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Ke změně a doplnění písemně uzavřené dohody o směnečném vyplňovacím právu konkludentní formou
 12. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 13. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
 14. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 15. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Limitace zásady pacta sunt servanda při oddlužení
 16. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
 17. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  Zásada pacta sunt servanda a její prolomení v korporačních souvislostech (pracovní název)
 18. Bc. Pavel HOMOLKA, Česká republika
 19. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 20. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 21. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 22. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 23. JUDr. Branislav JABLONKA, Ph.D., Slovensko
  Reforma zmenkového civilného procesu na Slovensku
 24. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle a relevance sféry inter partes v právu cenných papírů (pracovní název)
 25. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 26. Jan KUPČÍK, Česká republika
  „Kolísavá“ neplatnost: porušení ZOHS na příkladu pay-for-delay dohod
 27. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Zákonné předkupní právo
 28. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 29. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Záväznosť právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka v pracovnom práve Slovenskej republiky
 30. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Několik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou (nejen) v kontextu nové judikatury
 31. JUDr. Vlastimil PIHERA, Ph.D., Česká republika
  Přílohy smlouvy a obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách
 32. Tomáš PLISKA, Česká republika
 33. Jakub POHL, Česká republika
 34. Patrik PROVAZNÍK, Česká republika
 35. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Tzv. jednostranná změna smlouvy v oblasti elektronických komunikací
 36. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 37. JUDr. Ing. Karin RAKOVA, MBA, Slovensko
  Prieskum predmetu plnenia a ceny v spotrebiteľských zmluvách v kontexte Slovenskej právnej úpravy a recentnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
 38. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upresneno
 39. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 40. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
 41. JUDr. Monika SEILEROVÁ, PhD., Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve
 42. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany
 43. Dominik SKOČOVSKÝ, Česká republika
 44. Mgr. Jana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
 45. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Limity sebeomezujících smluvních ujednání - forma, obsah, subjekty
 46. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Prolomení zásady pacta sunt servanda v případě podstatné změny okolností smluvního zavazkového vztahu
 47. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Mlčeti zlato aneb smluvní mlčenlivost proti zákonné povinnosti informace sdělit
 48. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
 49. Lukáš WEISS, Česká republika
 50. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Záväznosť dohôd uzavretých medzi manželmi v rámci ich bezpodielového spoluvlastníctva .
 51. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika

Translidé nejen v rodinném právu

 1. Victoria BORISOVA, Rusko
  Soudní spory o právech transgenderů v Rusku
 2. Rabbi Prof. Yitshak COHEN, Česká republika
  Translidé v Izraeli
 3. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 4. Alexandra GAJOVÁ, Česká republika
 5. Adéla KRAJÍČKOVÁ, Česká republika
 6. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní status translidí v historickém kontextu
 7. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Trans ľudia - vybrané právne aspekty
 8. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva k problematice translidí
 9. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Podmínky změny pohlaví dle občanského zákoníku a veřejnoprávní úpravy z pohledu práva na rovné zacházení
 10. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  K některým vlivům změny pohlaví na majetkové vztahy
 11. Ing. Ivo REMIŠ, Česká republika
 12. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 13. Mgr. Michal SMEJKAL, Ph.D., Česká republika
  Trans pedagogický pracovník
 14. Mgr. Karel SUDA, Česká republika
  Transgender, rovné zacházení a veřejná ochránkyně práv
 15. Mgr. Lenka TREŠLOVÁ, Česká republika
  Transsexuálové a právo medicíny a zdravotnictví
 16. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Změna pohlaví a rodičovství
 17. Mgr. Ivana ZAJÍČKOVÁ, Česká republika
  Změna pohlaví jako důvod pro zahájení soudního řízení
 18. Simona Marie ZDEŇKOVÁ, Česká republika

Reforma civilního procesu

 1. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Procesněprávní vztah
 2. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Určitost žalobního petitu
 3. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 4. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmítnutí dovolání pro zjevnou bezdůvodnost a další změny v právní úpravě dovolání
 5. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Koncepce mediace po reformě civilního procesu
 6. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 7. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
 8. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Výjimečná vedlejší intervence
 9. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Koncepce budoucího civilního řádu soudního
 10. JUDr. Jana PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 11. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Dispozice stran ve věcném záměru civilního řádu soudního
 12. JUDr. Miroslav SEDLÁČEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Kontumační rozsudek
 13. Zuzana SLABÁ, Česká republika
 14. Anežka STATEČNÁ, Česká republika
 15. doc. JUDr. Jaruška STAVINOHOVÁ, CSc., Česká republika
 16. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Problematika právní úpravy řízení o zřízení nezbytné cesty
 17. JUDr. Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Úvahy nad současnou a navrhovanou právní úpravou soudního přezkumu správních aktů vydaných ve věcech vyplývajících ze soukromého práva

nahoru