| | | | |


Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy

(Katedra správní vědy a správního práva)

Téma sekce je zvoleno s ohledem na novou hmotněprávní (ale i procesní) úpravu účinnou v České republice od 1. 7. 2017. Ta je představována předevšém zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V rámci sekce by měly být prezentovány příspěvky obecně poukazující na reformu této části správního trestání a přiblížení jejích vystupů. Jádrem by měly být příspěvky zabývající se hmotněprávní problematikou přestupků, tedy vymezení přestupku, základy odpovědnosti za přestupek, zánik odpovědnosti za přestupek, správní tresty a jejich druhy, jakož i jiné související hmotněprávní aspekty, přičemž se očekává zaměření se na změny, k nimž vlivem nové právní úpravy došlo. V rámci zahraničních příspěvků a vystupujících jsou vítány příspěvky poukazující na tamní přístupy k problematice správního trestání a jeho právní úpravy po stránce hmotněprávní, včetně systémových otázek a vazeb k trestání soudnímu.

Odborný garant:
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. David Hejč, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru