| | | | |


Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Unijní úprava mezinárodního práva soukromého není statickým souborem norem. Kromě přijímání nových aktů přispívá k jejímu vývoji zejména judikatura Soudního dvora. V nedávné době byla přijata dvě nová nařízení týkající se majetkových poměrů mezi manžely a registrovanými partnery, bylo novelizováno nařízení o drobných nárocích. Do oblasti evropského mezinárodního práva soukromého zasahuje i nové a hojně diskutované nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Sekce bude proto věnována aktuální otázkám v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého. Vítány jsou příspěvky věnující se analýze nových předpisů i otázkám stávající právní úpravy, které nejsou dosud uspokojivě vyřešeny. Příspěvky mohou být věnovány analýze aktuální judikatury Soudního dvora i národních soudů týkající se norem evropského mezinárodního práva soukromého.

Odborný garant:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru