| | | | |


Meze a možnosti  inspirace trestního řízení angloamerickými prvky

(Katedra trestního práva)

Sbližování angloamerické a evropské právní kultury v posledních desetiletích se nevyhýbá ani trestnímu právu. Typickými příklady již existujících jsou dohoda o vině a trestu, prohlášení o dopadech do života oběti, posilování průlomů do zásady legality zaváděním nových prvků zásady oportunity atd., ze zvažovaných např. prohlášení o vině a trestu či zvyšování nároků na aktivitu obhajoby. V souvislosti se zaváděním těchto institutů vždy vyvstávají otázky, do jaké míry je nutno upravovat je našemu právnímu prostředí, vycházejícímu z poměrně dlouhé a velmi odlišné historické kontinentální tradice, a do jaké míry tyto úpravy kolidují s jejich původní podstatou a účelem. Tato sekce se proto zaměřuje na úvahy de lege lata i de lege ferenda ve vztahu k těmto současným i potenciálním budoucím institutům, zejména k vhodnosti a účelnosti jejich zavádění, problémům, které představují pro soulad se současným systémem, faktorům, které by měl zákonodárce při tomto převádění zvažovat, jakož i k úvahám o budoucnosti sbližování kontinentální a angloamerické právní kultury v oblasti trestního práva.

Odborný garant:
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Na základě doporučení recenzentů budou v rámci sekce vybrány příspěvky, jejichž autoři budou osloveni garantem s žádostí o jejich překlad do angličtiny. Z těchto vybraných a přeložených příspěvků se následně připraví tištěný sborník pro možnou indexaci do databáze Web of Science, která je samozřejmě bez záruky.nahoru