| | | | |


Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury

(Katedra správní vědy a správního práva)

Již uplynulo deset let od chvíle, kdy účinnosti nabyl správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), který svým širokým rozsahem působnosti poskytuje obecnou právní úpravu pro aplikační procesy ve veřejné správě a obsahuje tak klíčovou právní úpravu pro řádné fungování veřejné správy, včetně ochrany práv jejích adresátů. S ohledem na počet novelizací správního řádu během 10 let jeho účinnosti, který není v porovnání se současnou obecnou hypertrofií legislativy v České republice nijak vysoký, nedosahují legislativní změny správního řádu, a to ani z hlediska jejich obsahu, takového významu, jako změny, které do výkladu a aplikace správního řádu vnáší judikatura zejména správních soudů. Právě závěry a požadavky obsažené v soudní judikatuře v řadě případů podstatně upřesňují či dokonce mění výklad a aplikaci správního řádu, aniž by přitom došlo k jakékoliv legislativní změně samotného textu příslušných ustanovení správního řádu. V souvislosti s některými těmito případy se někdy hovoří až o dotváření či přetváření správního řádu. Sekce je věnována vlivu a důsledkům soudních rozhodnutí na výklad a aplikační praxi správního řádu, resp. na aplikační procesy ve veřejné správě, které se v režimu právní úpravy správního řádu odehrávají, a to v souvislosti s konkrétními právními instituty správním řádem upravenými. Příspěvky zahraničních účastníků sekce by se měly v duchu shora uvedeného věnovat problematice vlivu zahraniční soudní judikatury na tamní obecnou právní úpravu aplikačních procesů ve veřejné správě.

Odborný garant:
JUDr. David Hejč, Ph.D., JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Anna Chamráthová
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru