| | | | |


Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

Kontrola a dozor náleží mezi významné nástroje prosazování ochrany životního prostředí, a to jak obecně, tak v konkrétních oblastech ochrany životního prostředí. Sekce je zaměřena na zkoumání významu, funkcí a obsahu kontrolních mechanismů z hlediska jejich zakotvení v mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Vítány jsou příspěvky zabývající se rolí subjektů, které jsou vybaveny kontrolními a dozorovými pravomocemi a kompetencemi v oblasti životního prostředí. Relevantní z hlediska zaměření sekce jsou i příspěvky, zabývající se specifiky kontrolních nástrojů z pohledu rozhodovací činnosti mezinárodních soudů a Soudního dvora Evropské unie. Základním cílem sekce je umožnit odbornou diskusi, která by měla přispět k identifikaci kladů i nedostatků právní regulace kontrolních mechanismů na národní i nadnárodní úrovni a formulování návrhů de lege ferenda.

Odborný garant:
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Organizační garant:
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
monografie

V případě splnění podmínek samostatné číslo časopisu: Časopis pro právní vědu a praxi; Scopus sborník, ev. "fakultní" sborník z konference u příspěvků doporučených recenzí k publikaci (ne však v monografii) - vše s upřesněním dle přihlášených účastníků a odevzdaných příspěvků.nahoru