| | | | |


Sekce katedry práva životního prostředí a pozemkového práva

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí patří mezi klíčové nástroje prevence v právu životního prostředí. Výstupy z posuzování vlivů jsou určující pro rozvoj území a realizaci jednotlivých záměrů. Zároveň se jeho prostřednictvím podílí veřejnost na tvorbě plánů a programů i na rozhodování o činnostech, které mohou ohrozit životní prostředí a lidské zdraví. Není proto divu, že jsou dílčí aspekty procesů EIA a SEA častým předmětem soudního rozhodování i odborných diskuzí. V důsledku přijetí zákona č. 39/2015 Sb. se objevily nové, dosud neřešené otázky, a nabízí se i úvahy de lege ferenda o dalším směřování právní úpravy procesů EIA a SEA a jejímu vztahu k právní úpravě související.

Sekce je věnována procesům EIA a SEA a jejich jednotlivým aspektům, a to ve světle recentního vývoje české i unijní právní úpravy i mimo něj. Vítány jsou rovněž příspěvky, které se zaměřují na praktické zkušenosti s aplikací konkrétních institutů posuzování vlivů na životní prostředí, případně které se soustředí na posuzování vlivů specifické kategorie koncepcí či záměrů.

Příspěvky zahraničních účastníků sekce by měly poskytnout přehled o základních rysech zahraniční vnitrostátní úpravy procesů EIA a SEA a o závěrech judikatury národních soudů. Vítány jsou i příspěvky zaměřené na mezinárodní a mezistátní aspekty posuzování vlivů na životní prostředí s důrazem na rozhodovací činnost mezinárodních soudů a Soudního dvora Evropské unie. Sekce je otevřena příspěvkům v zásadě všech veřejnoprávních odvětví a účastníkům z akademické, legislativní, soudní i správní praxe.

Odborný garant:
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Organizační garant:
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
monografie


nahoru