| | | | |


Sekce katedry mezinárodního a evropského práva – obor mezinárodní právo veřejné a právo Evropské unie

Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Tématem sekce bude odpovědnost veřejné moci za újmu/škodu způsobenou jednotlivci či soukromé právnické osobě státem podle mezinárodního práva a nadnárodního práva Evropské unie protiprávním výkonem veřejné moci státem či mocenským působením mezinárodních a nadnárodních organizací, respektive jejich protiprávní nečinností. V případě práva EU se jedná o jak o odpovědnost samotné EU dle čl. 340 SFEU a odpovědnost členského státu za pochybení dle judikatury Francovich, Brasserie du Pecheur/Factortame a Koebler po dvaceti letech vývoje, její provedení a zohlednění právem a soudní praxí členských států.

V případě Rady Evropy se jedná o peněžní zadostiučinění přiznávané Evropským soudem pro lidská práva za porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a režimy odpovědnosti ve členských státech Rady Evropy vytvořené či rozvinuté pod vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

V případě dvoustranných investičních smluv se jedná o rozsáhlá odškodnění za porušení povinností na ochranu a podporu investic přiznávaná Mezinárodním střediskem pro řešení sporů z investic ICSID, rozhodčími soudy při mezinárodně věhlasných hospodářských komorách a soudy vnitrostátními.

Tématem by měl být konečně vývoj odpovědnosti států vůči jednotlivcům za použití/nečinnost při vojenských a policejních operacích včetně mírových misí, jakož také za další mocenské působení států, mezinárodních organizací a EU.

Sekce bude zaměřená na mezinárodněprávní a evropsko-právní základy uvedené odpovědnosti a nástroje jejich prosazování, popřípadě jejich nerozvinutí či pouze částečné rozvinutí (klasické mezinárodní právo veřejné zejména v záležitosti vojenských zásahů) následkem omezené shody států.

Vhodné by bylo v této souvislosti zaměřit pozornost též na odpovědnost států vůči sobě navzájem včetně případů diplomatické ochrany jednotlivců a soukromých právnických osob jako „osvojení si“ jejich nároků státem. ně zajišťují provedení této odpovědnosti.

Instituty právní odpovědnosti v mezinárodním a nadnárodním právu se navíc utvářejí a rozvíjejí zohledněním srovnatelných institutů vnitrostátního práva odpovědnosti států vůči jednotlivcům.

Tématem sekce nebude odpovědnost státu, mezinárodních a nadnárodních organizací a struktur za újmu způsobenou působením aparátu, které není výkonem veřejné moci, tj. odpovědnost ze smluv všeho druhu včetně úvěrů přijímaných státy, odpovědnost za civilní delikty (zejména z dopravních nehod) či odpovědnost v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům.

Tématem nebude ani odpovědnost státu vůči jednotlivcům za protiprávní výkon veřejné moci či její selhání, jestliže nemá základ v mezinárodním právu či právu EU.

Odborný garant:
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M., Mgr. Iveta Rohová
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru