| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2014 > Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. Markéta ADÁMKOVÁ, Česká republika
 2. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Výkon práva vlastníka na ochranu před rušením jeho práva
 3. Ing. Lucie ANDREISOVÁ, Česká republika
  Řízení a správa akciových společností v nové soukromoprávní úpravě
 4. Rostislav ANDRLÍK, Česká republika
 5. Muhammad ASIF, M.A , LL.B, Pákistán
 6. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
 7. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Pozmeňujúce návrhy v Národnej rade Slovenskej republiky - návrhy de lege ferenda
 8. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 9. JUDr. Andrea BARANCOVÁ, PhD., Slovensko
  Právna úprava zabezpečovacieho prevodu práva v podmienkach ČR – inšpirácia pri prebiehajúcej rekodifikácii slovenského súkromného práva.
 10. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Organizace správního soudnictví v soutěžních věcech – srovnávací pohled
 11. Mgr. Markéta BARTIZALOVÁ, Česká republika
  Dokazování v mezinárodním trestním právu
 12. Jan BARTOŠEK, Česká republika
  Byrokraticko-exekutivní fáze zákonodárného procesu
 13. Mgr. Michala BARVÍNKOVÁ, Česká republika
  Jednotný dědický statut dle Nařízení o dědictví
 14. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  "Brownův pohyb" v evropském "judiciálním právu"?
 15. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 16. Dr. András BENCSIK, Ph.D., Maďarsko
 17. Mgr. RNDr. Alžbeta BENEDIKOVIČOVÁ, PhD., Slovensko
  Bude upresnený neskôr
 18. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
  Výklad a uplatňovanie Charty základných práv EÚ
 19. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 20. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 21. JUDr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
  K legitimnímu očekávání v civilním procesu se zřetelem k rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení
 22. Judr. Mgr. Igor BLAHUŠIAK, Česká republika
  Niekoľko poznámok k interpretácii prameňov európskeho práva
 23. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc. , Česká republika
 24. Adam BLISA, Česká republika
 25. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
 26. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
  Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
 27. Michal BOBEK, Česká republika
  Vůle zákonodárce v soudním výkladu právních předpisů: od dominance k připodotýkání
 28. Khuriyat BOBOEVA, Česká republika
 29. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 30. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Sleva na dani pro pracující důchodce v souvislosti se zneužitím práva a svévolí
 31. Mgr. et Mgr. Bc. Milan BOHÁČEK, M.A., Česká republika
  Uplatnění laického prvku v trestním a civilním soudnictví v českých zemích mezi lety 1918 a 1948
 32. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Interpretace unijních směrnic v judikatuře Nejvyššího soudu ČR
 33. Viktoria Fedorovna BORISOVA , Rusko
  Novela nového občanského zákoníku
 34. JUDr. Radislav BRAŽINA, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky postavení předsedy rakouského spolkového správního soudu s přihlédnutím k české právní úpravě
 35. JUDr. Hynek BROM, Česká republika
 36. Hynek BROŽ, Česká republika
 37. Jan BROŽ, Česká republika
 38. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  *
 39. JUDr. Karin BRZOBOHATÁ, Ph.D., Česká republika
  Potřeba kontinuity versus potřeba rekodifikace. Psychologický problém?
 40. Kristýna BURKOVÁ, Česká republika
 41. JUDr. Jozef CABAN, Slovensko
  Medzinárodné únosy detí v nedávnych rozhodnutiach slovenských a českých súdov.
 42. Mgr. et Mgr. Silvia CAPÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Niektoré problémy dokazovania pri vyšetrovaní trestných činov proti životu a zdraviu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 43. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Včelař při ochraně životního prostředí
 44. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 45. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
 46. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Postavení dítěte v rekodifikačním procesu
 47. Ivan CISÁR, Slovensko
  Interpretácia arbitrážných nálezov ako spôsob prelomenia konečnosti nálezov
 48. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Důkazní smlouvy
 49. JUDr. György CZIRFUSZ, Maďarsko
 50. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  Institut zneužití práva ve finančním právu
 51. JUDr. Petr ČECHÁK , Česká republika
 52. doc. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD, Slovensko
  Spravodajské odpočúvanie ako dôkaz v trestnom konaní
 53. Tomáš ČENTÉŠ, Slovensko
  Protižidovské vládne nariadenia Slovenskej republiky
 54. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného
 55. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  § 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis
 56. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Uznávací proces jako začarovaný kruh kvalifikace, hmotněprávního přezkumu a definice veřejného pořádku
 57. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Obchodovanie a technický rozvoj
 58. Mgr. Zdeněk ČERVÍNEK, Česká republika
 59. Pavel ČERYCH, Česká republika
 60. Kristýna ČESALOVÁ, Česká republika
 61. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Některá specifika dokazování terorismu
 62. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
  Koho chrání předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí dne NOZ a ZŘS?
 63. JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD., Slovensko
  Zneužitie účasti na kapitálovom trhu prostredníctvom jeho manipulácie (konštrukcia verejnoprávneho deliktu)
 64. Michal DADÁK, Česká republika
 65. Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, Dr.Sc., Česká republika
  Bude upřesněn
 66. Ing. Petr DAVID, Česká republika
 67. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Tendence vývoje exekučního práva
 68. Mgr. Radka DEMJANOVÁ, Česká republika
  Obsah rodičovské odpovědnosti před a po rekodifikaci soukromého práva
 69. JUDr. Miloš DESET, PhD., Slovensko
  Pravda podľa zásady zistenia skutkového stavu bez dôvodnej pochybnosti a jej význam pre trestné konanie
 70. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
  Předžalobní upomínka
 71. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Kolizní úprava úpadku finančních institucí a pojišťoven
 72. Krzysztof DOBIEŻYŃSKI, PhD, Polsko
 73. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Několik poznámek k rozlišení hmotněprávních a procesních lhůt
 74. JUDr. Jakub DOHNAL, Ph.D., Česká republika
  Nad zvyšováním nájemného dle občanského zákoníku
 75. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Společenství vlastníků jednotek a ochrana životního prostředí (proti imisím)
 76. Zuzana DORAZILOVÁ, Česká republika
 77. Petr DOSTÁL, Česká republika
 78. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Racionalita zákonodárce při úpravě zdravotních zákroků zasahujících do tělesné integrity člověka
 79. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
 80. Markéta DRAGOUNOVÁ, Česká republika
 81. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vztah nařízení Brusel Ibis a mezinárodních smluv
 82. doc. JUDr. Jaroslav DROBNÍK, CSc., Česká republika
  Bude upřesneno
 83. Jan DUDA, Česká republika
  Bude upřesněn
 84. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Znečištovatel životního prostředí aneb vlastnictví zavazuje - vybrané problémy
 85. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
 86. Mgr. Radim DULAVA, Česká republika
 87. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Všeobecné pravidlo proti zneužitiu v Európskom úniovom práve pri dani z príjmu právnických osôb
 88. JUDr. Mária DURAČINSKÁ, CSc., Slovensko
  Všeobecné pravidlo proti zneužitiu v Európskom daňovom práve
 89. JUDr. Marian ĎURANA, PhD., Slovensko
  Ochrana spotrebiteľa v kontexte posledných zmien Občianskeho zákonníka
 90. Mgr. David DVOŘÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 91. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
 92. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 93. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Společné jednání jednatele a prokuristy?
 94. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Provádění auditů, nálezy Auditního orgánu MF u dotací z fondů EU a problematika jejich vymahatelnosti
 95. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Právní dualismus a platnost smluv (Nad druhou větou § 1 odst. 1 o.z.)
 96. Dr. Zsolt ERCSEY, PhD, Maďarsko
 97. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
 98. Balaci EUGEN, PHD student, Rumunsko
 99. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Nová koncepce vnitřního řízení a kontroly veřejné správy jako nástroj k zamezení zneužití práva při veřejné finanční činnosti
 100. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 101. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 102. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
 103. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 104. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Dovolanie v navrhovanom slovenskom Civilnom sporovom poriadku
 105. Mgr. Richard FIEBIG, Slovensko
  .
 106. Lukáš FLEK, Česká republika
 107. Mgr. Bc. Tomáš FLÖGEL, Česká republika
  Vedlejší úpadkové řízení
 108. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
 109. Dávid FOGAD, Česká republika
 110. Tereza FOLWARCZNÁ, Česká republika
 111. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
  Autonómia vs. svojvôľa správcu dane pri stanovení sadzieb miestnych daní
 112. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Stát jako vlastník pozemků při ochraně zvláště chráněných území
 113. Dominik FRIES, Česká republika
 114. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 115. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 116. JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. , Česká republika
  Řešení sporů a efektivita
 117. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Industrializácia a právo – vzájomné vzťahy z historickoprávnej perspektívy
 118. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  will be specified ...
 119. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Ideál a realita normotvorby z pohľadu ústavného súdu ako“ negatívneho zákonodarcu“
 120. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Odposlech a záznam telekomunikačního provozu v trestním řízení proti právnické osobě
 121. doc. JUDr. Milan GALVAS, CSc., Česká republika
  Podnikatel a pracovní prostředí
 122. Doc. JUDr. Daniela GANDŽALOVÁ, PhD., Slovensko
  Základné východiská návrhu novej právnej úpravy dedenia v novom Občianskom zákonníku SR.
 123. Michal GARGULÁK, Česká republika
 124. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Informační povinnost statutárních orgánů o hrozícím úpadku korporace
 125. Dr. Magdolna GEDEON, PhD, Maďarsko
 126. Petra GERŠLOVÁ, Česká republika
 127. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 128. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
 129. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Podnikatel a pracovní prostředí
 130. Juraj GRMAN, Česká republika
 131. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Participační práva dítěte v řízení o osvojení podle nového občanského zákoníku
 132. Jakub GROMAN, Česká republika
 133. Dr. Adam HABUDA, Polsko
  Polský model myslivosti a vlastnictví honebních pozemků
 134. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Společné bydlení v pronajatém bytě
 135. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
 136. Prof. JUDr. Petr HAJN, DrSc., Česká republika
  Právo proti nekalé soutěži a ochraně životního prostředí
 137. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kolektivní ochrana práv ve světle práva EU
 138. Jakub HANÁK, Česká republika
  Vyvlastnění a podnikatel
 139. Bc. Alena HANÁKOVÁ, Česká republika
 140. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Mediální analýza rekodifikace nového občanského zákoníku
 141. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Idea přirozeného práva a nový občanský zákoník
 142. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Znovuvynalézání humanitárního práva: Případ kyberprostoru
 143. doc. JUDr. Jaromír HARVÁNEK, CSc., Česká republika
  Právo a násilí
 144. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
 145. JUDr. Tomáš HAVEL, Česká republika
 146. Doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
 147. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Uznávací proces jako začarovaný kruh kvalifikace, hmotněprávního přezkumu a definice veřejného pořádku
 148. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Vývoj nových možností technického pokroku dopravy v Jihlavě - 19. století
 149. Richard HAZUCHA, Česká republika
 150. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Zásada „Nemo tenetur se ipsum accusare“ v českém daňovém právu
 151. Professor Andrzej HERBET , PhD (hab.), Polsko
 152. Adam HERMA, Česká republika
 153. Mgr. Kateřina HLINKOVÁ, Česká republika
  Interakce Soudního dvora Evropské unie a Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu
 154. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Výklad nového soukromého práva ve světle principu jednoty a bezrozpornosti právního řádu
 155. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno později
 156. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 157. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
  Svévole při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem
 158. Silvia HOLDOŠOVÁ, Česká republika
 159. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Normativní teorie jako inspirační zdroj nového občanského zákoníku
 160. Michaela HORÁKOVÁ, Česká republika
 161. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  K historii organizace soudnictví
 162. Mgr. Lukáš HOTOVÝ, Česká republika
 163. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Odpovědnost mateřské společnosti za protisoutěžní jednání členů koncernu
 164. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 165. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 166. Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Česká republika
 167. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 168. prof.JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
  bude upřesněn
 169. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Specifika dokazování při výslechu dětí a jiných zranitelných osob
 170. dr. Dalma Gabriella HUBAY, Maďarsko
 171. dr. jur. Fruzsina Dóra HUBAY, Maďarsko
 172. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 173. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kompenzace vlastníkům za zhoršení jejich životního prostředí
 174. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 175. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 176. YASIR HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 177. Mgr. Marek CHADIMA, Česká republika
  Přísedící: zbytečný relikt, nebo nezbytná součást české justice?
 178. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 179. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Vytvoření dichotomie existence práv k duševnímu vlastnictví a jejich výkonem
 180. prof. Elena CHERNIKOVA, Rusko
  bude upřesněno později
 181. Mgr. Oliver CHORVÁT, Slovensko
  Pojem software v kontextu práva a jeho historický vývoj
 182. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 183. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Odpovědnost za předpověď přírodních událostí
 184. Dr. KONCZ IBOLYA KATALIN, PhD, Maďarsko
 185. Mgr. Daniel JADRNÍČEK, Česká republika
  Konkurenční doložka po rekodifikaci soukromého práva
 186. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
  Medzinárodný a národný pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní
 187. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Privilegované imise vs. základní zásady ochrany životní prostředí
 188. Karel JANDÁSEK, Česká republika
 189. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Vývoj odepření uznání a výkonu rozhodnutí z důvodů procesních vad
 190. PhD in economics Maria JANKOWSKA, Polsko
 191. Mgr. et Mgr. Linda JANKŮ, Česká republika
  Výhrady neslučitelné s předmětem a účelem smlouvy: případ mezinárodních smluv o lidských právech
 192. Jakub JAŇOUR, Česká republika
 193. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Vztah člena ke spolku z hlediska přístupu základních teorií a jejich kritika
 194. Michal JANOVEC, Česká republika
  Zneužití trhu jako zneužití práva
 195. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
  Dokazování v rámci předběžných opatření vydávaných v souvislosti s nebezpečným pronásledováním
 196. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
 197. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 198. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Svévole zdravotních pojišťoven
 199. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Význam procesu EIA při dodatečném povolení stavby ve vlastnictví podnikatele
 200. Štěpán JÍLKA, Česká republika
 201. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
 202. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Zajišťování důkazů při ohledání místa činu ve vnitřních prostorách
 203. JUDr. Kateřina JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 204. Mgr. Pavel JIŘÍČEK, Česká republika
  Přístup obhajoby k záznamům pořízeným sledováním osob a věcí
 205. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
 206. Mgr. Marek JURÁŠ , Česká republika
 207. doc. JUDr Monika JURČOVÁ, PhD, Slovensko
 208. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 209. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Řádný výběr soudců jako condicio sine qua non demokratického právního státu
 210. Dr. Pavol KÁDEK, Ph.D., Slovensko
  Znalecké posudky ako dôkazné prostriedky v kontexte princípu „de lege artis medicinae“ pri objasňovaní trestných činov zdravotníckych pracovníkov
 211. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 212. Mgr. Ing. Petra KAMÍNKOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva v kauze pracujících důchodců
 213. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 214. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Dokazování v rámci mezinárodní policejní spolupráce
 215. Mgr. Marcela KAŠPÁRKOVÁ, Česká republika
 216. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Zdravotní služby a terminologie
 217. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva z ekonomického pohledu
 218. Petr KILIAN, Česká republika
 219. Veronika KLAPETKOVÁ, Česká republika
 220. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Výsluch zvlášť zranitelnej obete podľa § 158a TrŘ a jeho následky
 221. Mgr. Stanislav KLIKA, Česká republika
  Zneužití práva ve světle návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
 222. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod
 223. Mgr. Radka KLOUDOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva ze strany správce daně při vymáhání daňových nedoplatků
 224. Mgr. Markéta KLUSOŇOVÁ, Česká republika
  Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí
 225. Miroslav KNOB, Česká republika
  Pojem "technická novela" v legislativním procesu během 6. volebního období PSPČR
 226. JUDr. Jaroslav KNOTEK, Ph.D., Česká republika
  Role pozemkových spolků při ochraně přírody a krajiny
 227. JUDr. Marian KOKEŠ, Česká republika
  Pojistky ústavní konformity zákonodárného procesu - funkční nástroje či zmetky?
 228. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  K problematice věkové skladby soudců v české justici
 229. JUDr. Jana KONEČNÁ, Česká republika
  Technický rozvoj a cenová regulace léčiv
 230. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Vlastník a chovatel týraného zvířete
 231. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Smluvený režim společného jmění manželů ve světle novely občanského zákoníku
 232. Matěj KONEČNÝ, Česká republika
 233. Martin KOPA, Česká republika
 234. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
  bude upřesněno
 235. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 236. Marek KOSÍK, Česká republika
 237. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Ústavnoprávne princípy obmedzenia vlastníckeho práva z dôvodu ochrany životného prostredia
 238. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Principy zákazů zneužití práva a svévole v daňovém právu
 239. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Funkcionáři justice a ústavnost
 240. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 241. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
 242. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Náklady řízení
 243. Richard KOZÁČEK, Slovensko
 244. Mgr. Vítězslav KOZÁK, Česká republika
  Nad obsahem a formou skutečně racionální legislativy
 245. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Doktrína forum non convenience vs. rozhodnutí ve věci Owusu
 246. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva a svévole v právu veřejných financí
 247. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Střet zájmů a loajalita společníků
 248. Tereza KRAHULÍKOVÁ, Česká republika
 249. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Výběr soudců v České republice
 250. Doc. JUDr. Richard KRÁL, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Specifika výkladu směrnic EU pro účely jejich transpozice.
 251. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 252. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
 253. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva ve finančním právu a jeho odraz v judikatuře
 254. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
  PARADOXY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ZÁSAD DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ A JAK S NIMI NALOŽIT?
 255. JUDr. Zdenek KREJCI, Ph.D., Česká republika
  Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení
 256. Mgr. Lukáš KREJČÍK, Česká republika
  Vlastník a ochrana životního prostředí z pohledu nového občanského zákoníku
 257. Nikola KRISTLOVÁ, Česká republika
 258. Vít KROPJOK, Česká republika
  Omezení odpovědnosti orgánů pro řešení krize v evropském bankovním sektoru a možnosti jejího zneužití.
 259. Mgr. Monika KRPENSKÁ, Česká republika
 260. Mgr. Michaela KRŠÍKOVÁ, Česká republika
 261. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 262. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
 263. Mgr. et Mgr. Alica KŘÁPKOVÁ, Česká republika
  Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc...
 264. JUDr. Stanislav KŘEČEK, Česká republika
  Racionální zákonodárce, nebo racionální zákon?
 265. doc. JUDr. Filip KŘEPELKA, PhD., Česká republika
  Dopady více- či mnohojazyčného vyjádření mezinárodního a evropského práva na jeho výklad
 266. Lenka KŘIČKOVÁ, Česká republika
 267. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kolektivní ochrana práv ve světle práva EU
 268. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Analýza terminologie v novém občanském zákoníku
 269. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 270. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Institut zajištění při správě spotřebních daní
 271. Adéla KUČEROVÁ, Česká republika
  Jednotná bankovní regulace jako první pilíř bankovní unie
 272. Barbora KUČEROVÁ, Česká republika
 273. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Přípustnost a zákazy dokazování v trestním řízení
 274. Veronika KUNDELIUSOVÁ, Česká republika
 275. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 276. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 277. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Svévole v právu veřejných fondů
 278. prof. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D., DSc., Česká republika
 279. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Aktuální judikatura Soudního dvora EU ke spotřebitelským smlouvám
 280. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  bude doplněno
 281. Mgr. et Mgr. Martin LANGPAUL, Česká republika
 282. Ivana LANKOVÁ, Slovensko
 283. Dr. András LAPSÁNSZKY, associate professor, Maďarsko
 284. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn později
 285. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Teritorialita v insolvenčním a exekučním právu
 286. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Limity zneužití práva a svévole v rámci dobré finanční správy
 287. JUDr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Historie identifikace jedince a její budoucí vývoj
 288. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
 289. Jan MACURA, Česká republika
 290. JUDr. Miloš MAĎAR, PhD., LLM. , Slovensko
  Metodika odhaľovania domáceho násilia – vybrané aspekty
 291. JUDr. Miloš MAĎAR, PhD., LLM., Slovensko
  Vybrané právne aspekty elektronickej kontraktácie
 292. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Příslušnost k rozhodnutí o odpůrčí žalobě (Actio Pauliana) podané v insolvenčním řízení dle Nařízení 1346/2000
 293. JUDr. Aleš MÁCHA, Česká republika
  Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny
 294. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph. D., Česká republika
  Provádění auditů, nálezy Auditního orgánu MF u dotací z fondů EU a problematika jejich vymahatelnosti
 295. Mgr. Jana MALÁ, Česká republika
 296. JUDr. Michal MALANÍK, Česká republika
  Nesnáze interpretačních pokynů v novém občanském zákoníku
 297. Pavel MALATINSKÝ, Česká republika
 298. Marianna MARCINKOVA, Česká republika
 299. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Temporalita právnych noriem
 300. Prof. JUDr. Karel MAREK, CSc., Česká republika
  Ke stavbě jako předmětu díla (a dílu s nehmotným výsledkem činnosti)
 301. Mgr. Tomáš MAREK, Česká republika
  Koncepční změny náhrady škody
 302. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Dotace, municipality a zneužití práva
 303. Martina MARKOVÁ, Česká republika
 304. JUDr. Tomáš MARTINÁK, DiS., Česká republika
  Právo zůstat zticha
 305. JUDr. Ľubica MASAROVA, PhD., Slovensko
  Správne súdnictvo vo vybraných štátoch západného Balkánu
 306. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Limity práva na priaznivé životné prostredie pri výkone slobody podnikania
 307. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Správa soudnictví v oblasti přezkumu rozhodnutí regionálních rad
 308. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Kombinovaná nomenklatura EU - uzavřený důkazní kruh
 309. Marek MATULA, Česká republika
 310. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Převzetí majetku pohledem nového občanského zákoníku
 311. JUDr Peter MATUŠKA, Slovensko
  Interpretácia Práva Európskej únie a Medzinárodného práva Verejného so zameraním sa na secesiu a sukcesiu.
 312. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Přeshraniční překážka litispendence
 313. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
 314. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 315. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Oznamovanie a dokazovanie korupcie
 316. Mgr. Peter MÉSZÁROS, PhD., Slovensko
  Konanie v spotrebiteľských veciach
 317. Martin MIČKAL, Česká republika
  K ustanovení § 264 odst. 1 TŘ a zásadě "In dubio pro reo"
 318. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Limity institutu spolupracujícího obviněného
 319. Adam MIKULČÍK, Česká republika
 320. JUDr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Levée en masse v kybernetické éře
 321. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
  Materiální ohnisko ústavy versus nezměnitelné náležitosti jako konečný limit ústavozákonodárce
 322. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Legislativní praktiky jako nástroj omezení ústavního přezkumu
 323. JUDr. Ing. Tomáš MORAVEC, Česká republika
  Insolvenční statut v hybridních řízeních
 324. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Zneužití daňových předpisů daňovým orgánem - několik poznámek na pozadí polské praxe
 325. Michaela MOSNÁKOVÁ, Česká republika
 326. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 327. Veronika MRKOSOVÁ, Česká republika
 328. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Patologie finančního práva
 329. JUDr. Mgr. Michal MRVA , LL.M, PhD. , Slovensko
  Súdny dvor EÚ vs. ústavné súdy členských štátov – vojna či spolupráca?
 330. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ústavní zásada "vlastnictví zavazuje" v ochraně životního prostředí
 331. JUDr. Jana MURÁNSKA, PhD., Slovensko
  Manželské majetkové právo vo svetle rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej a Českej republike
 332. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Spravědlivější uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli
 333. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 334. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Právní vztah poskytovatele a příjemce dotace ze strukturálních fondů EU.
 335. Alena NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 336. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 337. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Bude upřesněn
 338. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Mezi objektem a efektem - nový trend při posuzování kartelových dohod
 339. Mgr. Daniela NĚMEČKOVÁ, Česká republika
  Zneužití technologie nacisty: plynové vozy
 340. JUDr. Monika NÉMETHOVÁ, PhD., Slovensko
  O (nejasnej) budúcnosti arbitráže v Slovenskej republike
 341. Radim NENÁL, Česká republika
 342. Doc.JUDr.. Antonín NESVADBA, Ph.D., Slovensko
  Nové pojmy v NOZ
 343. Doc. JUDr. Alexander NETT, CSc., Česká republika
  Ušatá svědectví, historie, platná právní úprava a rekodifikace trestního řádu
 344. Mgr Miloš NEUMANN, Česká republika
 345. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 346. Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
 347. JUDr. Marianna NOVOTNÁ, PhD., Slovensko
  K zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytnutím nesprávnej alebo neúplnej informácie
 348. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Systémová interpretace: nástroj soudržnosti mezinárodního práva?
 349. JUDr. Miriam ODLEROVÁ, Slovensko
  Neprehľadnosť právnej úpravy – početné novelizácie v slovenskom zákonodarstve
 350. Lucie OLŠAROVÁ, Česká republika
 351. Professor Edmond Gabriel OLTEANU, Rumunsko
 352. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
 353. Iva OPLETALOVÁ, Česká republika
  Stanoviska veřejného ochránce práv v záležitostech státní správy soudů
 354. Lucie ORLETOVÁ, Česká republika
 355. Dr Janusz ORŁOWSKI, Polsko
 356. dr. Horváth ORSOLYA, Maďarsko
  Admissibility of evidence of scent identifiaction lineup in Hungary
 357. David ORŠULÍK, Česká republika
 358. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Technický rozvoj a islámské právo
 359. Dr Przemysław OSTOJSKI, Polsko
 360. Dr Przemysław OSTOJSKI, Polsko
 361. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Svévole správce daně v ČR a SR
 362. Dr Jerzy PARCHOMIUK, Ph.D., Polsko
 363. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Finanční zdroje obcí a jejich možné ovlivnění zastupitelstvem (svévole při rozhodování)
 364. Jan PASTORČÁK, Česká republika
  Insolvenční statut v hybridních řízeních
 365. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Je článok 7 Nariadenia Brusel Ibis naozaj alternatívou?
 366. Barbora PATÁČIKOVÁ, Česká republika
 367. Mgr Mária PATAKYOVÁ , Slovensko
  Právomoc Súdneho dvora Európskej únie k záväznej interpretácií práva Európskej únie - teoretické a praktické aspekty
 368. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
 369. Hana PAVLIŠOVÁ, Česká republika
 370. JUDr. František PĚCHA, Česká republika
 371. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Zásada znečišťovatel platí
 372. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Novela jednacího řádu PS ČR aneb konec přílepků v Čechách?
 373. prof. JUDr Irena PELIKANOVA, Dr Sc, Lucembursko
  Vývojové tendence závazkového práva v Evropě a jejich vliv u nás
 374. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD., Slovensko
  Právna úprava postavenia cenných papierov v Slovenskej republike
 375. Oldřich PESLAR, Česká republika
 376. Mgr. Monika PETRÁSKOVÁ, Česká republika
  Právní postavení spotřebitele na trhu s energiemi po rekodifikaci soukromého práva
 377. Mgr. Bc. Jan PETROV, Česká republika
  Porušení pravidel legislativního procesu jako předmět návrhů na zrušení zákonů
 378. Magdalena PETRŮ, Česká republika
 379. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Bankovnictví - smlouva o úvěru
 380. Dr Wojciech PIĄTEK , -, Polsko
 381. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 382. JUDr. Jan PINKAVA, Česká republika
  Použitelnost soukromě pořízených kamerových záznamů v trestním řízení
 383. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  DOKAZOVÁNÍ LISTINOU V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ
 384. Mgr. Marian PIVÁČEK, Slovensko
  Retroaktivita v slovenskom právnom poriadku
 385. JUDr. Darja PIVCOVÁ, Česká republika
 386. Mgr. Jiří PLACHÝ, Česká republika
 387. Elena PODKOPAEVA, Rusko
 388. Jakub POHL, Česká republika
 389. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 390. Mgr. Veronika POCHYLÁ, Česká republika
  Výpověď nepřítomného svědka jako výlučný či rozhodující důkaz viny
 391. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Nové podněty pro postavení podnikatele
 392. Lenka POKORNÁ, Česká republika
 393. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
  Odposlech pořízený zpravodajskou službou jako důkaz
 394. JUDr. Ing. Bohumil POLÁČEK, Ph.D., MBA, LLM, Česká republika
  Společná říční havárie
 395. Mgr. Marie POLÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Postavení vlastníka studny při realizaci nového vodního zdroje podzemní vody v sousedství
 396. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
  A közigazgatás bíráskodás Magyarországon
 397. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Vliv dynamiky vývoje právní úpravy na zajišťování jednoty soudního rozhodování
 398. Mgr. Jiří PORKERT, Česká republika
 399. JUDr. Ivo POSPÍŠIL, Ph.D., Česká republika
 400. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Vztah občanského zákoníku a zákona o registrovaném partnerství
 401. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
 402. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Specializace ve správním soudnictví
 403. JUDr. Silvia PREPIROVÁ, Slovensko
 404. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Evropsky významné lokality a omezení vlastníků dotčených pozemků
 405. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 406. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Technický rozvoj a archeologický nález
 407. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Vybrané problémy současného modelu dokazování v trestním řízení
 408. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K vybraným otázkám organizace správního soudnictví
 409. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Postavení vlastníka ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
 410. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Dodavatelské smlouvy perspektivou závazkového práva
 411. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 412. Veronika PUMPROVÁ, Česká republika
 413. Ing. Matej PUSTAY, Slovensko
  Poskytuje český právny poriadok dostatočnú ochranu pred zneužívaním informačnej asymetrie medzi investičnými poradcami a klientmi?
 414. Prof. Wojciech RADECKI, Polsko
  Polský model myslivosti a vlastnictví honebních pozemků
 415. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva důchodci při uplatnění slevy na dani
 416. Matěj RANDULA, Česká republika
 417. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Procesní ochrana pracovníka pohledem judikatury SD EU
 418. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Volba práva rozhodného pro dědické poměry s mezinárodním prvkem a její limity (teorie vs. praxe, realita vs. fikce)
 419. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upresnen
 420. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
 421. Eva ROZSÍVALOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněn
 422. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Subsidiarita derivativních žalob
 423. Alena RUMLOVÁ, Česká republika
 424. associate professor Raducanu RUXANDRA, Ph.D, Rumunsko
 425. Simona RŮŽIČKOVÁ, Česká republika
 426. Mgr. Samuel RYBNIKÁR, Slovensko
  Individuálne oslobodenie od súdneho poplatku vo svetle rekodifikácie
 427. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Svévole v místních daních
 428. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 429. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Hledání pokladů
 430. Muhammad SALLEEM, L.L.B., Pákistán
 431. István SÁNDOR, PhD, Dr. habil., Maďarsko
 432. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 433. Ivana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
 434. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Specifika dokazování drogových trestných činů
 435. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Externí vlivy na interpretaci unijního práva (vliv ESLP)
 436. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Institut zneužití práva v právní úpravě daně z přidané hodnoty
 437. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Vývoj právní úpravy sousedských práv a jejich vliv na podnikatelské aktivity
 438. Assessorin iur. Eva SCHÖBERL, Německo
  Interpreting Methodology and Legal Reasoning in the European States and at the ECJ from a German perspective
 439. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
 440. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Svévole úředních osob při správě daně z přidané hodnoty
 441. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Historicko-právny kontext formovania inštitútu vyvlastnenia a jeho uplatňovanie v podmienkach Československa
 442. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 443. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Mýtus európskeho konania s nízkou hodnotou sporu v praxi spotrebiteľských sporov na Slovensku
 444. Mgr. Pavla SLAVÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Legislativní úprava účetní evidence před rokem 1989
 445. Tereza SNOPKOVÁ, Česká republika
  Regulace malých zdrojů znečišťování životního prostředí
 446. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Zákonodárce - Liberál nebo republikán?
 447. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  One-stop-shop: k významu EIA v rámci integrovaného povolovacího procesu
 448. Simona SPISAROVÁ, Česká republika
 449. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
 450. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Některé otázky dokazování trestných činů z nenávisti
 451. Lucie STÁRKOVÁ, Česká republika
 452. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 453. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
  Kritéria CILFIT v judikatuře Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu
 454. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva zadavatelem při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 455. Mgr. Veronika STEINOVÁ, Česká republika
 456. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Nápravná a zvláštní opatření v rámci odpovědnosti chovatelů zájmových organismů
 457. JUDr. Peter STRAPÁČ, PhD., Slovensko
  bude upresnený
 458. Michaela STREITOVÁ, Česká republika
 459. JUDr. Dominika STRIGÁČOVÁ, PhD., Slovensko
  Detektor lži ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní
 460. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Dokazování e-mailem
 461. JUDr. Marko SURKOŠ, LL.M., Slovensko
  Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike v kontexte vplyvu Nariadenia Brusel I na rozhodcovské konanie v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ
 462. Veronika SVECOVA, Česká republika
 463. JUDr. Karel SVOBODA, Ph.D, Česká republika
  Povinné úschovy
 464. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Racionalita zákonodárce a systém podpory fotovoltaiky
 465. Mgr. Veronika SVOBODOVÁ, Česká republika
  Institut jistoty v zadávacím řízení
 466. JUDr. et Mgr. Pavla SÝKOROVÁ, Česká republika
  Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku
 467. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Možnosti zefektívnenia výsluchu obvineného v trestnom konaní
 468. prof. JUDr. Pavel ŠÁMAL, PhD., Česká republika
 469. Gabriela ŠÁNOVÁ, Česká republika
 470. JUDr. Ján ŠANTA, PhD., Slovensko
  Listiny a znalecké posudky ako východiskové dôkazy v procese dokazovania daňových trestných činov.
 471. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Oběť sexuálně motivovaného deliktu jako důkazní prostředek
 472. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Via - res corporalis?
 473. Mgr. Karel ŠEMÍK, Česká republika
  Aktuální problémy náhrady nákladů řízení v soudním řízení
 474. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Ke statusovým otázkám a kogentnosti právní úpravy obchodních korporací
 475. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Paralelní rozhodčí a soudní řízení ve světle revize Nařízení Brusel I
 476. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
 477. Colette ŠINSKÁ, Slovensko
 478. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Asistent soudce Nejvyššího správního soudu
 479. JUDr. Petr ŠKVAIN, Česká republika
  Východiska a principy dokazování v připravovaném návrhu nového trestního řádu
 480. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Technický rozvoj a římské právo
 481. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
 482. Mgr. et Mgr. Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Česká republika
  Vlastnický režim k inženýrským sítím - výjimka ze zásady "superficies solo cedit"
 483. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Extenzivní interpretace práva Soudním dvorem EU
 484. Ondřej ŠPULÁK, Česká republika
 485. Ondřej ŠRÁMEK, Česká republika
 486. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Omezení plateb v hotovosti z pohledu povinného subjektu a správce daně
 487. JUDr. Michaela ŠTEFUNKOVÁ, PhD., Česká republika
 488. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv umění na legislativní proces
 489. Veronika ŠTĚTINOVÁ, Česká republika
  Požadavky moderní doby versus recepce práva
 490. Mgr. Martina ŠULÁKOVÁ, Česká republika
  Náklady řízení - hlavní náplň rozhodování soudů?
 491. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Vybrané environmentální aspekty z pohledu obce jako vlastníka.
 492. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Interpretace mezinárodních smluv o ochraně investic: Role tribunálu pro řešení investičních sporů mezi státy
 493. JUDr. Juraj TAKÁČ, Slovensko
  Možné postavenie zásady superficies solo cedit a inštitútu práva stavby v právnom poriadku Slovenskej republiky.
 494. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Krátce nad účastenstvím v řízení o pozůstalosti
 495. JUDr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Újma za narušení dovolené
 496. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 497. Petra TEPLÍČKOVÁ, Česká republika
 498. Marek TESAŘ, Česká republika
 499. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Vlastník a ochrana životního prostředí
 500. Jana TOMKOVÁ, Česká republika
 501. JUDr. Peter TONHAUSER, Slovensko
  Pracovný pomer a autorské diela a diela priemyselného vlastníctva
 502. JUDr. Lenka TONHAUSEROVÁ, Slovensko
  Majetkový opatrovník a jeho postih v prípade zisteného porušenia povinností pri správe majetku maloletého dieťaťa.
 503. dr. Dávid TÓTH, Maďarsko
 504. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 505. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
  Interpretační prohlášení v mezinárodním smluvní právu
 506. Mgr. Martina UHLIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Vybrané procesné otázky cezhraničného dedenia v Európskej Únii a súvisiace legislatívne zmeny v Slovenskej republike.
 507. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 508. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí
 509. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 510. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Uplatnění daňové ztráty
 511. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Téma z oblasti přeshraničního dokazování
 512. Ing. Petr VALENTA, Česká republika
  Řízení a správa akciových společností v nové soukromoprávní úpravě
 513. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 514. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 515. Mgr. Romana VAŇKOVÁ, Česká republika
  Interpretace Úmluvy o ochraně lidských práv před Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem EU
 516. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Registrované partnerství a nová kodifikace soukromého práva
 517. Dr. Viktória Jáde VÁRDAI, Maďarsko
 518. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Zamyšlení nad nezaměnitelností obchodních firem podnikatelů – fyzických osob (aneb zmizení části předchozí úpravy)
 519. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 520. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vlastník a chovatel týraného zvířete
 521. Mgr. Nikol VĚČORKOVÁ, Česká republika
 522. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Organizace správního soudnictví na území České republiky
 523. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Zemědělský podnikatel a obtěžování zápachem - vybrané právní aspekty
 524. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Výjimky ze zásady ústnosti při výslechu svědka v hlavním líčení
 525. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Vývoj právní ochrany rodinného bydlení v případech domácího násilí
 526. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
 527. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Svěřenský fond jako efektivní nástroj správy cizího majetku
 528. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
  Několik poznámek k problematice nařízení exekuce z pohledu tzv. velké exekuční novely
 529. Nikol VOHRABALOVÁ, Česká republika
 530. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Vývoj právní úpravy sousedských práv a jejich vliv na podnikatelské aktivity
 531. Tomáš VOJTA, Česká republika
 532. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
 533. prof. JUDr. Marián VRABKO, CSc., Slovensko
  Perspektívy rozvoja správneho súdnictva v SR
 534. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Drogová trestná činnosť a jej dokazovanie v trestnom konaní
 535. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Vybraná témata skupinového řízení v Polsku
 536. Mgr. Marek VRBÍK, Česká republika
  Vybrané problematické aspekty současné právní úpravy kárného řízení soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
 537. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva a související pojmy v daňové oblasti
 538. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Je zákonodárce racionálnější než soudce? Dělba moci a sociální práva
 539. Lenka VYKOUKALOVÁ, Česká republika
 540. Mgr. Veronika VYTEJČKOVÁ, Česká republika
 541. doc. JUDr. PhDr. Jan WINTR, Ph.D., Česká republika
  Interpretační význam důvodových zpráv a parlamentní rozpravy
 542. JUDr. Bronislava WITTNEROVÁ, MSc, Česká republika
 543. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Posilnenie procesných záruk prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní v EÚ
 544. Jana ZAHRÁNKOVÁ, Česká republika
  Neplatnost a neúčinnost právního jednání podle nového občanského zákoníku
 545. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Hate speech legislativa v Maďarsku: souboj parlamentu s Ústavním soudem
 546. Veronika ZACHOVA, Česká republika
  Vývoj daňové judikatury v oblasti zneužití práva
 547. JUDr. Jozef ZÁMOŽÍK, PhD., Slovensko
  Rozhodcovské konanie v Slovenskej republike - aktuálne trendy
 548. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz
 549. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
 550. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika
 551. Veronika ZAVŘELOVÁ, Slovensko
 552. Associate Professor Paweł ZDANIKOWSKI , PhD , Polsko
 553. Adam ZEMAN, Česká republika
 554. Mgr. Ondřej ZEMANDL, Česká republika
  Postavení vlastníka lesa při naplňování státní lesnické politiky
 555. Mgr. Josef ZICH, Česká republika
 556. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
  Právní rámec vlastnictví a využívání genetických zdrojů v Evropské unii a České republice
 557. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  K zámeru vypustiť konanie o opravných prostriedkoch zo správneho súdnictva v Slovenskej republike.
 558. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika
 559. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 560. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Postavení zemědělského podnikatele v soudním přezkumu územních plánů

nahoru