| | | | |


Sekce katedry práva životního prostředí a pozemkového práva

Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

Životní prostředí a jeho jednotlivé složky představují základní předpoklad pro realizaci vlastnických práv a nejrozličnějších podnikatelských aktivit. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí opodstatňuje, že vlastníci a podnikatelé jsou při realizaci svých oprávnění limitováni veřejnoprávními, i soukromoprávními instituty. Tato omezení jsou mnohými vnímána jako nadměrná a často i zbytečná zátěž brzdící ekonomický rozvoj, na druhé straně nepříznivý stav jednotlivých složek životního prostředí indikuje, že v některých směrech stávající právní regulace není dostatečně účinná anebo požadavky na ochranu životního prostředí nejsou efektivně prosazovány. Sekce je věnována analýze právních prostředků sloužících k vytvoření rovnováhy mezi právem na realizaci vlastnických a podnikatelských oprávnění a povinnostmi, které musí vlastníci a podnikatelé při svých aktivitách dodržovat, a to jak z pohledu ústavněprávních východisek, tak z pohledu jejich projevů v rovině podústavního práva (z hlediska hmotně právního i z hlediska procesně právního). Zaměřena může být i na mezinárodně právní či unijně právní aspekty. Vítány jsou též příspěvky zabývající se právními důsledky plynoucími pro vlastníky a podnikatele z porušení povinností při ochraně životního prostředí. Sekce je proto otevřena příspěvkům v zásadě všech právních odvětví zaměřeným na roli a ne/vyváženost právní regulace umožňující a na druhé straně limitující výkon vlastnických práv a práva na podnikání se vztahem k životnímu prostředí.

Odborný garant:
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Organizační garant:
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
Jazyk:
slovenština, čeština

nahoru