| | | | |


Sekce katedry mezinárodního a evropského práva – obor mezinárodní právo veřejné a právo Evropské unie

Specifika interpretace v mezinárodním právu a v právu EU

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Smyslem jednání sekce je postihnout zvláštnosti výkladu právních norem v právu mezinárodním a v právu EU oproti obecným pravidlům interpretace užívaným při výkladu práva vnitrostátního. Mezinárodní právo i právo EU jsou velmi specifické právní systémy nejen z hlediska povahy jejich norem, ale i z hlediska textového vyjádření jednotlivých pravidel. To se projevuje při výkladu norem, který musí tato specifika respektovat.

Některé příklady možných dílčích otázek, o kterých by mohlo být pojednáno (pouze demonstrativní výčet):

 1. Vztah interpretace a tvorby práva mezinárodním (unijním) soudem (judicial activism, judicial creativity). Lze vymezit hranici, za kterou již nejde o extenzivní výklad, ale o tvorbu nového pravidla?
 2. Vztah mezi interpretací mezinárodní smlouvy smluvní stranou a jejím porušením – do jaké míry lze porušení smlouvy popřít jejím specifickým výkladem?
 3. Specifické interpretační metody a techniky při výkladu mezinárodních smluv a práva EU - konkurence interpretačních metod, role určitých metod (např. teleologické).
 4. Existuje v praxi hierarchie interpretačních metod (u mezinárodních smluv nebo práva EU)? Závisí preference interpretační metody na odvětví mezinárodního práva?
 5. Lze zajistit jednotný výklad mezinárodních smluv?
 6. Mezinárodní smlouva:výhrada v. interpretační prohlášení
 7. Jazykové problémy výkladu mezinárodních smluv a práva EU. Teorie, realita a potenciál porovnávání jazykových verzí více- či mnohojazyčně zachyceného práva
 8. Subjekty výkladu mezinárodních smluv – ve vnějších vztazích a uvnitř státu
 9. Externí vlivy na interpretaci mezinárodního nebo unijního práva mezinárodními nebo unijními soudy (vzájemné ovlivňování jednotlivých soudů)
 10. Vliv vnitrostátního práva na interpretaci práva mezinárodního a opačně. Tzv. eurokonformní interpretace vnitrostátního práva – povinnost, meze
 11. Interpretace a fragmentace mezinárodního práva:Může interpretace napomoci zamezovat fragmentaci?
 12. Lze zamezit konfliktu mezinárodních smluv pomocí jejich vhodné interpretace?
 13. Interpretace mezinárodního obyčeje
 14. Pravomoc Soudního dvora EU ke směrodatné interpretaci práva EU, účinky (závaznost) výkladových rozhodnutí
 15. Jakékoli jiné aktuální a ucelené téma přímo se týkající některého specifika interpretace mezinárodního nebo unijního práva.

Důležité upozornění: Sekce je tentokrát úzce věcně specializovaná. Účastníci si mohou zvolit pro své vystoupení jakékoli téma, které spadá do poměrně úzkého zaměření sekce (tj. týká se výhradně interpretace v mezinárodním nebo unijním právu). Příspěvky zaměřené mimo tuto oblast nebudou moci být akceptovány a zájemci budou odkázáni na případnou jinou sekci. Příspěvky, které tvůrčím způsobem rozpracují některý z aspektů tématu, budou zařazeny do monografické publikace, která bude vydána pod názvem sekce. Ostatní příspěvky budou publikovány ve sborníku konference Dny práva.

Zájemce o účast v této sekci si dovolujeme požádat o zaslání krátkého abstraktu jejich budoucího příspěvku, a to nejpozději 4 týdnů před konáním konference. Podle obsahu abstraktu rozhodneme o zařazení do sekce. V kladném případě anglická verze abstraktu také bude sloužit jako podklad pro zahraniční účastníky.

Odborný garant:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Organizační garant:
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D.
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština

nahoru