| | | | |


Sekce katedry mezinárodního a evropského práva – obor mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé: teorie vs. praxe

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Právní úprava mezinárodního právo soukromého v České republice je v posledních letech významnou měrou ovlivněna existencí unijní úpravy v této oblasti. V současné době existuje celá řada předpisů upravujících jednotlivé otázky právní regulace vztahů s mezinárodním prvkem – mezinárodní příslušnost, rozhodné právo, uznání a výkon rozhodnutí či vybrané otázky právní pomoci. Zavedena byla rovněž jednotná evropská řízení pro některé přeshraniční spory. Cílem této sekce je tak nabídnout možnost diskuse nad jednotlivými předpisy, jejich výkladem a aplikací, přínosem či nevýhodami. Tato sekce by měla dát prostor pro výměnu názorů jak z pohledu teoretického, tak i praktického. Příspěvky mohou být věnovány analýze jednotlivých unijních předpisů či jejich dílčích aspektů včetně judikatury Soudního dvora. Vítány budou příspěvky věnující se aplikaci těchto předpisů v českém právním prostředí.

Odborný garant:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština

nahoru