| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2013 > Seznam sekcí

Seznam sekcí 2013

Aktuální otázky právní metodologie

(Katedra právní teorie)

Sekce bude zaměřená na problémy a) právní metodologie obecně, b) reflexe metodologických přístupů v české právní teorii a filosofii; c) právní metodologie a právní praxe

Odborný garant:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Organizační garant:
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
čeština, slovenština

Soudy a soudnictví v historickém kontextu

(Katedra dějin státu a práva)

Roky končící trojkou nabízejí k připomenutí tři důležité procesní předpisy z 19. století, platné v českých zemích:velmi významný, i když trochu opomíjený rakouský trestní zákoník z roku 1803, který upravoval hmotné i procesní právo, trestní řád z roku 1853 a trestní řád z roku 1873. Tato příležitost nás přivedla k zaměření sekce na problematiku soudnictví a soudního řízení. Svými příspěvky ji budou moci obohatit romanisté, medievalisté, právní historici věnující se novější právní historii i kolegové z příslušných pozitivněprávních disciplín. Věnovat se při tom budou moci jak vývoji soudnictví na našem území, tak i jinde ve světě.

Odborný garant:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Kontaktní e-mail:

Volby, zejména prezidentské

(Katedra ústavního práva a politologie)

Rok 2013 je rokem, kdy už lze reflektovat první přímé volby prezidenta v ČR, stejně jako parlamentní volby na Slovensku; a zároveň se lze připravit na prezidentské volby na Slovensku, stejně jako na supervolební rok 2014 v ČR. Zároveň je předkládán ke zvážení návrh volebního kodexu. To vše, stejně jako témata související (omezení aktivního a pasivního volebního práva, pravomoci prezidenta republiky, politické a ústavní dopady silných většinových vlád na Slovensku a v Maďarsku) jistě vytvoří zajímavé a přitom dostatečně sevřené tematické vymezení konference.

Odborný garant:
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
Organizační garant:
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
Kontaktní e-mail:

Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným)

(Katedra správní vědy a správního práva)

Teoretická, mezinárodněprávní a ústavněprávní východiska prostředků ochrany subjektivních práv proti nepravomocným (individuálním i smíšeným)správním aktům ve veřejné správě, jejich (národní i nadnárodní) právní úprava a faktická účinnost. Téma sekce zahrnuje zkoumání svého předmětu z pohledu vědy správního práva i správní vědy.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Organizační garant:
JUDr. David Hejč, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
čeština, slovenština

Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení

(Katedra trestního práva)

Sekce je zaměřena na postavení poškozeného a oběti v trestním řízení z pohledu trestněprocesního, trestněprávního i viktimologického, a to i v kontextu s přijetím nového zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb.

Odborný garant:
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, čeština

Interakce soukromého a finančního práva

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

Rekodifikace soukromého práva v České republice vyvolává řadu problémových otázek i legislativních zadání, které se týkají vzájemného vztahu soukromoprávních odvětví a finančního práva. Vznik , realizace a zánik finančně právních vztahů, je v řadě momentů odkázán na existenci paralelních primárních vztahů a chování, které mají svůj původ v rovině soukromého práva. Do metologie finančního práva tak přirozě pronikají prvky vlastní metodám soukromého práva, a to zejména v oblasti daní a právní regulace veřejných výdajů, ale i v jiných oblastech uskutečňování veřejné finanční činnosti.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, čeština, polština, ruština, slovenština

Voda v právních vztazích

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

Téma je zaměřeno na právní úpravu vztahů, jejichž objektem je voda. A to především jako přírodní zdroj a součást životního prostředí, ale též v souvislosti se vztahy majetkovými (zejména pozemkovými).

Odborný garant:
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Organizační garant:
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
Kontaktní e-mail:

Právo na výživné v. vyživovací povinnost

(Katedra občanského práva)

Sekce je zaměřena na aktuální otázky výživného ve vazbě na nové jevy ve společnosti:chudoba a insolvence v. velmi vysoké příjmy povinného, právo na stejnou životní úroveň oprávněného v. spotřební charakter výživného, vysokou míru "nevymahatelnosti" pohledávek výživného, efektivitu nových institutů chránících oprávněného v duchu motta "neplatíš, neřídíš" apod.

Odborný garant:
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
čeština, polština, slovenština

Reforma soukromého práva

(Katedra občanského práva, Katedra obchodního práva)

Reformy soukromého práva v evropských zemích - aktuální stav a tendence

Odborný garant:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, čeština, slovenština

Obchod se zbožím - mezinárodněprávní rámec a společná obchodní politika Evropské unie

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Sekce je zaměřena na veřejnoprávní aspekty regulace obchodu se zbožím mezinárodním právem veřejným a právem Evropské unie. Zahrnuje společnou obchodní politiku EU, právo WTO. Předmětem zkoumání mohou být i dvou či vícestranné mezinárodní smlouvy týkající se obchodu se zbožím nejrůznějšího druhu (zemědělské produkty, kulturní statky, zbraně apod.). Do okruhu vhodných témat také patří otázka sankcí a odvetných opatření (zejména embarga a bojkoty). Tematicky naopak pod téma sekce nespadá oblast obchodu se službami, problematika investic a celá oblast regulace s přesahem do roviny soukromoprávní (např. CISG a další).

Odborný garant:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Organizační garant:
Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina

Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Reforma českého soukromého práva je řadu let předmětem debat odborné právnické veřejnosti. Právní úprava v novém občanském zákoníku je analyzována z pohledu stávajících předpisů soukromého práva, kontinuity vývoje nebo jednotlivých právních institutů. Cílem této sekce je nabídnout další možnou analýzu ustanovení, a sice z pohledu mezinárodních obchodních transakcí. Smluvní závazkový vztah s mezinárodním prvkem tvoří jádro mezinárodního obchodního práva. Nový občanský zákoník bude jedním z pramenů úpravy mezinárodní obchodní transakce. Tento předpis podrobně upravuje podstatné otázky soukromoprávního smluvního vztahu, a to od jeho vzniku až po jeho zánik. Vzhledem k jeho možnému využití lze jeho ustanovení analyzovat z pohledu dalších pramenů smluvního práva mezinárodního, unijního nebo nestátního původu. Cílem sekce je proto nabídnout propojení nového soukromoprávního kodexu na tyto další úpravy, například Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, jednotné unijní smluvní právo a další. K tématu sekce budou přijímány i příspěvky z oblasti kolizního práva.

Odborný garant:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
čeština, slovenština

nahoru