| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2012 > Účastníci > Podle sekcí

List of Participans (by sections)

Přehled přihlášených (podle sekcí)

Antidiskriminační zákon tři roky poté

 1. Mgr. Petr BOUDA, Česká republika
  Test proporcionality v případech nepřímé diskriminace - teorie a praxe
 2. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Diskriminace práv dítěte
 3. doc. PhDr. Ján ČIPKÁR, PhD., Slovensko
  Globalizácia, rovnosť a zákaz diskriminácie
 4. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve
 5. doc. JUDr. Milan GALVAS, CSc., Česká republika
 6. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a rovné postavení zaměstnanců
 7. JUDr. Gabriela HALÍŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nerovné postavení osob samostatně výdělečně činných při volbě výše rodičovského příspěvku, srovnání s rakouskou a německou právní úpravou
 8. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Zákaz diskriminace jako součást práva na rovný přístup k veřejným funkcím
 9. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Diskriminace při vstupu do zaměstnání
 10. Mgr. Lukáš HORŇÁK, Česká republika
  Rovné zacházení v oblasti odměňování za práci se srovnáním polské právní úpravy
 11. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kdo je chráněn před diskriminací v pracovněprávních vztazích?
 12. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Ph.D., Česká republika
  Uplatňování antidiskriminačního zákona při veřejném nabízení bytů, které jsou v soukromém vlastnictví
 13. Mgr. Ilona KOSTADINOVOVÁ, Česká republika
  Zákaz diskriminace z důvodu věku, pohlaví či sexuální orientace v pracovněprávních vztazích a vztazích práva sociálního zabezpečení
 14. Mgr. Petr KRÁTKÝ, Česká republika
  Spravedlnost jako základ státu a vybrané problémy tzv. antidiskriminačního zákonodárství
 15. JUDr. Viktor KRIŽAN, PhD., Slovensko
  Výhrada svedomia a možnosti jej uplatnenia v pracovnom práve
 16. Mgr. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Zákaz diskriminace spotřebitele v českém právu
 17. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve
 18. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Test proporcionality v případech nepříme diskriminace- teorie a praxe.
 19. Mgr. Aibeniz MAMEDOVA, PhD student of 3 year studies, Kazachstán
 20. JUDr. Bc. Patrik MATYÁŠEK, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky nepřímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení
 21. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Právní vzdělávání v oblasti diskriminace - stručné srovnání podmínek v USA a ČR
 22. Josef MONTAG, Česká republika
  Analýza genderových rozdílů ve mzdách s využitím sexuální orientace
 23. Mgr. Bc. Lucie OBROVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Působení veřejného ochránce práv jako „equality body“ v otázkách rovného zacházení: tři roky poté
 24. Mgr. Zuzana ONDRŮJOVÁ, Česká republika
 25. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Význam zásady rovnosti a spravedlnosti v koncepci diskriminace a antidiskriminace
 26. Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald SCHEU, Ph.D., Česká republika
  Zákaz discriminace a ochrana menšin
 27. Mgr. Tereza SKARKOVÁ, Česká republika
  Pozitivní opatření v mezinárodním a evropském kontextu a jejich dopad na Českou republiku
 28. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Diskriminace před vznikem pracovního poměru - případová studie
 29. JUDr. Denisa SOUKENÍKOVÁ, PhD, Slovensko
  Pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých športovcov - pripad Pistorius
 30. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Diskriminace a nerovné zacházení v oblasti péče o zaměstnance
 31. Mgr Jiří ŠAMÁNEK, Česká republika
  Přiměřené opatření pro osoby se zdravotním postižením
 32. JUDr.Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Přestávky na kojení - nárok ženy i muže?
 33. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásada rovného zacházení
 34. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Niekoľko myšlienok o rozdielnom zaobchádzaní
 35. JUDr. Nadežda VACULÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Teoreticko-právne aspekty diskriminácie
 36. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Sexuální orientace versus diskriminace
 37. JUDr. Pavel VARVAŘOVSKÝ, Česká republika
 38. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Tolerance a princip rovnosti jako předpoklad nediskriminace
 39. doc. JUDr. PhDr. Jan WINTR, Ph.D., Česká republika
  Výklad principu rovnosti a rizika pro dělbu moci
 40. Mgr. Hana ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ , Česká republika
  Soudní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích

20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje

 1. Mgr. Zuzana ANTOŠOVÁ, Slovensko
  Legislatívny proces v Českej republike a v Slovenskej republike - vzájomná komparácia
 2. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Právomoci a spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky - krok späť, krok vpred, krok späť
 3. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Co zbylo z Ústavního soudu ČSFR?
 4. Zuzana CZERNINOVÁ, Česká republika
 5. Daniela DUŠKOVÁ, Česká republika
 6. JUDr. Jana FECIĽAKOVÁ, Slovensko
  Voľby do zákonodarných orgánov Českej republiky a Slovenskej republiky - čo nás spája, čo nás rozdeľuje
 7. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  20 rokov po rozpade čs. federácie - čo nás spája a rozdeľuje v oblasti sociálnych práv najmä v sociálnom zabezpečení
 8. PhDr. Michal GREGUŠKA, Česká republika
  Čs. federalizmus v európskom kontexte
 9. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Svoboda médií v České a Slovenské republice
 10. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Výkon prezidentských právomoci v Čechách a na Slovensku
 11. PhDr. Pavol JUHÁS, Slovensko
  Voľby prezidentov v Čechách a na Slovensku
 12. Miroslav KNOB, Česká republika
  Rozpad federace jako specifický prvek při aplikaci práva EU (Slovenské důchody v judikatuře US)
 13. Mgr. Milan KOČAN, Slovensko
  Európska únia a opäť spolu
 14. JUDr. David KOLUMBER, Česká republika
  Rozpad Československa a Jugoslávie v komparativním pohledu
 15. Martin KOPA, Česká republika
 16. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Obživnutí právního předpisu v Čechách, na Moravě ve Slezsku a na Slovensku
 17. Mgr. Martin KOZÁK, Česká republika
 18. Anna KRPCOVÁ, Česká republika
 19. Mgr. Soňa LUKÁČOVÁ, Slovensko
 20. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Štátne občianstvo Slovenskej republiky
 21. Jana MARKOVÁ, Česká republika
 22. Andrea MATYIOVÁ, Česká republika
 23. Ivo MIKOLAJEK, Česká republika
 24. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 25. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Ochrana základních práv - společné výzvy
 26. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 27. JUDr. Lucia NEDZBALOVÁ, Slovensko
  Vývoj ústavnej sťažnosti v Českej a Slovenskej republike
 28. Lucie ORLETOVÁ, Česká republika
 29. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
 30. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Štátne nástupníctvo po dismembrácii Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
 31. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Odlišnosť ústavného vývoja po roku 1992 vo vzťahu k rozdeleniu výkonnej moci medzi prezidentom SR a súdnou mocou.
 32. Mgr. Martin ŠVIKRUHA, Česká republika
  Voľby predstaviteľov samospráv v Čechách a na Slovensku
 33. JUDr. Miloš VALÁŠEK, Česká republika
 34. Mgr. Marek VRBINČÍK, Česká republika
  Modely reforiem verejnej správy v Čechách a na Slovensku
 35. JUDr. Rostislav VRZAL, Česká republika
  Televize veřejné služby a zánik československé federace
 36. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Sociální a ekonomická práva v judikatuře ústavních soudů ČR a SR
 37. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Jak se vypořádáváme s problémem protiprávních sterilizací (především) romských žen
 38. Jiří ZEMAN, Česká republika
  Osm let v Evropské unii – problémy a priority členství České republiky a Slovenské republiky zejména očima denního tisku

Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo

 1. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
 2. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Účinky smíšených smluv v právním řádu ČR
 3. JUDr. Ľudmila ELBERT, PhD., Slovensko
  Vzťah medzi USA a EÚ ako členov WTO
 4. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 5. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 6. JUDr. Adam GIERTL, Slovensko
  Ochrana ľudských práv v Európskej únií: súčasné trendy
 7. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Dohoda o jednotném patentovém soudu a jeho statutu jako atypický pramen práva EU
 8. Doc. JUDr. Martin JANKŮ, CSc., Česká republika
  Nová úprava komitologie
 9. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Dvoustranné smlouvy uvnitř Evropské unie upravující záležitosti dotčené právem- případ smluv o zamezení dvojího zdanění
 10. Dr. Tamas LATTMANN, Maďarsko
 11. JUDr. Pamela LEWIS, Česká republika
 12. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
  Legitimita a demokratický deficit v Evropské unii po Lisabonské smlouvě
 13. Student Bojana MINIC, Rakousko
 14. David MULLER, Česká republika
  Evropská unie a právo zahraničních investic
 15. Mgr. Lucie NECHVÁTALOVÁ, Česká republika
  Komparace ochrany lidských práv údajných mezinárodních teroristů v pojetí ESD a ESLP
 16. Irena NESTEROVA, PhD Candidate, Lotyšsko
 17. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Imunita státu očima Soudního dvora EU
 18. Mgr. Petr OBDRŽÁLEK, Česká republika
 19. Mgr. Peter PAVLOVIČ, Česká republika
  Implications of the Sólyom Case for the Relationship between International and EU Law
 20. JUDr. Michal PETR, Ph.D., Česká republika
 21. Elena PODKOPAEVA, Rusko
 22. JUDr. Michaela RAPČANOVÁ, Slovensko
  Spoločná bezpečnostná a obranná politika po Lisonskej zmluve
 23. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Postavenie medzinárodného práva v systéme prameňov práva Európskej únie po Lisabonskej zmluve
 24. Mgr. Zuzana ŠTEFANKOVÁ, LL.M., Slovensko
  Sociálna politika EÚ po Lisabone a Charta základných práv EÚ
 25. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
  Nová role mezinárodních smluv v právu EU
 26. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  The Law of Treaties and Third Parties
 27. Mgr. Zuzana ŽÁKOVÁ, Slovensko
  Medzinárodnoprávne dimenzie súťažného práva EÚ

Unifikace vs. regionalizace vs. národní kodifikace mezinárodního práva soukromého

 1. JUDr. PhDr. Tomáš BŘICHÁČEK, Česká republika
 2. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Labyrint regionalizace nebo ráj europeizace?
 3. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Právní úprava pojištění v novém občanském zákoníku ve srovnání se Zásadami evropského pojišťovacího smluvního práva
 4. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové trendy v aplikaci unifikovaného hmotného práva před rozhodci
 5. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Pojistná smlouva - od směrnic k nařízení
 6. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele prostředky limitů volby práva – postačuje kolizní unifikace?
 7. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Labyrint regionalizace nebo ráj europeizace?
 8. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Písemnost a její význam v globalizovaném světě
 9. Mgr. Marie KORIČANSKÁ, Česká republika
 10. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Lex loci delicti v prípadoch difamácie
 11. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem - je načase ji opustit?
 12. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Elektronizace jako „nový“ jev a jeho vliv na mezinárodní právo soukromé a procesní
 13. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 14. Dr. Imre MÁTYÁS, PhD, M.E.S., Maďarsko
 15. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 16. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
 17. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Svět národních kodifikací a regionálních unifikací - symbióza či kolize ?
 18. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
  Metody regulace mezinárodního práva soukromého
 19. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Metody regulace mezinárodního práva soukromého
 20. JUDr. Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Česká republika
  Mezinárodní prvek v současném mezinárodním právu soukromém
 21. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Vývoj hraničního určovatele souvisejícího se subjektem vztahu s mezinárodním prvkem
 22. Anežka VASKOVÁ, Česká republika

Komplexní reforma soukromého práva

 1. JUDr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
 2. University professor doctor Moise BOJINCA, Rumunsko
 3. Jan BROŽ, Česká republika
 4. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 5. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
  Pokus o nové poňatie inštitútu osobnostných práv
 6. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 7. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 8. Martin DROZD, Česká republika
 9. JUDr. Olga DVORSKÁ, Ph.D., Česká republika
 10. Václav DVORSKÝ, Česká republika
 11. Mgr. David DVOŘÁK, Česká republika
  Několik úvah o uzavírání smluv na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 12. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 13. ASSISTANT PROFESSOR HANY ELMANAILY, Francie
 14. Josef FIALA, Česká republika
 15. JUDr. Roman FIALA, Česká republika
 16. Martina FOJTOVÁ, Česká republika
 17. Mgr. Adam FORST , Česká republika
 18. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 19. Mgr. Filip GLOTZMANN, Česká republika
 20. Kateřina GRÉZLOVÁ, Česká republika
 21. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 22. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Jak to bude s dohodami o místní příslušnosti?
 23. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Distanční lektronická smlouva - vybrané aspekty
 24. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Zajišťovací směnka a nový občanský zákoník
 25. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 26. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
 27. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  VYBRANÉ OTÁZKY DOPADŮ REGULACE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DO Vybrané otázky dopadů regulace nového občanského zákoníku do sféry insolvenčního právaINSOLVENČNÍHO PRÁVA
 28. Iveta KALUŽOVÁ, Česká republika
 29. JUDr. Alexandra KOTRECOVÁ, PhD., Česká republika
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu.
 30. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Pojetí věci v právním smyslu v NOZ
 31. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Očekávaná změna nalézacího řízení.
 32. Jiří KŘIVÁČEK, Česká republika
 33. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 34. JUDr. Silvia LATTOVÁ, Slovensko
  Ochrana bankoviek a mincí vo virtuálnom priestore
 35. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Vztah hmotného a procesního práva z pohledu filosofie externismu
 36. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Relativní neúčinnost
 37. JUDr. Jakub LÖWY, Slovensko
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu.
 38. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Smluvní fikce (domněnka) doručení
 39. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Společné jmění manželů - včera, dnes a zítra
 40. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Jak jasný je „jasný úmysl zákonodárce či smysl zákona“? Zamyšlení k interpretační normě.
 41. Professor Edmond Gabriel OLTEANU, Rumunsko
 42. Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 43. Kamila POČINKOVÁ, Česká republika
 44. Mgr. Petr PODRAZIL, Česká republika
 45. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Úskalí soudní interpretace a aplikace nového občanského zákoníku
 46. Pavla PRINCLÍKOVÁ, Česká republika
 47. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 48. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti v novém občanském zákoníku
 49. Bc. Irena RYŠÁNKOVÁ, Česká republika
 50. Anna SAMADZAI, Česká republika
 51. JUDr. Alice SEDLÁKOVÁ, Česká republika
 52. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Nabytí od nevlastníka v novém občanském zákoníku
 53. Mgr. Pavla SÝKOROVÁ, Česká republika
 54. Viktor SZABO, Slovensko
 55. Mgr. Jozef ŠTEFANKO, PhD., LL.M., Slovensko
  Ochrana subrogačného nároku ručiteľa v komparatívnej perspektíve
 56. Mgr. Martina ŠULÁKOVÁ, Česká republika
  Novela občanského soudního řádu v návaznosti na nový občanský zákoník - Řízení o žalobách z rušené držby
 57. JUDr. Diana TREŠČÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Monistická koncepcia rekodifikácie súkromného práva versus zmluvy uzatvárané pri obchodovaní
 58. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 59. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
 60. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Svěřenský fond a jeho místo v českém právním prostředí
 61. Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc., Česká republika
 62. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika

Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním

 1. Mgr. Markéta BARTIZALOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu jako nový zvláštní způsob trestního řízení
 2. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ, Česká republika
 3. Mgr. Lucie BOLEDOVIČOVÁ, Česká republika
  Elektronický monitoring jako prostředek ke snížení počtu vězeňské populace
 4. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odklony využívané v trestním řízení proti mladistvým
 5. Dr. Szilvia DOBROCSI, PhD, Maďarsko
 6. Libor DUŠEK, PhD, Česká republika
  Dopady zkráceného přípravného řízení na kriminalitu a trestní proces
 7. Judr. Martina FEDORIŠINOVÁ ČELKOVÁ, Slovensko
  Mediácia v slovenskom trestnom práve
 8. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 9. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  Zákonnosť dokazovania pri aplikácii inštitútu spolupracujúceho obvineného
 10. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Trest zákazu činnosti ukládáný v případech úplatkářství
 11. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 12. JUDr. Karol HRÁDELA, Česká republika
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a kauza MUDr. Ratha
 13. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odklony v trestním řízení
 14. JUDr. Miriam HRUŠKOVÁ, Slovensko
  Výchovné opatrenia ako kategória sui generis v systéme alternatívnych sankcií uplatňovaných v trestných veciach mladistvých
 15. JUDr. Michal HVOZDA, Slovensko
  Aplikačné problémy v superrýchlom konaní
 16. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Podmíněné propuštění - alternativa k výkonu trestu odnětí svobody
 17. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Vybrané procesné alternatívy v trestnom práve z pohľadu náhrady škody
 18. Nurgul KONARBAYEVA, Master, Kazachstán
 19. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Nové instituty inspirované common law v českém trestním řízení
 20. Ph.D Andrey KUDRYAVTSEV, Associate Professor, Rusko
 21. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  bude upřesněn
 22. Mgr. Jana KURSOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu v českém trestním právu a její problematické momenty
 23. JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ, Česká republika
 24. JUDr. Stanislav MEČL, Česká republika
 25. JUDr. et. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD.-, Slovensko
  Podmienenčný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom
 26. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 27. senior lecturer RUXANDRA RADUCANU, PHD, Rumunsko
 28. Mgr. Jan ROZUM, Česká republika
 29. PhDr. Miroslav SCHEINOST , Česká republika
 30. JUDr. Tatiana SIRANKO KANÁLIKOVÁ, PhD. , Slovensko
  Náhrada škody spôsobenej trestným činom v prípadoch odklonov v trestnom konaní
 31. Mgr. Vladan SLAVĚTÍNSKÝ, Česká republika
 32. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Trest jako subjektivní zkušenost
 33. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Perspektivy dalšího využívání trestního příkazu jako tradiční procesní alternativy
 34. JUDr. Dominika STRIGÁČOVÁ, PhD., Slovensko
  Rodinné konferencie ako alternatíva trestného konania
 35. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Procesní alternativy a jejich vliv na využívání alternativních trestů
 36. JUDr. Matej ŠIMÁŠEK, Slovensko
  Sankcionovanie extrémizmu v podmienkach Slovenskej republiky
 37. Mgr. Kateřina ŠTREJTOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu a trestné činy zdravotnických pracovníků
 38. PhDr. Jan TOMÁŠEK, Ph.D., Česká republika
 39. JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Dohoda o vine a treste, komparácia právnej úpravy
 40. PhD. Gulnur TULEUBAYEVA, Kazachstán
 41. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 42. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Dohoda o vine a treste v Slovenskej a Českej republike
 43. Mgr. Gulnur YENSEBAYEVA, Kazachstán
 44. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika
  Trestní příkaz vydaný bez ohledu na zjištěný skutkový stav

„Bermudský trojúhelník“ obchodního práva II

 1. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 2. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Quod licet rei publicae, non licet bovi
 3. JUDr. Lukáš CISKO, Slovensko
  Právna povaha inštitútu akosti tovaru vo svetle zodpovednosti za vady plnenia
 4. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  Bermudský trojuholník obchodnoprávnej normotvorby
 5. Mgr.Ing. Lenka DOUBRAVOVÁ, Česká republika
  Mlčení v kontraktačním procesu
 6. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára alebo povinnosť odbornej starostlivosti z hľadiska právnej komparatistiky
 7. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Wrongful trading
 8. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Více ekonomický přístup v soutěžním právu a jeho reálné promítání do soudní praxe
 9. JUDr. Edita HAJNIŠOVÁ, Ph.D., Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu s účinkami ex tunc?
 10. Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, PhD., Česká republika
  Závodní peripetie
 11. Mgr. Ondřej HRUDA, Česká republika
  Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy
 12. JUDr. Peter HULLA, Slovensko
 13. prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., Česká republika
  Kontraktačná povinnosť
 14. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  MiFID 2 a další akční zkratky aneb další "level" unionizace
 15. JUDr. Ing. Michal JUHÁS, Slovensko
  Negociácia v obchodnom styku pod vplyvom zmien zákona o dani z pridanej hodnoty
 16. Tomáš KLUSÁK, Česká republika
 17. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Contra proferentem na hranicích imanence
 18. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Několik kacířských poznámek ke povinnosti splatit základní kapitál v akciové společnosti
 19. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 20. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  Osoby jednající ve shodě v evropském kontextu
 21. Mgr. Konstantin LAVRUSHIN, Česká republika
  Černé labutě a změny okolností v novém občanském zákoníku
 22. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Koncesní projekty ve světle současné a budoucí právní úpravy
 23. Ing. Dana MAZAČOVÁ, LL.M., Česká republika
 24. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  More economic approach in competition law and its factual reflection in court practice
 25. JUDr. Robert NERUDA, Ph.D., Česká republika
 26. Alica OBERTOVÁ, Česká republika
  Nájem nebytových prostor - vybrané otázky
 27. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané sankční instituty v závazkovém právu podle nového občanského zákoníku aneb nový smrtící proud v Bermudském trojúhelníku
 28. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Předsmluvní odpovědnost
 29. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
  Zásada stálosti firmy v českém a německém právu
 30. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Nové podmínky pro obchodní firmu ?
 31. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 32. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  About the Nature of Legal Bodies
 33. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Konkurenční vztah úmyslu zákonodárce a znění zákona
 34. JUDr. Žofia ŠULEKOVÁ, PhD., MCL, Slovensko
  Vnútroštátna blokáda cezhraničných fúzií
 35. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové podmínky pro obchodní firmu?
 36. Associate Professor Paweł ZDANIKOWSKI , PhD , Polsko

Pozemek v právních vztazích

 1. Mgr. Zuzana ADAMEOVÁ, Česká republika
  Pozemek a převoditelnost veřejných subjektivních práv
 2. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 3. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy : vybrané otázky
 4. Mgr. Jan FIALA, Česká republika
 5. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Otazníky kolem vlastníka pozemku (aneb sporné vlastnictví pozemku)
 6. Jakub HANÁK, Česká republika
  Pěstování rychle rostoucích dřevin
 7. Ing. Vratislava JANOVSKÁ, Česká republika
 8. Mgr. Tomáš KOCOUREK, Česká republika
  Ohrožení provozu na pozemních komunikacích mající původ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – analýza odpovědnostních vztahů
 9. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  vlastnictví k pozemkům ve zvláště chráněných územích
 10. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pozemkové spolky jako alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny?
 12. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Pozemek jako kulturní památka
 13. Mgr. Filip SCHWARZENSTEIN, Česká republika
  Problematika katastru nemovitostí a pozemku jako předmětu práv ve smluvních vztazích
 14. Dr. András TÉGLÁSI, PhD, Maďarsko
 15. András TÉGLÁSI, PhD, Maďarsko
 16. Mgr. Petr VACULÍK, Česká republika
  Kompeteční otázky v kvalitativní ochraně zemědělské půdy
 17. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Ložiska nevyhrazených nerostů jako součást pozemku: vybrané otázky

Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty

 1. JUDr. Karel ALEXA, Česká republika
  Několik poznámek k nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3244/09
 2. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc. , Česká republika
 3. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojem poplatek v právním řádu České republiky
 4. Mgr. Ing. Karel BRYCHTA, Ph.D., Česká republika
  to be specified
 5. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Daňová politika verzus ekonomická efektívnosť v období krízových javov
 6. JUDr. Mária DURAČINSKÁ, CSc., Slovensko
  Porovnanie návrhu smernice Rady EÚ k spoločnému konsolidovanému základu dane právnických osôb s postupmi zisťovania základu dane v SR
 7. Dr Maciej ETEL, Polsko
  Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy
 8. Mgr. Martina HAVLIŠOVÁ, Česká republika
  Veřejná finační činnost a možnosti kodifikace finančního systému
 9. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
 10. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
  Prirodzená povaha finačno-právnej metódy regulácie
 11. JUDr. Eva INDRUCHOVÁ, LL.M., Česká republika
  Komparace vybraných národních zákonů o zavedení jednotné měny euro
 12. Michal JANOVEC, Česká republika
  Mimorozpočtové státní fondy v systému veřejných financí
 13. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
  Zákon o finanční správě ČR - základ finančního systému státu
 14. JUDr. David JOPEK, Česká republika
  Meze regulace a dozoru v pojišťovnictví
 15. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 16. Dr. Aneta KARGOL-WASILUK, Polsko
 17. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Státní regulace a její hodnocení
 18. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
 19. Dr Dominik KOŚCIUK, Polsko
 20. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Rozpočtové brzdy - právní a ekonomické aspekty
 21. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Podpora národnostních menšin z prostředků státního rozpočtu
 22. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Fiskální federalismus a místní poplatky
 23. Bc. Pavlína KUBEŠOVÁ, Česká republika
  Penzijní fondy - právní a ekonomické aspekty
 24. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Právní stránka úsporných opatření ve veřejných rozpočtech
 25. Dr. Tomasz MACHELSKI, Polsko
 26. dr Jaroslaw MARCZAK, Polsko
  Finansowanie samorządu terytorialnego w Hiszpanii w warunkach kryzysu gospodarczego
 27. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního
 28. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Výkon celní správy a kontrola
 29. Dovile MINGELAITE, Litva
 30. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Veřejná finanční činnost a předmět právní regulace
 31. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Kontrola hospodaření územních samosprávných celků
 32. Dr Janusz ORŁOWSKI, Polsko
  Ekonomiczny ciężar opodatkowania jako przesłanka stwierdzenia nadpłaty
 33. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 34. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Subjekty vykonávající finanční činnost
 35. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Místní poplatky v teorii a praxi
 36. prof. dr hab. Krystyna PIOTROWSKA-MARCZAK, Polsko
  Obszary reform finansów publicznych w Polsce
 37. p.h.d. Maxim PROKOSHIN, p.h.d, Rusko
 38. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  To be specified
 39. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv finanční činnosti státu na samosprávné postavení obcí
 40. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k příčinám "finanční krize"
 41. mgr ROBERT SIEŃKO, Polsko
 42. Dr. Peter SMUK, PhD, Maďarsko
 43. PhDr. Mgr. Dagmar STREJČKOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty financování památkové péče
 44. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Místní poplatky jako příjmový zdroj obcí
 45. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Právní a ekonomické aspekty metodologie regulace nefiskální části finančního práva
 46. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Rozpočet Evropské unie a aktuální otázky k jejímu financování
 47. Dr. Krzysztof TESZNER, Polsko
 48. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Státní regulace a její hodnocení
 49. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Moderní vůdcovství versus moderní vedení
 50. JUDr Hana VEJVODOVÁ, Česká republika
 51. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  K vymezení konceptu poplatníka daně z příjmů právnických osob
 52. Mgr Karolina ZAPOLSKA, Polsko

Právo a kybernetická bezpečnost

 1. JUDr. Matěj MYŠKA, Ph.D., Česká republika
  Kybernetická bezpečnost v Rakousku - analýza současného stavu
 2. Jan TOMÍŠEK, Česká republika
 3. Milan VESELÝ, Česká republika

Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní

 1. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič?
 2. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 3. JUDr. Róbert DOBROVODSKÝ , PhD., LL.M. , Slovensko
  Ľudskoprávne a ústavnoprávne aspekty rodičovstva na Slovensku
 4. Mgr. Martin HAMŘIK, PhD., Slovensko
  The new normal?
 5. Mgr. Daniel HANUŠ, Česká republika
  Komercializace rodičovství
 6. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 7. prof.JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
 8. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Právo péče o dítě podle Haagské únosové úmluvy ve světle aktuální judikatury a z pohledu de lege ferenda
 9. Martin KORNEL, Česká republika
  Promeškané příležitosti právní úpravy rodičovství v novém občanském zákoníku
 10. Mgr. Anna KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Role rodičů v souvislosti s rozvratem manželství
 11. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Práva putativního otce
 12. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 13. JUDr. Gabriela KUBÍČKOVÁ, CSc., Slovensko
  Aktuálne otázky určovania otcovstva
 14. Mgr. Petronela LUPRICHOVÁ, Slovensko
  Test DNA a určenie rodičovstva
 15. JUDr. Eva MACOSZKOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Navrhované legislatívne zmeny v právnej úprave osvojenia v SR
 17. JUDr. Ing. Lukáš PRUDIL, Ph.D., Česká republika
  Práva rodinných příslušníků při poskytování zdravotních služeb
 18. doc. JUDr. Senta RADVANOVÁ, CSc., Česká republika
  Kdo potřebuje rodinu?
 19. doc. JUDr. Senta RADVANOVÁ, CSc., Česká republika
  Komercializace rodičovství
 20. JUDr. Natália RICHTEROVÁ, Csc., Slovensko
  Aktuálne otázky statusového práva na Slovensku
 21. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Lhůty pro popírání otcovství
 22. Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Česká republika
  Nezájem v novém občanském zákoníku
 23. JUDr. Ondřej SPÁČIL, Česká republika
  Bude dodán
 24. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 25. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
  Otázky spojené s rodičovstvím v judikatuře k nařízení Brusel IIbis
 26. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Dokazování v řízení o určení otcovství
 27. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
 28. Mgr. Anna ZEMANDLOVÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost právní regulace surrogátního mateřství u nás

Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání

 1. JUDr. Jozef BANDŽAK, PhD., Česká republika
  Řízení o správních deliktech právnických osob
 2. Mgr. Róbert BARDAČ, Slovensko
  Správne trestanie v recentnej aplikačnej činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu
 3. JUDr. Hynek BROMA, Česká republika
 4. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Správní trestání po rozsudku Zolotukhin proti Rusku
 5. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 6. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Kázeňské trestání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
 7. Mgr. Jana ELZEROVÁ, Slovensko
 8. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k řízení o návrhových přestupcích
 9. Jiří FORAL, Česká republika
 10. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Možnosti nápravy rozhodnutí v blokovém řízení
 11. Doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
  K aktuálním otázkám správněprávní a trestněprávní odpovědnosti územních samosprávných celků ve světle majetkoprávní problematiky těchto celků
 12. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Správní delikty a požadavek formy právní úpravy povinností na příkladu místní regulace pozemní dopravy
 13. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  Kárná odpovědnost vedoucích státních zástupců
 14. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 15. Ing. Daniela HORNÍČKOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Matej HORVAT, PhD., Slovensko
  Pokuta za nečinnosť verejnej správy
 17. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
  Finanční sankce (pokuta), jako prostředek státního dozoru nad místními samosprávami podle současné maďarské úpravy
 18. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Subjekty deliktní odpovědnosti v právu životního prostředí
 19. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 20. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k disciplinárním přestupkům studentů vysokých škol
 21. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Správní trestání na komunální úrovni
 22. JUDr. Lenka KANIOVÁ, Česká republika
 23. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  (Ne)dostatečný rozsah palety sankcí pro disciplinární řízení na veřejných vysokých školách?
 24. Mgr. Zuzana KISELYOVÁ, Slovensko
 25. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  doplním později
 26. Mgr. Milan KOCOUREK, Česká republika
 27. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty zadržení pachatele přestupku
 28. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Konanie o správnych deliktoch ako osobitný druh správneho konania v návrhu nového slovenského správneho poriadku
 29. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Orgán sociálně právní ochrany dětí a jeho nástroje působení na rodiče.
 30. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Legitimní očekávání při ukládání sankcí
 31. Pavel KRÁL, Česká republika
 32. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
 33. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 34. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
  Vybrané aspekty státní kontroly a správního trestání v kause "Methanol"
 35. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
 36. JUDr. Marek KUBÍČEK, Slovensko
  Niekoľko úvah o správnom trestaní na úseku cestnej dopravy
 37. JUDr. Andrej LOBOTKA, Česká republika
  Osoba blízká a novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
 38. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Správní delikty na úseku rybářství
 39. Mgr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, Česká republika
  Nezákonně vybraná sankce jako bezdůvodné obohacení veřejného rozpočtu?
 40. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Koncept hospodářské jednotky a odpovědnost za porušení soutěžního práva
 41. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Princíp viazanosti právom a slovenská úprava správneho trestania.
 42. doc. JUDr. Pavel MATES, CSc., Česká republika
  Nad osnovou zákona o přestupcích
 43. JUDr. Miloš MATULA, CSc., Česká republika
  Kompetence obcí ve správním trestání z hlediska reformy veřejné správy
 44. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 45. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Správne trestanie a správne delikty v rámci územnej samosprávy
 46. JUDr. Miroslav MOCEK, Česká republika
  Ke správnímu trestání z pohledu správní praxe Krajského úřadu Pardubického kraje
 47. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Správní delikty a kvazidelikty ve vysokém školství
 48. Mgr. Martina NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Materiální stránka jiných správních deliktů stíhaných územními finančními orgány
 49. JUDr. Vladimír NOVOTNÝ, Česká republika
  Propadnutí a zabrání věci při ochraně průmyslového vlastnictví.
 50. JUDr. Michaela POBOŘILOVÁ, Česká republika
 51. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 52. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
 53. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Judikatura a správní trestání
 54. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 55. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 56. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 57. JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D., Česká republika
 58. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 59. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 60. Mgr. Vilém STEJSKAL, Česká republika
 61. Mgr. Jitka STRÁSKÁ, Česká republika
 62. Mgr. Jana SUCHANOVÁ, Česká republika
 63. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
 64. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy v oblasti ukladania sankcií za porušovanie právnych povinností.
 65. Mgr. Richard TAUŠ, Česká republika
 66. Václav ULRICH, Česká republika
  Správní trestání v oblasti loterií a jiných podobných her se zaměřením na možnost správního trestání zahraničních provozovatelů
 67. Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
 68. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 69. Jiří VENCLÍČEK, Česká republika
  Sankční pravomoc obcí
 70. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Okamžik nabytí právní moci pokuty v blokovém řízení

Revoluce a právo

 1. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Cádizská ústava z r. 1812
 2. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Změna paradigmatu v právní úpravě přepravy
 3. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Právo jako nástroj revoluce
 4. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Zrod principátu – skrytá revoluce
 5. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Zmeny ruského súdneho systému po prvej revolúcii
 6. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Revoluce v náboženském myšlení Římanů
 7. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Košický vládní program a „ malý retribuční dekret“
 8. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Kořen národní správy, konfiskace i přídělu je v revoluci.“ „Benešovy“ či Benešovy dekrety? Dvojí pohled na konfiskační dekrety jako výraz kontinuity a diskontinuity.
 9. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 10. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Revoluční zákonodárství v sovětském Rusku: Listopad 1917 až červenec 1918
 11. Mgr. Jan KAZDA, Česká republika
  Právní ochrana proti kontrarevoluci za první Československé republiky
 12. Mgr. David KOHOUT, Česká republika
  Aspekty tzv. revoluční spravedlnosti v procesech s nacistickými zločinci po druhé světové válce
 13. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 14. Mahmoud MOSALEM, Egypt
 15. Bachelor of Law Noor Ali Noaman NOAMAN, Bachelor of law, Irák
 16. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Suverenita a kontinuita v rozkazní teorii práva
 17. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Císař a jeho vojáci
 18. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Národní a demokratická revoluce v roce 1918 a recepce právního řádu
 19. Mgr. Ivana STARÁ, Česká republika
  bude doplněn později
 20. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Některé aspekty vývoje služebností římského práva
 21. Mgr. Michal ŠKERLE, Česká republika
  Revoluce požírá vlastní děti - politický proces se skupinou Oskar Valášek a spol.
 22. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Revoluční právo a legitimita
 23. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Revoluce a právní úprava divadla
 24. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  K zásadním změnám v právním řádu po vzniku Protektorátu Čechy a Morava
 25. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 26. JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, Slovensko
  Uhorský parlamentarizmu po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní
 27. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Prvorepublikové kořeny některých opatření z poválečného období

nahoru