| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2012 > Seznam sekcí

Seznam sekcí 2012

Antidiskriminační zákon tři roky poté

(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)

odborný garant:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
organizační garant:
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., JUDr. JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
jazyk:
Anotace:

Sekce je zaměřena na aktuální otázky aplikace antidiskriminačního zákona. Pozornost bude věnována zejména základním pojmům, jakými jsou rovnost, rovné zacházení, přímá diskriminace či nepřímá diskriminace, v teorii a praxi. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a v systému sociálního zabezpečení budou rozebrány podrobněji.

20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje

(katedra ústavního práva a politologie)

odborný garant:
JUDr. Pavel Molek, Ph.D.
organizační garant:
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
jazyk:
čeština, slovenština
Anotace:

Dvacáté výročí rozpadu československé federace je dobrou příležitostí k tomu, abychom jednak s odstupem reflektovali z ústavněprávního pohledu samotné události roku 1992, jednak abychom se zamysleli nad tím, jak se po 1.1.1993 vyvíjely oba nově samostatné ústavní systémy, v čem si zůstaly podobné, v čem se od sebe vzdálily, či v čem se mohou navzájem inspirovat. Téma sekce je tím pádem na straně jedné úzce vymezené, na straně druhé se do jeho rámce vejdou konstitucionalisté různých specializací, neboť téma rozpadu federace je zajímavé jak pro ty, jejichž ústředním tématem je třeba státní občanství (boje o přípustnost česko-slovenského bipolitismu), ústavní právo organizační (samospráva soudnictví, proměny postavení prezidenta republiky), volební právo (přímá volba prezidenta) i další témata (např. otázka nediskriminace v oblasti česko-slovenských důchodů, problematika ústavní úpravy zániku federace, srovnání se zánikem SSSR a SFRJ, osud dalších vládních smluv mezi ČR a SR přijatých v souvislosti se zánikem federace atd).

Revoluce a právo

(Katedra dějin státu a práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
organizační garant:
JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
jazyk:
Anotace:

Sekce bude věnována dopadům mocenských přeměn na platné právo, a to jak v jejich průběhu, tak i bezprostředně po nich. Zkoumat budeme otázky kontinuity a diskontinuity práva, tzv. revoluční právo, konkrétní dopady politických zvratů v oblasti práva veřejného i soukromého i vliv revolučníchpřeměn na právní vědomí širší veřejnosti.

Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání

(Katedra správní vědy a správního práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
organizační garant:
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
jazyk:
Anotace:

Sekce bude věnována aktuálním otázkám správního trestání v současných podmínkách (včetně jeho mezinárodněprávních a ústavněprávních východisek). Na předmětné otázky bude zaměřena nejen z pohledu doktríny, ale též z pohledu stávajících právních úprav, legislativních záměrů úprav nových a rovněž i z pohledu správní a soudní praxe, přičemž podstatný bude i pohled komparativní. Problematika správního trestání je v ČR již od počátku 90. let minulého století předmětem záměru nového legislativního pojetí a zpracování a v období posledního roku byly legislativní práce v tomto směru opět aktivizovány. Ve spojení s tím není bez významu, že se za téměř desetiletou dobu existence revitalizovaného správního soudnictví v ČR k dané problematice také nashromáždila poměrně zajímavá judikatura. Zvolené tematické zaměření sekce tak nabízí širší prostor pro odborné jednání a také pro účast zájemců z řad teorie i praxe (správní, justiční, legislativní), z ČR i ze zahraničí.

Komplexní reforma soukromého práva

(Katedra občanského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
organizační garant:
JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina (bez tlumočení)
Anotace:

Sekce je zaměřena na posouzení aktuální situace soukromého práva vzniklé v návaznosti na rekodifikaci obč. zákoníku

Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní

(Katedra občanského práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
organizační garant:
Mgr. Martin Kornel
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina (bez tlumočení)
Anotace:

Sekce je zaměřena na statusové aspekty rodičovství. Pozornost bude věnována zejména nové právní úpravě zakotvené do obč. zákoníku a aktuální judikatuře Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve věci práva na rodinný, resp. soukromý život.

Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním

(Katedra trestního práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
organizační garant:
JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština, popř. angličtina
Anotace:

Sekce je zaměřena na aktuální otázky trestní politiky, trestního zákonodárství i aplikační praxe v oblasti trestněprávních sankcí a alternativních trestně procesních postupů ve vztahu k fyzickým i právnickým osobám.

Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
organizační garant:
JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D.
jazyk:
angličtina
Anotace:

The aim of the conference stream is to provide a forum for the critical assessment of the current legal problems relating to the changes brought by the EU Lisbon Treaty, including its new position as a subject of international law. The subject matter should be directed in two directions:
1. New important developments of EU law after Lisbon, e.g.:
- democratic deficit solutions,
- international legal personality of the EU, Lisbon treaty and international law,
- separation of competences between EU and member states,
- new Treaty revision procedures,
- EU accession and withdrawal,
- Common foreign and security policy after Lisbon,
- new EU competence in criminal law,
- any other interesting issue having emerged in connection with the Lisbon Treaty.
2. The relationship between International and European law in the widest sense, e.g.:
- theoretical issues of the relationship between international and EU law systems,
- EU and international human rights protection (especially European Convention and European Court of Human Rights),
- the role for international and European law within the global financial crisis, EU Fiscal Pact,
- EU as a subject of international law, any legal problems relating to international treaties concluded by the EU with third subjects or by member states within the EU,
- how to conceive the private/public distinction at international/European level,
- where the road of the EU initiatives in the area of private law does lead,
- EU membership in international organisations,
- new developments in international law affecting the EU,
- any other interesting issue relating to international law in connection with the EU.
Each paper is to be based on one or two ideas that should be explained and supported by arguments. It should be expected of the participants that they present papers explaining their own critical assessment of the most pressing issues of International or European law, instead of summarizing what has been already known. Controversial issues are indeed welcome as they are likely to trigger a lively discussion within the conference stream.

Unifikace vs. regionalizace vs. národní kodifikace mezinárodního práva soukromého

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
organizační garant:
JUDr. Tereza Kyselovská
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
Anotace:

Mezinárodní právo soukromé prošlo v poslední dekádě výraznými změnami. Na jedné straně stojí regionální unifikace představovaná nařízeními přijímanými v rámci EU, na straně druhé potřeba v některých státech přizpůsobit mezinárodní právo soukromé novým civilním úpravám tam, kam unifikace nedosahuje. To je i případ ČR. Příspěvky v této sekci budou zaměřeny na vývoj národních právních úprav mezinárodního práva soukromého pod vlivem unijní úpravy či universální unifikace v rámci Haagské konference mezinárodního práva soukromého. Významným aspektem zkoumání budou také další nové jevy v oblasti mezinárodního práva soukromého (např. regionalizmus, europeizace, elektronizace, zdůrazňování autonomie vůle stran, rozšiřování ochrany vybraných skupin subjektů, kolize jednotlivých základních práv a svobod a dopad na formulování norem mezinárodního práva soukromého). Výstupem této sekce bude, v případě dostatečného množství tematicky odpovídajících statí, monografie mapující vývoj a nové trendy mezinárodního práva soukromého. V opačném případě bude vydán sborník.

Bermudský trojúhelník obchodního práva II

(Katedra obchodního práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
organizační garant:
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina (bez tlumočení)
Anotace:

Jelikož vedle problémů současné právní úpravy je pozornost odborných diskusí intenzivně zaměřena též směrem k nové úpravě v rámci rekodifikace, ale v mnoha ohledech i k úpravě evropské (současné, i připravované), zaměřuje se téma sekce právě na obchodněprávní navigaci v tomto "trojmezí" evropského právního prostoru, platné národní úpravy a nové, rekodifikované úpravy soukromého práva.

Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

odborný garant:
JUDr. Petr Mrkývka, Ph,D.
organizační garant:
JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština, polština, angličtina
Anotace:

Finanční činnost státu a veřejnoprávních korporací je složitým mechanizmem, který má zajistit nejen finanční základ veřejného sektoru, ale obecně fungování celého finančního systému daného státu. Společenské vztahy související s veřejnou finanční činností jsou objektem vzájemného působení ekonomických a právních nástrojů, kterými se realizují vize veřejných politik. Zároveň se však střetáváme s ekonomickými a právními mantinely, které uplatnění těchto nástrojů významně omezují. Cílem sekce je najít společné ekonomické a právní vymezení pojmu „veřejná finanční činnost“, odhalit ekonomické a právní meze realizace veřejné finanční činnosti a konečně hledat optimální metody regulace veřejné finanční činnosti. Základní problémové okruhy: 1. Finanční činnost státu a finanční činnost územní samosprávy; 2. Ekonomické meze právní regulace veřejné finanční činnosti; 3. Stabilita a nestabilita veřejné finanční činnosti; 4. Možnosti kodifikace veřejných financí a finančního systému; 5. Možnosti konstitucionalizace finančního práva Evropské trendy a zkušenosti.

Pozemek v právních vztazích

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
organizační garant:
Mgr. Jakub Hanák
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
Anotace:

Téma je zaměřeno na problematiku pozemků jako předmětu právních vztahů zaměřených k ochraně životního prostředí, resp. pozemků jako součástí životního prostředí, ale také jako předmětu vztahů pozemkových, tedy předmětů představujících základní předpoklad jakékoli lidské aktivity.

Právo a kybernetická bezpečnost

(Ústav práva a technologií)

odborný garant:
JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
organizační garant:
Mgr. Václav Stupka
jazyk:
čeština
Anotace:

Ochrana státu před kybernetickými útoky představuje relativně nové legislativní zadání. Nejde v tomto případě ani tak o to postihovat specifické formy počítačové kriminality, ale spíše preventivně působit proti obecně nebezpečným kybernetickým útokům respektive o to adekvátně takové útoky pokrýt účinnými detekčními a ochrannými mechanismy. Zvýšený veřejný zájem jakož i značná poptávka mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací vede k potřebě národní koordinace preventivních a ochranných opatření. V tomto smyslu byl Národním bezpečnostním úřadem vypracován a Vládou ČR schválen věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti. Sekce bude diskutovat teze tohoto věcného záměru a možnostikonkrétního legislativního řešení systematické ochrany českého kyberprostoru před typickými formami útoků velkého rozsahu.


nahoru