| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2011 > Základní informace > Seznam sekcí

Seznam sekcí

Je normativní teorie práva stále živá?

(Katedra právní teorie)

odborný garant:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
organizační garant:www.dnyprava.cz/content/cs/sections/Z
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
jazyk:
němčina, angličtina
Anotace:

Podsekce: Význam Kelsenovy a Weyrovy teorie práva; Aktuální otázky normativní teorie práva. Téma navazuje na výročí 130 let od narození Hanse Kelsena a 60 let od úmrtí Františka Weyra v letošním roce.

Právo na spravedlivý proces

(Katedra ústavního práva a politologie)

odborný garant:
JUDr. Pavel Molek, Ph.D.
organizační garant:
Mgr. Pavel Kandalec
jazyk:
čeština, slovenština
Anotace:

Tvrzené porušení práva na spravedlivý proces je dlouhodobě nejhojnějším důvodem, o nějž jsou opírány jak ústavní stížnosti, tak stížnosti k ESLP. Toto právo však není jen úzce lidskoprávním tématem, je naopak tématem, na jehož půdorysu se střetává ústavní právo s trestním a občanským právem procesním i správním právem. Tato sekce je proto otevřena nejen zájemcům o ústavní právo, ale také procesualistům všech oborů, kteří se ze svého pohledu budou chtít zamyslet nad otázkami vymezení práva na spravedlivý proces a oblastmi jeho aplikace, nad otázkami přístupu k soudu, náležitostí samotného řízení, ať už trestního, civilního či správního, či nad nároky na soud a soudce.

Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti

(Katedra dějin státu a práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
organizační garant:
JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština
Anotace:

Sekce se zaměří na zkoumání dobově podmíněných autoritativních zásahů do soukromoprávní sféry (do vlastnického práva, smluvní svobody, poměrů v rodině apod.), jako byly například pozemkové reformy, konfiskace, znárodnění, nucené podoby užívacích práv nebo dobové projevy péče státu o výchovu dětí, a na snahu o odstranění s tím spojených deformací. Zkoumat bude také jednotlivé projevy přirozené publicizace právních řádů v minulosti.

Personální aspekty územní samosprávy

(Katedra správní vědy a správního práva a katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení)

odborný garant:
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.; JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
organizační garant:
Mgr. Veronika Kudrová
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
Anotace:

Každý územní samosprávný celek představuje společenství fyzických osob vystupujících jak v pozici tvůrců, tak i adresátů územní veřejné správy (občanů obce či kraje). Občanství obce s sebou nese řadu povinností a především práv. Do stejných práv jako občani obce navíc vstupují i občané EU s trvalým pobytem na území obce. V současnosti je navíc s ohledem na účelové přihlašování se k trvalému pobytu navýsost aktuální otázkou, zda trvalý pobyt v obci, který je s občanstvím obce spjat, je otázkou ryze evidenční (jak se dlouhodobě uvádělo), nebo zda na něj lze nahlížet i v materiálním slova smyslu. Fyzické osoby ovšem vystupují na úrovni územní samosprávy též v pozici volených funkcionářů, profesionálních zaměstanců či úředníků. Vedle samotné podstaty a právní úpravy jejich vztahu k příslušnému územnímu samosprávnému celku vyvolávají diskuse též takové instituty a skutečnosti, jako je etický kodex nebo korupce veřejné správy. Všechny tyto otázky budou předmětem této konferenční sekce, a to při reflexi dynamiky působení evropských principů správního práva.

Civil Law on the Cross-roads

(Katedra občanského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Jan Hurdík, CSc.
organizační garant:
JUDr.. Kateřina Ronovská, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
jazyk:
anglický
Anotace:

Sekce dává prostor pro prezentaci názorů a pohledů na civilní právo a jeho vývoj v České republice a Evropě. Soukromé (resp. občanské) právo prochází aktuálně zásadními změnami, stojí na křižovatce. Je proto vhodné zachytit jeho trendy a vývojové tendence - evropské, vnitrostátní, regionální. Vítány jsou také příspěvky z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

Deklarace, Charty, Listiny a  Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva

(Katedra občanského práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
organizační garant:
Mgr. Martin Kornel
jazyk:
čeština, slovenština
Anotace:

Obecně o významu mezin. práva pro právo rodinné, práva dítěte (znát svůj původ, náhradní mateřství, popírání otcovství , styk s rodiči, včetně tzv. asistovaného ), osvojení, únosy, návrh nového občanského zákoníku - rigidita vs. dynamika.

Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty

(Katedra trestního práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
organizační garant:
JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
Anotace:

Trestní sekce bude orientována na základní problémové okruhy vyjmenovaných aspektů korupčního jednání, tzn. trestněprávní (hmotné, např. subsidiarita trestní represe, a procesní, např. dokazování), kriminologické (např. etiologie a fenomenologie korupce) a aspekty kriminalistické (např. modus operandi, taktické kriminalistické metody). Sleduje se pohled teoretický, jakož i praktický. Sekce neponechá stranou ani otázky mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech korupční povahy, jakož ani problémy evropeizace obou vnitrostátních trestních práv. Vítány jsou rovněž zahraniční vystoupení a příspěvky.

Interpretace a aplikace mezinárodního a evropského práva vnitrostátními soudy

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
organizační garant:
JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
jazyk:
angličtina
Anotace:

Téma se týká situací, kdy normy mezinárodního práva, zejména mezinárodní smlouvy, a normy práva EU jsou aplikovány vnitrostátními orgány. Při této činnosti se objevuje řada otevřených právních otázek, a to nejen obecných (např. tzv. autonomní interpretace), ale v jednotlivých případech i specifických (např. aplikace mezinárodní smlouvy k tíži jednotlivce). Příspěvky by měly pojednávat o těchto otázkách v obou skupinách případů.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - důvody jejího odmítání praxí

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
organizační garant:
JUDr. Klára Svobodová, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština
Anotace:

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je označována jako jeden z nejúspěšnějších unifikačních počinů v oblasti mezinárodního obchodu. Je to však norma plně dispozitivní. Praxe její dispozitivnosti ráda a často využívá a dopad úmluvy na kupní smlouvy s mezinárodním prvkem často vylučuje. Jaké jsou důvody odmítání Úmluvy? Jsou spojeny s její právní úpravou a pokud ano, proč? Vedle toho existují další otázky, a to jak obsahové, týkající se úmluvy, tak i vztah k normám kolizního či procesního práva.

"Bermudský trojúhelník" obchodního práva I.

(Katedra obchodního práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
organizační garant:
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština
Anotace:

Jelikož vedle problémů platné právní úpravy je pozornost odborných diskusí v současné době zaměřena též směrem k připravované nové úpravě v rámci rekodifikace, ale v mnoha ohledech i k úpravě evropské (současné, i připravované), zaměřuje se téma sekce právě na obchodněprávní navigaci v tomto "trojmezí" evropského právního prostoru, platné národní úpravy a rekodifikačních návrhů soukromého práva.

Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

odborný garant:
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
organizační garant:
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
Anotace:

Sekce Finance veřejného sektoru se bude zabývat uvedenou problematikou z právního a ekonomického pohledu. Veřejný sektor představuje neurologický bod fungování celé společnosti. Naprostá většina veřejných statků je poskytována subjekty veřejného sektoru, přičemž náklady na jejich produkci jsou v podstatné míře kryty z prostředků veřejných fondů. Vítány budou příspěvky zahrnující jak teoretické otázky týkající se samotného sektoru a veřejných statků z pohledu ekonomického i právního, tak konkrétní poznatky z praxe. Specifická pozornost bude věnována daňovým příjmům územních samosprávných celků, zejména majetkovým daním.

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
organizační garant:
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
Anotace:

Živočichové (zvířata) jsou objektem rozmanitých právních vztahů, které jsou regulovány řadou právních předpisů veřejného, ale i soukromého práva. Témata Vašich příspěvků se mohou týkat specifického postavení živočicha (zvířete) jako součásti přírody, ochrany jedinců živočišné říše či celých druhů před možnými zdroji ohrožení či naopak ochrany okolí před možným negativním působením živočichů, stejně tak i postavení živočicha (zvířete) jako předmětu vlastnického či "užívacího" práva. Zmíněnými aspekty je možné se zabývat z pohledu platné právní úpravy i z hlediska vývojových tendencích v ochraně a postavení živočichů (zvířat).


nahoru