| | | | |


Přehled přihlášených (podle sekcí)

Je normativní teorie stále živá?

 1. Mgr. Jan BLAŽEK, Česká republika
 2. Mag. Jürgen BUSCH, LL.M., D.E.A., Rakousko
 3. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Kelsenova kritika Norimberského tribunálu
 4. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Normativní teorie a problém úplnosti práva
 5. Dr. Zeleny KLAUS, Rakousko
 6. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Ph.D., Česká republika
  Kritika Kelsenovy teorie se zaměřením na otázku legitimity práva
 7. PhDr. Petr KREUZ, Dr., Česká republika
 8. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Konsens oder Grundnorm?
 9. PhD. Ekaterina MARMILOVA, Rusko
 10. Dr. Phd Bersier Ladavac NICOLETTA, Švýcarsko
 11. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 12. Dr. Ekaterina SAMOKHINA, Rusko
 13. Mgr. Bc. Terezie SMEJKALOVÁ, Česká republika
  Legitimita práva = Efektivita práva?
 14. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Aplikace a interpretace práva v normativní teorii
 15. Martin ŠKOP, Česká republika
  Is Methodological Purism in Law Possible?
 16. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
 17. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Význam normativní teorie pro dnešního studenty práv
 18. Thiago TANNOUS, Brazílie
 19. JUDr. Marta TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Pozitivivzmus a aplikácia práva v rámci EÚ
 20. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Brněnská právní škola
 21. Lars VINX, Turecko
 22. JUDr. Bohumil VÍTEK, Česká republika
  Základní norma v síťové struktuře práva
 23. Monika #ZALEWSKA, Polsko
  Kelsen Hart and Multicentrism

Právo na spravedlivý proces

 1. Mgr. Lenka BAHÝĽOVÁ, Česká republika
 2. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Dopad diferenciácie civilnej a trestnej veci na záruky spravodlivého súdneho procesu
 3. Mgr. Bc. Jan BEER, Česká republika
  Rovnost stran ve výkonu trestu
 4. JUDr. Dagmar BĚLINOVÁ, Česká republika
 5. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Právo na spravedlivý proces ve službách ochrany přírody
 6. Zuzana CANDIGLIOTA, Česká republika
  Promlčecí doba u odpovědnosti státu podle zákona 82/1998 Sb. a právo na spravedlivý proces
 7. Michal ČEPELA, magistr práva, Česká republika
  Sociální dimense práva na spravedlivý proces
 8. Mgr. Kateřina ČERVENÁ, Česká republika
  Disciplinární řízení u České lékařské komory
 9. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
 10. Mgr. Hana ENDEROVÁ, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces a rozkazní řízení
 11. Judr. Martina FEDORIŠINOVÁ ČELKOVÁ, Slovensko
  bude upesnený neskôr
 12. Mgr. Jana FILIPOVÁ, Česká republika
  Řízení ve věcech cizinců a právo na spravedlivý proces
 13. Mgr. Radek FRÖHLICH, Česká republika
  Řízení o předběžné otázce jako součást práva na zákonného soudce
 14. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Právo na spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 15. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
 16. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Soudní přezkum územních plánů a právo na spravedlivý proces
 17. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  Právo na spravedlivý proces v kontext tzv. elektronizace justice
 18. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Potenciální kontraproduktivnost institutů ochrany proti prodlevám v soudním řízení
 19. JUDr. Faisal HUSSEINI, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces a výkon trestu odnětí svobody
 20. PhD Yury IVANOV, Associate Professor, Rusko
  Autoritat Soudnictví: mýty a realita
 21. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Česká republika
 22. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
  Odpovědnost účastníků civilního soudního řízení za spravedlivý proces - proces bez zbytečných průtahů.
 23. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 24. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  Bude upřesněn
 25. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
 26. Mgr. Kamila KLVAČOVÁ, Česká republika
  Zamyšlení nad nezapočtením vazby v trestním řízení ve vztahu k právu na spravedlivý proces
 27. JUDr. Jan KOLBA, Česká republika
  Opožděná spravedlnost
 28. JUDr. Alexandra KOTRECOVÁ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné únosy detí po ostatnej novele OSP
 29. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Odnětí a přikázání u státního zastupitelství
 30. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Právo farmaceutických společností na spravedlivý proces
 31. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 32. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Institut dovolání v civilním soudním řízení z pohledu práva na spravedlivý proces
 33. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Zavedení disentů do české justice
 34. Jan KVIETOK, Slovensko
 35. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Institut opatrovníka ve správním řízení-vybrané otázky
 36. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
  Lze stíhat válečné zločince podle české Listiny?
 37. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Právo na přístup k Ústavnímu soudu
 38. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Odborné hodnocení a právo na spravedlivý proces ve věcech akreditace vysokoškolských studijních programů.
 39. Mgr. Martina NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces v aspektu zákaz sebeobvinění ve správním řízení vedeném finančními úřady
 40. Jiří NOVÁK, Česká republika
 41. Doc. JUDr. Ladislav OROSZ, CSc., Slovensko
  Bude upřesněn později
 42. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Upresním ešte
 43. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Zásada iura novit curia a nároky kladené na soudce
 44. Mgr. Petr PODRAZIL, Česká republika
  Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních
 45. JUDr. Emil SEMJAN, Slovensko
  Súdne preskúmanie rozhodnutí v konaní o zaistení cudzinca
 46. JUDr. Romana SMYČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné únosy detí po ostatnej novele OSP
 47. Jitka STRÁSKÁ, Česká republika
 48. Prof. JUDr. Ján SVÁK, CSc., Slovensko
  Dopad diferenciácie civilnej a trestnej veci na záruky spravodlivého súdneho procesu
 49. JUDr. Karel SVOBODA, Ph.D, Česká republika
  Obtíže spojené s definováním pojmu "civilní proces"
 50. Mgr. Karel ŠEMÍK, Česká republika
  Antinomie spravedlivého soudního řízení a veřejné publikace
 51. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Úvahy nad zdokonaľovaním správneho súdnictva v SR.
 52. JUDr. Kateřina ŠIMÁČKOVÁ , PhD. , Česká republika
  Denegatio iustitiae aneb Zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky
 53. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Osoba sudcu v spravodlivom procese
 54. Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
 55. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Hmotněprávní rozměr práva na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu
 56. Jiří ZEMAN, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces - zbožné přání anebo realita?
 57. dr. Denis ZOTOV, Associate Professor, Rusko
  Autoritat Soudnictví: mýty a realita

Interpretace a aplikace mezinárodního a evropského práva vnitrostátními soudy

 1. Mgr. Daniel BACHO, Česká republika
  "Správná" interepretace práva EU
 2. Mgr. Róbert BARDAČ, Slovensko
  Aplikácia práva EÚ v rozhodovacej činnosti slovenských okresných a krajských súdov
 3. Judr. Mgr. Igor BLAHUŠIAK, Česká republika
  Interpretace evropského práva nejvyššími soudními instancemi v ČR: Konflikt nebo spolupráce?
 4. University professor doctor Moise BOJINCA, Rumunsko
 5. Mgr. Petr BOUDA, Česká republika
  Interpretace nepřímé diskriminace po přijetí Listiny základních práv EU
 6. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 7. Libor HAVELKA, Česká republika
  Možné dopady nesplnění povinnosti vnitrostátních soudů aplikovat právo EU ex officio
 8. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
 9. Ivana JANKEOVÁ, Slovensko
  Aplikácia princípu ne bis in idem v trestnom konaní
 10. Tomáš KAŠČÁK, Slovensko
  Aplikácia princípu ne bis in idem v trestnom konaní
 11. Martin KOPA, Česká republika
  Evolutivní interpretace a doktrína margin of appreciation - pohled vnitrostátního soudu
 12. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 13. JUDr. Soňa MATOCHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Interpretace a aplikace evropského práva v judikatuře Ústavního soudu ČR
 14. Mgr. Katarína MIKULOVÁ, Slovensko
  Aplikácia práva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa súdmi v Slovenskej republike
 15. Mgr. Petra MYLKOVÁ, Česká republika
 16. Mgr. Lucie NECHVÁTALOVÁ, Česká republika
  Aplikace mezinárodních protiteroristických opatření vnitrostátními orgány
 17. Mgr. Kristýna ONDROVÁ, Česká republika
 18. JUDr. Regina PALKOVÁ HUČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Úskalia interpretácie európskeho práva vnútroštátnymi súdmi
 19. JUDr. Martina RADKOVA, Česká republika
 20. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
 21. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
 22. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Interpretation and aplication of International and European Union Law by Slovak courts
 23. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 24. Eliška ŠROTOVÁ, Česká republika
  Aplikace evropského spotřebitelského práva v České republice
 25. Jaroslav ŠVOMA, Česká republika
 26. Student Cristian Claudiu TEODORESCU, Student, Rumunsko
 27. Mgr. Eva TETOUROVÁ, Česká republika
 28. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 29. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Constitution of Bosnia and Herzegovina as a Part of the International Treaty (Dayton Peace Agreement): Implications for Its Interpretation and Application
 30. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 31. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
 32. JUDr. Jozef VARMUS, Slovensko
  Právo na majetok z pohľadu európskej a vnútroštátnej legislatívy a judikatúry
 33. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Aplikace environmentálního práva EU českými soudy

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – důvody jejího odmítání praxí

 1. JUDr. Petra BOHŮNOVÁ, LL.M. Eur. Int., Česká republika
  Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I
 2. Lucie BRACHOVÁ, Česká republika
 3. Ivan CISÁR, Slovensko
  Rozsah náhrady škody podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru
 4. JUDr. PhDr. Martin CRHA, Česká republika
  Postavení a aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v Latinské Americe
 5. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  (NE)VÝHRADA DLE ČL. 93 CISG: HONGKONGSKÝ PŘÍPAD
 6. Pavel DOUBEK, Česká republika
 7. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvody jejího odmítání praxí
 8. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Problémy při interpretaci Vídeňské úmluvy
 9. Ján GONDA, Česká republika
 10. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Rozsah náhrady škody podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru
 11. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  (NE)VÝHRADA DLE ČL. 93 CISG: HONGKONGSKÝ PŘÍPAD
 12. Andrej HENŽEL, Slovensko
 13. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  CISG and the Validity of Arbitration Clauses
 14. Mgr. Tomáš HÜLLE, Česká republika
  Moderní řešení sporů po internetu aneb přináší CISG nepřekonatelné obtíže?
 15. JUDr. Juraj KOTRUSZ, Slovensko
  Uniformný výklad Dohovoru ako cesta k právnej istote
 16. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Konkurencia zmluvných a mimozmluvných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za výrobok v medzinárodnom obchode
 17. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Čl. 42 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvod pro vyloučení její aplikace
 18. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvody jejího odmítání praxí
 19. JUDr. Strážnický MARTIN, Slovensko
 20. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Právní jistota použití CISG na různy smlouvy a smluvní typy
 21. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 22. Martina OBRTELOVÁ, Česká republika
 23. David OPLETAL, Česká republika
 24. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Mezery Vídeňské úmluvy a problémy s nimi spojené
 25. Dušan SULITKA, Česká republika
  Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I
 26. Viktor SZABO, Slovensko
 27. JUDr. Natália ŠTEFANKOVÁ, Česká republika
  Medzery v právnej úprave CISG - dôvod prečo Dohovor neaplikujeme
 28. JUDr. Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Česká republika
  Judikatura českých soudů k Vídeňské úmluvě
 29. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika

Civil Law on the Cross-roads

 1. University lecturer DIACONU ANA - MARIA, University lecturer, Rumunsko
 2. Mgr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
 3. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 4. Mgr. Martina DITMAROVÁ, Česká republika
 5. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pozice spotřebitelského práva v systému soukromého práva
 6. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 7. ASSISTANT PROFESSOR HANY ELMANAILY, Francie
 8. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 9. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Doručování v civilním soudním řízení
 10. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 11. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Zákonnou koncentrací do slepé uličky civilního procesu
 12. dr Marlena JANKOWSKA, Polsko
 13. doc. JUDr Monika JURČOVÁ, PhD, Slovensko
 14. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Relation between Tangible and Intangible Assets in Relation to the Grapghic User Interference decision of the Court of Justice of the European Union
 15. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Příčinná souvislost ve sporech o náhradu škody na zdraví ve zdravotnictví
 16. Mgr. Barbora KRÁLIČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Križovatky a výzvy vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku
 17. JUDr. Silvia LATTOVÁ, Slovensko
  Aktuálny stav práva duševného vlastníctva na Slovensku a jeho ďalšia perspektíva.
 18. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Křižovatky civilního práva procesního
 19. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Rozšíření institutu oddluženíikatele
 20. JUDr. Pamela LEWIS, Česká republika
 21. PhD., Sciences of Law Polina NESTERENKO, Ukrajina
 22. mgr Bartłomiej PANFIL, Polsko
 23. Mgr. Martina PODIVÍNOVÁ, Česká republika
 24. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 25. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Trust versus Nadace
 26. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Princip Ignorantia legis neminem excusat a jeho místo v dnešní době
 27. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje
 28. prof. Dr. Francesco A. SCHURR, Lichtenštejnsko
  Trust Law in Europe: Comparative Perspective
 29. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Jak řešit malé civilní spory ve 21. století
 30. Dr. Thomas VON HIPPEL, Německo
  Foundation v. Trusts
 31. dr Maciej ZACHARIASIEWICZ, LLM, Polsko

Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva

 1. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Výživné na nezletilé dítě v České republice a jeho souvislost s lidskými právy
 2. JUDr. Katarína BURDOVÁ, Slovensko
  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života únoscu dieťaťa
 3. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Právo dítěte znát svůj původ vs. anonymita osvojení.
 4. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 5. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
 6. Bachelor degree in law Divine Nkwelle EKAH, Bachelor degree law, Ukrajina
 7. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na zmeny právnej úpravy v Slovenskej republike
 8. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 9. Mgr. Daniel HOVORKA, Česká republika
  Svěření dítěte do náhradní rodinné péče homosexuálně orientovaných osob z hlediska zákazu diskriminace podle sexuální orientace
 10. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Zajištění práva na styk s dítětem v případech s mezinárodním prvkem a jeho úskalí
 11. JUDr. Zdeněk KAPITÁN, Ph.D., Česká republika
  Problematické aspekty mezinárodních adopcí mimo Haagskou úmluvu o > ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 12. Martin KORNEL, Česká republika
  Princip nejlepších zájmů dítěte
 13. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Domácí násilí jako pronásledování v azylovém řízení
 14. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právo na respektování rodinného života: tradice v. alternativy
 15. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 16. Mgr. Dita KUČEROVÁ, Česká republika
  Aplikace mezinárodních úmluv podle čl. 10 Ústavy
 17. Mgr. Nina MATIS, Slovensko
  Medzinárodný únos dieťaťa v kontexte judikatúry ESĽP
 18. BSC SAMUEL MENSAH, HONS., Ghana
 19. Mgr. Margarita PÁTÍKOVÁ, Česká republika
 20. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  (Ne)Rovnosť rodičov pred zákonom
 21. senior lecturer RUXANDRA RADUCANU, PHD, Rumunsko
 22. JUDr. Michaela RAPČANOVÁ, Slovensko
  Medzinárodnoprávna ochrana práv dieťaťa a ľudskoprávna dimenzia rodinného práva
 23. Mgr. Petr SEDLÁK, Česká republika
  Podmínka souhlasu rodičů k osvojení dítě z pohledu revidované Evropské úmluvy o osvojení a nového občanského zákoníku
 24. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Výchova dítěte: Právo rodičů v. právo státu
 25. JUDr. Ondřej SPÁČIL, Česká republika
 26. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  PRÁVO DÍTĚTE ZNÁT SVŮJ PŮVOD VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A NÁLEZU ÚS PL. 15/09
 27. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
  Subjektivní práva rodinná a otázka metodologická
 28. Mgr. Jana VOLKOVÁ, Česká republika
 29. Mgr. Jana ZAPLETALOVÁ KOLÁČKOVÁ, Česká republika
  Informvaný souhlas nezletilého s lékařským zákrokem ve světle mezinárodního práva

„Bermudský trojúhelník“ obchodního práva I

 1. Mgr. Zuzana BALÁŽOVÁ, Slovensko
 2. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Kontroverze a komplementarita základních směrů evropské a národní soutěžní politiky
 3. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  Vplyv medzinárodného a európskeho (súťažného) práva na platnosť súkromnoprávnych zmlúv
 4. JUDr. Jozef ČORBA, Ph.D., Slovensko
  Nevyriešené otázky právneho statusu športovcov a športových klubov
 5. Mgr.Ing. Lenka DOUBRAVOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty současné i připravované právní úpravě uzavírání smluv
 6. Mgr. Kateřina HAJNÁ, Česká republika
  Několikrát k sídlu obchodních společností
 7. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost evropských patentů
 8. Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, PhD., Česká republika
  Trust v českém právu?
 9. Mgr. Ondřej HRUDA, Česká republika
  Poplatek za vedení spotřebitelského úvěru – Mají mít i české banky důvod k obavám?
 10. prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., Slovensko
  Prelínanie predstáv o optimálnej regulácii cezhraničných fúzií kapitálových obchodných spoločností
 11. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  Právní úprava smluv o poskytování služeb na finanční trhu v ČR a v právu EU - několik poznámek k investičním službám a platebním službám
 12. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Srovnávací reklama bez srovnání?
 13. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Business Judgment rule v České republice
 14. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 15. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  Tendence koncernové regulace
 16. Mgr. Konstantin LAVRUSHIN, Česká republika
  Úvahy nad Společnou evropskou právní úpravou prodeje: efektivní volba nebo aji keshi?
 17. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Okolnosti omezující přeshraniční transakce
 18. prof. JUDr. Karel MAREK, CSc., Česká republika
 19. Ondřej NAVRKAL, Česká republika
  Stavba jako předmět díla
 20. Mgr. Petra NOVOTNÁ, LL.M., Česká republika
  upřesním později
 21. Alica OBERTOVÁ, Česká republika
  Odměna člena představenstva v novém obč. zák. a ZOK
 22. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací
 23. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Vydržení obchodního podílu
 24. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
  Firma v české a německé právní úpravě
 25. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Obchodní firma opět na rozcestí ?
 26. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 27. Pavla PRINCLÍKOVÁ, Česká republika
 28. Mgr. Michala SOROKOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad budoucností práva výkupu
 29. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Anatocismus, systematika závazkových sankcí a chaos v právním (ne)řádu
 30. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Obchodní firma opět na rozcestí ?
 31. Matouš ZAVADIL, Česká republika

Personální aspekty územní samosprávy

 1. JUDr. PhDr. Marek ANTOŠ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Obecní samospráva a cizinci
 2. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Podjatost úředníků územně samosprávných celků
 3. Mgr. Hana DEJMKOVÁ, Česká republika
  Souběh pracovního poměru zaměstnance k obci a funkce člena zastupitelstva obce
 4. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 5. Mgr. Miloš DVOŘÁK, Česká republika
 6. Mgr. Filip GLOTZMANN, Česká republika
 7. JUDr. Vlastimil GÖTTINGER, Česká republika
  Nevolníci vojenských újezdů - lze žít šťastně i bez práva na místní samosprávu?
 8. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Desať rokov krajskej samosprávy na Slovensku
 9. Mgr. Kristina CHRÁSTKOVÁ, Česká republika
  Osobní působnost zákona o úřednícících územních samosprávných celků ve vztahu k judikatuře ESD
 10. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Interakce státní správy a samosprávy ve spojeném modelu územní veřejné správy
 11. Mgr. Jiří KAUCKÝ, Česká republika
  Příprava nového zákona upravujícího právní poměry zaměstnanců veřejné správy (se zaměřením na úředníky územních samosprávných celků)
 12. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Uplatnění principů dobré správy v rámci institutu veřejné služby
 13. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  Cirkulace demokratických elit - ústavním soudcem pouze jednou
 14. Hana KŘÍPALOVÁ, Česká republika
 15. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Aktuálne otázky postavenia jednotlivca v obci v SR
 16. Mgr. Anton MARTVOŇ, Ph.D., Slovensko
  Upresním ešte
 17. Mgr. Lenka MATĚJKOVÁ, Česká republika
 18. JUDr. Miloš MATULA, CSc., Česká republika
  Koncepční otázky právního postavení úředníků
 19. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 20. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra z hľadiska právnej úpravy v SR
 21. JUDr. Miroslav MOCEK, Česká republika
 22. Mgr. Rastislav MUNK, Slovensko
  Starosta obce a jeho vzdelanie
 23. PhDr. JUDr. Ján PODMANICKÝ, Slovensko
  Efektívny výkon samosprávy z pohľadu rozdielnej právnej úpravy postavenia niektorých orgánov obce v Českej republike a Slovenskej republike
 24. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
 25. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 26. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  Občan a obec, obec a občan
 27. JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D., Česká republika
 28. PhDr. Mgr. Jozef RUŽAROVSKÝ, Slovensko
  Postavenie starostu obce v systéme slovenskej územnej samosprávy
 29. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 30. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Jak mnoho váží princip ochrany soukromí v případě úředníků veřejné správy ?
 31. Doc. JUDr. Jozef SOTOLÁŘ, PhD., Slovensko
  Osobitosti personálnych vzťahov v miestnej samospráve na Slovensku (aktuálne otázky)
 32. JUDr. Vít ŠŤASTNÝ, Česká republika
 33. Mgr. Radim VIČAR, Ph.D., Česká republika
  Občan a obec za krizové situace
 34. Mgr. Marta VRBOVÁ, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti úředníků územních samosprávných celků
 35. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 36. Mgr. Dominik ŽENATÝ, Česká republika
  Skončení pracovního poměru založeného jmenováním

Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)

 1. JUDr. Karel ALEXA, Česká republika
  Započtení přeplatku vzniklého neoprávněným vymáháním daně – legitimní ochrana příjmů veřejných rozpočtů?
 2. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojem daň v daňových zákonech
 3. mgr Renata BUDLEWSKA, Polsko
 4. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc., Slovensko
  Aktuálne otázky verejných financií
 5. Damian CYMAN, Polsko
 6. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  Sankce dle daňového řádu
 7. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Hospodárska kríza a jej vplyv na financie verejného sektora (vybrané aspekty)
 8. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Nároky státu uplatňované v insolvenčním řízení
 9. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
 10. JUDr. Alena HOLMES, Česká republika
 11. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
  Finančný poriadok novej éry EU
 12. Michal JANOVEC, Česká republika
  Primární a sekundární trh státními dluhopisy
 13. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
  Správa majetkových daní a příjem samosprávných celků
 14. JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 15. JUDr. David JOPEK, Česká republika
  Právní odpovědnost a pojišťovnictví v systému finančního práva
 16. dr Edvard JUCHNEVIC, Polsko
 17. Dr. Aneta KARGOL-WASILUK, Polsko
  Public goods and public-private partnership in Poland - theoretical and legal aspects
 18. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Současné trendy vládních výdajů
 19. Mgr. David KLÍMA, Česká republika
  Financování městských částí aneb jak naplnit městskou pokladnu
 20. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Problematika skupinové registrace k dani z přidané hodnoty
 21. Mgr. Miroslav KOPRLA, Slovensko
  Analýza vývoja financovania verejnej správy z pohľadu vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike
 22. Ing. Jana KOPRLOVÁ, Ph.D., Slovensko
  Analýza vývoja financovania verejnej správy v kontexte vývoja miezd vo verejnej správe v Slovenskej republike
 23. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
  Aktuální otázky daňové harmonizace v EU
 24. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Právní rámec Evropského nástroje finanční stability
 25. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Daň z nemovitostí jako nástroj zabezpečování veřejných statků
 26. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Financování státu dluhopisy: limity suverenity státu?
 27. JUDr. Jan LODEK, Česká republika
  Přeplatky a úrok při správě daní
 28. dr Jaroslaw MARCZAK, Polsko
  Daňový systém ve Španělsku v souvislosti s krizí
 29. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů?
 30. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Veřejné finance a krize
 31. Dovile MINGELAITE, Litva
  Legal Aspects of the External Control System of Municipal Finances
 32. JUDr. Michaela MOŽDIÁKOVÁ, Česká republika
  Role veřejných rozpočtů v rámci financování cestovního ruchu
 33. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
 34. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Daňové příjmy rozpočtů obcí
 35. Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Litva
  Tax Evasion in Lithuania: Theory and Practice
 36. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 37. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejný sektor - subjekty a jejich postavení v rámci správy daní
 38. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 39. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Negativa zdanění nemovitostí ad valorem
 40. dr Anna REIWER-KALISZEWSKA, PhD, Polsko
  Anti-dumping proceedings in the European Union
 41. Mgr. Tomáš ROZEHNAL, Česká republika
  Lhůta pro podání daňového tvrzení a její nedodržení
 42. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Poplatek za užívání veřejného prostranství jako daňový příjem obce
 43. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  "Change of control clause" v emisních podmínkách státních dluhopisů
 44. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
  Poplatek za studium - efektivní nástroj regulace?
 45. dr hab. Ryszard SOWINSKI, Polsko
  Tax evasion – why taxpayers evade taxes
 46. PhDr. Mgr. Dagmar STREJČKOVÁ, Česká republika
  Finanční hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků
 47. Ing. Mgr. Vladimír ŠEFL, Česká republika
  Financování profesních komor s povinným členstvím
 48. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Rozhodná kritéria pro rozpočtové určení daní u obcí
 49. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Orgány celní a finanční správy Evropské unie
 50. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Zadluženost obcí - jak ji řešit a jak jí přecházet?
 51. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry
 52. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Některé otázky zdaňování hazardu v České republice
 53. ph.D malgorzata WROBLEWSKA, Polsko
 54. dr Adam WYSZKOWSKI, Polsko
  negative tax expenditures in the tax system

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů

 1. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Včely v soukromoprávních vztazích
 2. Gabriela BARTOŠOVÁ, Česká republika
 3. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Včely v právu
 4. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 5. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Překážky regulace invazních nepůvodních druhů zvířat
 6. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Obtížný živočich versus člověk (vybrané otázky)
 7. Mgr. Pavla EHLOVÁ, Česká republika
 8. Jakub HANÁK, Česká republika
  Zvíře v odpadové legislativě
 9. Prof. MVDr. Alfred HERA, CSc., Česká republika
 10. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Ochrana volně žijících živočichů – střety se zájmy a úkoly vodního a lesního hospodářství
 11. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty ochrany zvířat při zapečetění obydlí
 12. Mgr. Tomáš KOCOUREK, Česká republika
  Živočichové a stavby z pohledu práva
 13. JUDr. Radim KOSTÍK, Česká republika
  Zvíře jako původce škody
 14. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Právní povaha ryb v zákoně o rybářství a náhrada škod na rybách způsobená zvláště chráněnými živočichy
 15. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
  Nepůvodní druhy živočichů v záchranných stanicích
 16. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové směry v právní ochraně zvířat
 17. JUDr. Hana MUŠKOVÁ, Česká republika
 18. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Živočichové v české právním řádu
 19. JUDr. Jana PRCHALOVÁ, Česká republika
 20. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Trestněprávní ochrana zvířat (živočichů)
 21. Phd Elena SKOMOROHINA, Associate Professor, Rusko
  Zvířat jako objekt v oblasti životního prostředí, občanských a jiných právních vztahů (rusky)
 22. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Ptáci jako předmět právních vztahů
 23. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Ptáci jako předmět právních vztahů
 24. Mgr. Eva STRÁNSKÁ, Česká republika
  Právo myslivosti – citlivý způsob ochrany přírody?
 25. IUC Lukáš SVETLÍK, Slovensko
  Kormorán veľký na Slovensku i v Českej republike. Kde právo poskytuje nádej na lepšiu budúcnosť ?
 26. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Živočichové v právu - Vybrané otázky
 27. Dr. Zoltán TÓTH J., PhD, Maďarsko
 28. Mgr. Jiří TUZA, Ph.D., Česká republika
  Zakázané způsoby lovu a myslivecká etika
 29. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Právní regulace volného pohybu zvířat
 30. JUDr. Dana ZAPLETALOVÁ, Ph.D, Česká republika
 31. Mgr Ondřej ZEMANDL, Česká republika
  Zvěř jako předmět právních vztahů

Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty

 1. JUDr. Petr AULICKÝ, Česká republika
  Korupce
 2. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ , Česká republika
 3. MVDr. Věra BILLOVÁ, Česká republika
 4. Pavel BIRIUKOV, dr.ji.? professor, Rusko
 5. Lukáš BOGOŠ, Česká republika
  Možné korupčné aspekty inštitútu „Dohoda o vině a trestu“
 6. Lukáš BOGOŠ, Česká republika
  Možné korupčné aspekty inštitútu „Dohoda o vině a trestu“
 7. JUDr. Lukáš BOHUSLAV, Česká republika
  Korupce a trestní odpovědnost právnických osob
 8. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 9. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Trestný čin volebnej korupcie
 10. PhDr. Martin CEJP , CSc., Česká republika
  Názory veřejnosti na korupci ve státní správě
 11. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Antikorupční opatření v trestním právu Uruguaye
 12. Mgr. Katarína DANKOVÁ, Česká republika
 13. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
 14. Mgr. Petr FOREJT, Česká republika
  Trestněprávní úmluva o korupci a její vliv na úpravu korupčních trestných činů
 15. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  Myslí to vláda České republiky s bojem proti korupci skutečně vážně?
 16. JUDr. Michal GALÁT, Česká republika
 17. Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D., Česká republika
  Účinná lítost v případě spáchání korupčních trestných činů
 18. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 19. JUDr. Jan HORNÍK, Česká republika
  Poskytuje zákon o obcích prostor pro netransparentní jednání zastupitelů?
 20. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 21. Petra JESTŘÍBKOVÁ, Česká republika
 22. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Úplatkářství (nejen) z pohledu nového trestního zákoníku
 23. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Uplatnenie náhrady škody v trestných prípadoch korupcie v Českej republike
 24. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
  Policejní kontrola (inscenace, agent) a policejní provokace (iniciace) trestného činu úplatkářství
 25. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Protikorupční opatření v Policii České republiky
 26. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Úplatkářství v hospodářské sféře
 27. Mgr. Eva KYZOUROVÁ, Česká republika
 28. Mgr. et. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, Slovensko
  Korupcia a antikorupčné opatrenia v Policajnom zbore SR
 29. JUDr. et. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD.-, Slovensko
  Možnosti použitia agenta v procese odhaľovania korupcie
 30. Mgr. et Bc. Vladimír PELC, Česká republika
  Pojem obecného zájmu u trestných činů přijetí úplatku a podplácení
 31. JUDr. Michaela POBOŘILOVÁ, Česká republika
 32. Mgr. Lenka POŠÍKOVÁ, Česká republika
 33. Mgr. Kateřina PŘEPECHALOVÁ, Česká republika
  Dopady připravovaných legislativních úprav v oblasti trestního práva na postih korupce v České republice
 34. Jakub RŮŽIČKA, Česká republika
 35. JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D., Česká republika
  Dopady připravovaných legislativních úprav v oblasti trestního práva na postih korupce v České republice
 36. PhDr. Miroslav SCHEINOST , Česká republika
 37. JUDr. Tatiana SIRANKO KANÁLIKOVÁ, PhD. , Slovensko
  Možnosti náhrady škody spôsobenej korupčnými trestnými činmi
 38. JUDr. Matej ŠIMÁŠEK, Slovensko
  Korupcia v samospráve
 39. JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Špecifiká dokazovania korupcie
 40. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Korupce jako sociální deviace
 41. PhDr. Kazimír CSc. VEČERKA , CSc., Česká republika
 42. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 43. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Postavenie poškodeného v súvisloti s trestným činom korupcie

Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti

 1. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Předpisy k zestátnění domovního majetku v Československu z r. 1959 a jejich dobová aplikace
 2. JUDr. Andrea BARANCOVÁ, Slovensko
  Legislatívny zásah v prospech ochrany súkromnoprávnych vzťahov pri zabezpečovacom prevode práva.
 3. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Vybrané právní aspekty lesních služebností
 4. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Mocenské zásahy do právní vědy v antickém Římě
 5. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Administratívne zásahy do osobnej slobody a vlastníckeho práva v Rusku v rokoch 1881 - 1917
 6. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Majetek po odsouzeném
 7. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Dopad konfiskace na vlastnické právo
 8. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Vlastnictví je kořenem zla, ale ne jako instituce, nýbrž jeho rozdělení.“ Meziválečná právní věda a pozemková reforma
 9. Mgr. et Mgr. Monika HORÁKOVÁ, Česká republika
  Obilní monopol v ČSR
 10. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Formy veřejnoprávní intervence do soukromého práva na pozadí ústavnosti během Velké deprese ve Spojených státech
 11. Roman JABLONOVSKÝ, Slovensko
  Prvá pozemková reforma v Slovenskej republike
 12. Mgr. Jan KAZDA, Česká republika
  Vybrané aspekty rodinného práva v Protektorátu Čechy a Morava
 13. JUDr. Michaela KNOLLOVÁ, Česká republika
  Levirát - kořeny, vývoj, současnost
 14. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejnoprávní zásahy státu do právních vztahů vznikajících při výkonu námezdní práce
 15. Ma Katarzyna MARKIEWICZ, LL.M., Polsko
 16. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Fenomén soukromých archeologických sbírek a vývoj vlastnictví archeologických nálezů
 17. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Veřejnoprávní nástroje k odnětí a omezení soukromého vlastnictví zemědělských a lesních pozemků v Československu v období let 1945 - 1989
 18. JUDr. Luboš RÁB, Česká republika
 19. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Dědické právo let 1948-1989 optikou práva římského
 20. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 21. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Právna úprava pozemkového vlastníctva v Československu do prijatia občianskeho zákonníka z roku 1950
 22. Mgr. Ivana STARÁ, Česká republika
  bude dodán později
 23. Mgr. Jan SÝKORA, Česká republika
  Některé historické způsoby nabývání majetku státem v soukromém právu
 24. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Poznámky k veřejnoprávním aspektům služebností římského práva
 25. Mgr. Michal ŠKERLE, Česká republika
  Nucená kolektivizace jako zásah státní správy do soukromého práva.
 26. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vplyv Ústavy 9. mája 1948 na výklad noriem rodinného práva s dôrazom na výživné manželky
 27. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava – ještě soukromoprávní odvětví?
 28. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Živnostenská pracovní smlouva v I. ČSR

Právní aspekty dohledových systémů

 1. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 2. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., Česká republika
  Ústavní proporcionalita právního režimu informací získaných z dohledových systémů

nahoru