| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2010 > Seznam sekcí

Seznam sekcí 2010

Evropská dimenze finančního práva - správa daní v evropském správním prostoru

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

odborný garant:
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
organizační garant:
JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
Anotace:

Členství v Evropské unii znamenalo pro přistupující státy nutnost harmonizace a s tím spojenou řadu legislativních změn. Proces europeizace finančního práva je nicméně nutné chápat v širším kontextu, a to jako dlouhodobý a stále probíhající proces v poměrně dynamicky se vyvíjející oblasti veřejného práva, v rámci níž reaguje novými předpisy a novelizacemi i vlastní komunitární úprava. Ve finančním právu však dále zůstávají oblasti, které přímo harmonizovány nejsou, avšak jejich rozbor a komparace mohou pomoci s ohledem na řešení obdobných problémů v různých evropských státech. Sekce je tak zaměřena na evropské dimenze finančního práva. Vítány jsou komparativní příspěvky, zvláště pak příspěvky reflektující problematiku správy daní v evropském správním prostoru.

Ekonomické aspekty práva

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

odborný garant:
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
organizační garant:
Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Anotace:
Sekce bude klást důraz na příspěvky týkající se obsahových a metodických problémů vzájemných souvislostí ekonomie (národohospodářských souvislostí) a práva. Vítány jsou příspěvky, které danou problematiku zobrazí jak v historickém kontextu, tak i z hlediska současné problematiky, eventuelně se budou zabývat komparativním pohledem na danou oblast.

Současné postavení jednotlivce v mezinárodním a evropském právu

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
organizační garant:
JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Anotace:
Pro mezinárodní právo po 2. světové válce je typické postupné vtahování jednotlivce do mezinárodně právních vztahů, kdy se stává přímo subjektem mezinárodních práv a povinností, nikoli jen jejich destinatářem za clonou státu. Jedná se především o oblasti ochrany základních lidských práv a přímé trestní odpovědnosti, v obou případech i s příslušným institucionálním zajištěním. Evropské právo bylo od počátku budováno jako systém, jehož součástí je jednotlivec zcela samozřejmě. Jeho postavení se však v průběhu vývoje ES a EU ještě podstatně upevnilo, zvláště cestou judikatury Evropského soudního dvora a v poslední době přijetím Listiny základních práv EU, dokumentu, který byl sice všeobecně uvítán, ale který vyvolává také určité pochybnosti a velké diskuse.

Rozhodčí řízení mezi principem autonomie vůle a přímým dopadem procesních norem

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
organizační garant:
JUDr. Klára Svobodová
Anotace:
Aplikace procesních norem místa řešení sporu či výkonu rozhodčích nálezů nepatří k otázkám, které by byly jasně a neproblémově uchopeny. Šíře autonomie vůle účastníků řízení a rozhodců na jedné straně a dopad procesních norem fóra na straně druhé patří k těm otázkám, které mohou přinést řadu překvapení. Na těch se podílí jak sdílená doktrína, tak akcent, který je dán autonomii vůle, nebo dopadu procesních norem fóra. V českém právu jde o výklad řady ustanovení zákona o rozhodčím řízení. V mezinárodním rozhodčím řízení může jít o různé problémy od aplikace procesních norem fóra až po dopad veřejného pořádku. Zejména od zahraničních účastníků je velmi vítán komparativní pohled na danou oblast. 

Evropské a národní dimenze občanského práva

(Katedra občanského práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Jan Hurdík, Dr.Sc.
organizační garant:
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Anotace:
Sekce bude zaměřena na analýzu vlivu komunitárního práva na občanské právo, včetně harmonizačních a unifikačních tendencí v oblasti občanského práva na úrovni Evropské unie. Souvisejícím tématem je vliv evropské doktríny ochrany lidských práv na občanské právo, a to v souvislostech normativních (Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Charta základních práv Evropské unie) a aplikačních (judikatura ESLP či ESD).

Právo proti domácímu násilí

(Katedra občanského práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
organizační garant:
JUDr. Ing. Radovan Dávid
Anotace:
Cílem sekce je uvedení do meziodvětvové problematiky právní ochrany před domácím násilím ve světle její evropské lidskoprávní dimenze se zvláštním zaměřením na práva dítěte v Česku a na Slovensku.

Jednotlivé konferenční příspěvky budou řazeny dle míry obecnosti (geneze vývoje práva proti domácímu násilí; manželství a jiné formy soužití s dětmi: rozchod, rozvod, styk; vykázání; náhradní péče o děti; sociálně-právní ochrana dětí; aktuální otázky rekodifikace).

Význam soft law v obchodněprávním kontextu

(Katedra obchodního práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
organizační garant:
JUDr. Josef Šilhán, Ph.D.
Anotace:
Sekce je zaměřena na analýzu nejrůznějších aspektů tzv. soft law v oblasti obchodněprávní úpravy, jeho role a reálného významu (a to i v rozhodovací praxi příslušných orgánů), včetně otázky vztahu k závazné právní úpravě. Vítány jsou tématické příspěvky z práva obchodních společností, závazkového práva, soutěžního práva, práva cenných papírů a kapitálového trhu, ale i práva mezinárodního obchodu a dalších obchodněprávních okruhů.

Proměny soukromého práva

(Katedra dějin státu a práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
organizační garant:
JUDr. Pavel Salák, Ph.D
Anotace:
Sekce se zaměřuje na vývoj soukromého práva od nejstarších dob do současnosti. Sleduje tedy vývoj chápání pojmu „soukromé právo“ a kategorizace soukromé versus veřejné právo. Zároveň však sleduje i osudy významných kodifikací soukromého práva či změny v chápání jednotlivých právních institutů. Rovně tak i odraz politické situace na vývoj soukromého práva.

Teorie a praxe právní interpretace

(Katedra právní teorie)

odborný garant:
prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
organizační garant:
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Anotace:
Pozornost bude věnována těmto otázkám:
a) Místo právní interpretace v teorii práva 
b) Interpretace evropského práva v české judikatuře
c) Interpretace základních lidských práv

Příroda jako objekt právních vztahů

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

odborný garant:
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
organizační garant:
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
Anotace:
Příroda pojímána ve světle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako systém prvků územního i druhového charakteru je objektem různorodých právních vztahů a jejího režimu se dotýká i řada dalších právních předpisů veřejného, ale i soukromého práva. Témata Vašich příspěvků se mohou dotknout specifik postavení přírody a jejích jednotlivých prvků jak v rámci vztahů péče o přírodu jako složky životního prostředí či obecně v rámci výkonu veřejné správy, tak ve vztazích majetkoprávních (např. vlastnických, užívacích, odpovědnosti za škodu). Konfrontováno ve Vašich příspěvcích může být uplatňování nástrojů ryze administrativně-právních, tak i dalších nástrojů např. ekonomického, koncepčního či dobrovolného charakteru, které tyto právní vztahy ovlivňují.

Aktuální problémy vnitřní správy

(Katedra správní vědy a správního práva)

odborný garant:
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
organizační garant:
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Anotace:
Letošní setkání bude věnováno především současným problémům spojených s právní úpravou a aplikací vnitřní správy. Z poměrně širokého záběru vnitřní správy předpokládáme diskusi zaměřenou na oblast matrik a úpravy jména a příjmení, dále na aktuální problémy spojené s rodnými čísly a trvalým pobytem, včetně souvisejících otázek spojených s ochranou osobních údajů a elektronizací veřejné správy. Zvláštní sekce bude věnována státnímu občanství a postavení České republiky v budování společného azylového systému. Vedle příspěvků vztahujících se k vnitrostátní právní úpravě včetně souvisejících procesních otázek, jsou vítány taktéž statě zohledňující postoj mezinárodního a především evropského práva k dané problematice.

Aktuální problémy rekodifikace českého trestního práva procesního

(Katedra trestního práva)

odborný garant:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.
organizační garant:
JUDr. Eva Žatecká, Ph.D.
Anotace:
Sekce je zaměřena na možné problematické instituty a otázky připravované rekodifikace českého trestního práva procesního, jak z pohledu teorie, tak i jejich odhadovaného praktického fungování. Sekce není omezena pouze procesním právem. Vítány jsou i průniky do trestního práva hmotného, zejm. s přihlédnutím k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a souvisejících právních předpisů a změn s tímto zákonem souvisejících. Sekce se bude věnovat i otázkám mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, jejichž nová úprava se rovněž připravuje, včetně problémů tzv. europeizace trestního práva procesního. Jsou rovněž vítány zahraniční příspěvky.

Občané a cizinci v kontextu vývoje vnitrostátního, mezinárodního a evropského práva

(Katedra ústnavního práva a politologie)

odborný garant:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
organizační garant:
JUDr. Pavel Molek, Ph.D.
Anotace:
Státní občanství - status nebo veřejné subjektivní právo, obsah, nároky, povinnosti, dvojí občanství, státoobčanské řízení a podvodně získané občanství, pokusy o novou úpravu, problémy judikatury; Cizinecké právo - postavení cizinců z pohledu ústavního práva, evropeizace cizineckého práva, azyl jako základní právo?

nahoru